О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 09.04.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на девети април през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

    МАРИЯ ХРИСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 169 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК, във връзка с чл. 418, ал.4 от ГПК.

         Образувано е по частна жалба от адв. А. Б. – Д., в качеството й на пълномощник на „Юробанк И Еф Джи българия” АД, ЕИК 000694749, град София против разпореждане на РС Сливен по ч.гр.д. № 116/2010г., с което е отказано издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист срещу М.Д.С. ***, в качеството й на картодържател по Договор за кредитна карта от 06.03.2007г.

         В частната жалба се твърди, че атакуваното разпореждане е неправилно, тъй като формираните изводи на съда на кореспондират с фактите, установени с приложените писмени доказателства към заявлението. Твърди се, че волеизявлението за издаване на кредитна карта е прието от представител на банката на 06.03.2007г. и следва да се приеме, че това е датата на сключване на договора. Също така жалбопадателят твърди, че изменението в наименованието на фирмата на банката е вписано в ТР на 01.11.2007г. за което кредитополучателя картодържател М.С. е уведомена писмено.

         Предвид изложеното, частния жалбоподател моли въззивния съд да отмени атакуваното разпореждане и да постанови издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу М.Д.С. за сумата, описана в т.9 от Заявлението, ведно с направените деловодни разноски пред двете съдебни инстанции.

         Частната жалба е правилно администрирана от първоинстанционния съд. След връчването й на другата страна, не е постъпил отговор в указания от съда срок.

         След анализ на изложените доводи в частната жалба и събраните писмени доказателства пред първоинстанционния съд, настоящата въззивна инстанция констатира следната фактическа обстановка :

         На 14.01.2010г. „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД е депозирала пред РС Сливен заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК срещу длъжника М.Д.С. ***. В заявлението е посочено, че вземането на банката е в размер на 614.20 лева, от които главница 540.58 лева, договорена в размер на 73.62 лева, дължима за периода от 06.03.2007г. до 19.12.2009г., както и законната лихва, считано от 12.01.2010г. до окончателното изплащане на задължението. Посочено е в  т. 9 от Заявлението, че паричното вземане се основава на неизплатено задължение за връщане на суми по кредитна карта Euroline, тъй като в чл. 17.3 от Общите условия за издаване и ползване на кредитни карти е посочено, че при непогасяване на две последователни месечни вноски настъпва предсрочна изискуемост на целия дълг по кредита, без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните /представени са и Общите условия за издаване и ползване на кредитни карти Euroline/.

         Към заявлението е приложено извлечение от счетоводните книги, водени в „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД от което е видно, че на картодържател по договор за кредитна карта от 06.03.2007г. М.Д.С. е предоставен кредитен лимит в размер на 1 500.00 лева. Посочено е, че 19.12.2009г. задълженията на картодържателя по цитирания договор за кредитна карта възлизат общо на 614.20 лева, от които главница 540.58 лева и договорена лихва 73.62 лева за периода 06.03.2007г. – 19.12.2009г.

         Представено е и заявление – договор за издаване на кредитна карта Euroline, депозирано от М.Д.С. на 24.02.2007г. пред банката – кредитор, като заявлението е одобрено от представител на банката по пълномощие . М. на 06.03.2007г.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи на въззивната инстанция, а именно :

         Частната жалба е подадена в законоустановения срок по чл. 418 ал.4 от ГПК, от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването на съдебния акт и е допустима.

         Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

         Между банката – кредитор и М.Д.С. е сключен на 06.03.2007г. договор - заявление за издаване и ползване на кредитна карта Euroline. Съгласно този договор, картодържателя С. се е запознала и приела Общите условия за издаване и използване на Euroline кредитна карта. В т.17.3. от Общите условия е посочено, че за бъде предсрочно изискуем дълга е необходимо непогасяването на две и то последователни вноски.

         От представеното извлечение от счетоводните книги на банката – кредитор „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД е видно само размера на оставащото задължение на картодържателя – главница и лихва. В същото не е посочено кои вноски не са погасени, за кои точно периоди и последователни ли са те, както и размера на непогасените вноски. Поради това не може да се направи извод за наличието на годно изпълнително основание по смисъла на чл. 17.3 от Общите условия за издаване и използване на Euroline кредитна карта. Няма доказателства, че вземането на банката кредитор e изискуемо и подлежи на принудително изпълнение. В конкретния случай изискуемостта на паричното вземане е в зависимост от настъпването на конкретно обстоятелство - непогасяването на две и то последователни вноски, което съгласно разпоредбата на чл. 418, ал.3 от ГПК трябва да бъде удостоверено с официален документ, какъвто не е представен от банката – кредитор.

         Предвид изложеното, частната жалба се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена, а атакуваното разпореждане потвърдено.

         С оглед изхода на делото, направените разноски от частния жалбоподател пред двете съдебни инстанции следва да останат в негова тежест.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 29.01.2010г. постановено по ч.гр.д. № 116 по описа 2010г. на Сливенски районен съд.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                      2.