О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 13.05.2010 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди и десета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 182 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл.ХІХ от ГПК.

 

          Образувано е по частна жалба на адв. С. – пълномощник на  „УниКредит Булбанк” АД  -гр. София, район „В.”, ул. „С.Н.” № * против определение на Районен съд – Нова Загора по гр. д. № 660/2009 г., с което е отказано даване ход на подадени от жалбоподателя частни жалби срещу определение и разпореждане на Районен съд – Нова Загора. В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, тъй като същото не било връчено на жалбоподателя, той не знаел какви са мотивите или основанията на съда, което било в нарушение на разпоредбата на чл. 275 от ГПК. Посочено е, че с това определение /съдейки от съобщението за него/ се прекратявало участието в процеса на жалбоподателя, поради което същото подлежало на обжалване.  Посочено е също така, че жалбоподателят е бил депозирал по гр. д. № 660/2009 г. три частни жалби, с които са били обжалвани разпореждания и определения на съда – определение за издаване обезпечителна заповед, разпореждане № 110/27.01.2010 г. и разпореждане № 111/28.01.2010 г., които не били администрирани от съда, с което било извършено грубо нарушение на процесуалните правила. Моли се определението на Районен съд – Нова Загора /ако има такова/, с което се отказва даване на ход на подадените от „УниКредит Булбанк” жалби и молби по гр. д. № 660/2009 г. да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Моли се да бъдат отменени разпореждане № 110/2010 г., № 111/2010 г., както и да бъде обезсилена издадената по делото обезпечителна заповед.  Моли се определението за издаване обезпечителна заповед № 589/03.11.2009 г. да бъде отменено, като незаконосъобразно. Претендират се деловодни разноски.  Жалбоподателят моли в случай, че бъдат уважени исканията по т.4,5 и 6 от жалбата, да му бъде издадено съдебно удостоверение относно обезсилената обезпечителна заповед.

          По частната жалба няма депозирано становище на ответната страна.

          Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

          От събраните по делото доказателства преценени по отделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

Жалбоподателят „УниКредит Булбанк” е кредитор по вземане с длъжници К.К.Б. и В.Й.-Г.Б., по което е било образувано изп.д. № 20098680404405 на ЧСИ М.И.Б. с район на действие Софийски градски съд.  Изпълнителният лист е за сумата от 147 067.57 лв. главница по договор за кредит, 36 852.46 лв. договорна лихва за периода 10.01.2008 г. до 30.09.2009 г. и 3683.40 лв. разноски за държавна такса. Вземането на кредитора било обезпечено с договорна ипотека върху недвижим имот.

На 28.10.2009 г. в Районен съд – Нова Загора била депозирана молба от Н.Г.К. за обезпечение на бъдещ иск. По молбата било образувано ч.гр.д. № 660/2009 г. В молбата било посочено, че К. е кредитор на солидарните длъжници К. и В. Б. с вземане в размер на 24000 лв. Било посочено, че в интерес на молителя е образуваното изпълнително дело с кредитор „УниКредит Булбанк” да бъде спряно, за да може да се присъедини като кредитор по него. Било поискано съдът да постанови като обезпечителна мярка спиране на изпълнителното дело. Към молбата бил приложен договор за временна финансова помощ от 05.01.2009 г., според който К. заел на Б. сумата от 40000 лв.

На 03.11.2009 г. Новозагорският районен съд постановил определение № 589, с което допуснал обезпечение чрез спиране на изпълнението на изп.д. № 4405/2009 г. на ЧСИ М.Б.. В определението било посочено, че заповедта за спиране на изпълнението следва да бъде издадена на молителя К. след представяне на парична гаранция по сметка на Районен съд – Нова Загора в размер на 5000 лв. Бил определен и едномесечен срок, в който К. следва да депозира искова молба за установяване на вземането си, по което е допуснато обезпечението.  Определението подлежало на обжалване с частна жалба пред Сливенски окръжен съд.

На 04.11.2009 г.  Районен съд – Нова Загора издал обезпечителна заповед, с която допуснал обезпечение чрез спиране на изпълнението на изп.д. № 4405/2009 г. на ЧСИ Б.. Със Заповедта бил даден едномесечен срок за завеждане на дело. От представената по делото информация за сметка за периода 16.11.2009 г. – 16.11.2009 г. е видно, че  на същата дата бил извършен превод от фирма „Гленком” ЕООД в размер на 5000 лв. като гаранция по ч.гр. д. № 660/2009 г. , т.е. обезпечителната заповед била издадена преди внасяне на определения от съда депозит.

На 19.11.2009 г. жалбоподателят депозирал молба в Районен съд – Нова Загора, с която поискал да бъде конституиран като трето-лице в обезпечителното производство по ч. гр. д. № 660/2009 г. Докладчикът по делото се разпоредил препис от молбата да бъде връчен на противните страни, които да дадат становище в 7-дневен срок.

На същата дата – 19.11.2009 г., била депозирана и частна жалба от жалбоподателя „УниКредит Булбанк” против определение № 589/03.11.2009 г. и разпореждане от 04.11.2009 г. за издаване на обезпечителна заповед по ч.гр. д. № 660/2009 г.  По частната жалба било образувано в.ч.гр.д. № *1/2010 г., по описа на Сливенски окръжен съд,  по което било постановено определение № 47/05.02.2010 г., с което бил определен 3-дневен срок да извърши необходимите процесуални действия във връзка с отмяна на наложеното обезпечение и обезсилване на издадената обезпечителна заповед по ч. гр.д. 660/2009 г.  делото било върнато в Районен съд – Нова  Загора на 10.02.2010 г.

На 30.11.2009 г. и 16.12.2009 г. до ЧСИ, а на 07.01.2010 г. до „УниКредит Булбанк” АД били изпратени справки от РС – Нова Загора, в които било посочено, че след справка по делото не било установено молителят Н.К. да е депозирал искова молба в дадения му от съда едномесечен срок.

На 09.12.2009 г. била депозирана молба от Н.К., с която същият поискал да му бъде удължен срока за депозиране на искова молба, поради наличие на уважителни причини – внезапно заболяване.

На 18.12.2009 г. жалбоподателят депозирал молба в РС  - Нова Загора, с която помолил съдът да постанови определение, с което служебно да отмени допуснатото обезпечение и да обезсили издадената по делото обезпечителна заповед, поради неподаване на искова молба от К. в определения от съда максимален едномесечен срок.

На 18.01.2010  г.”УниКредит Булбанк” депозирали нова молба, с която посочили че поддържат искането си по чл. 390 ал.3 изр. 2 от ГПК за постановяване на отделно определение, с което  служебно да се отмени допуснатото по делото обезпечение и да бъде обезсилена издадената обезпечителна заповед.

На 27.01.2010 г. Новозагорският районен съд постановил разпореждане № 110, с което не дал ход на частната жалба от 19.11.2009 г. срещу определение №  589/03.11.2009 г. на РС – Нова Загора и разпореждане от 024.11.2009 г. за издаване на обезпечителна заповед като недопустима. В разпореждането било посочено, че същото подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред Сливенски окръжен съд.

На 28.01.2010 г. НЗРС постановил разпореждане № 11, с което не дал ход  на молбата от 18.12.2009 г. за отмяна на определение №  589/03.11.2009г. на РС – Нова Загора и разпореждане от 024.11.2009 г. за издаване на обезпечителна заповед като недопустима. В разпореждането било посочено, че същото подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред Сливенски окръжен съд.

Разпорежданията на съда били съобщени на жалбоподателя на 10.02.2010г.

С определение № 169/15.02.2010 г. докладчикът по делото отменил допуснатото обезпечение чрез спиране на изпълнението на изп. д. № 4405/2009 г. на ЧСИ Б., поради  недепозиране на иск.

На 18.02.2010 г.  били депозирани частни жалби против разпореждане № 110 и № 111/2010 г.  И по двете частни жалби в разпоредително заседание докладчикът по делото с разпореждане приел, че не следва да им бъде даден ход, поради липса на правен интерес, тъй като обезпечителната заповед била отменена, а така също било отменено и обжалваното определение.

Разпорежданията на съда били съобщени на жалбоподателя на 08.03.2010 г., като в съобщението до него било посочено, че ход на жалбите му не е бил даден, поради липса на правен интерес, както и че определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му.

Процесната частна жалба е депозирана на 17.03.2010 г. , като видно от пощенското клеймо същата е била изпратена на 15.03.2010 г.

Частната жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена в законния срок, разгледана по същество същата е частично основателна.

На първо място следва да се отбележи, че по ч.гр.д. №660/09 г. по описа на РС – Нова Загора липсва определение на съда, с което да е отказано даване ход на частните жалби против разпореждания №110 и №111 от 2010 г. Въпреки това обаче, съдът намира, че процесната частна жалба има своя предмет. В съобщението, което е изпратено до жалбоподателя е посочено, че съдът е постановил определение, с което е оставил без разглеждане частните жалби против разпореждания 110 и 111 от 2010 г. Това е некоректно съобщаване на страната на действията извършени от съда. По същество обаче, разгледана процесната жалба става ясно, че се обжалват действията на съда по оставени без движение на частни жалби против разпореждания 100 и 111 от 2010 г. Това е извършено от съда чрез разпореждания  от 22.02.2010 г. Именно тези разпореждания са предмет на обжалване с настоящата частна жалба.

Съдът намира, че възраженията на жалбоподателя за незаконосъобразност на акта на съда, с който оставил без движение депозираните по делото частни жалби против разпореждания 100 и 111 от 2010 г. поради липса на правен интерес са основателни.

С разпореждане 110 от 2010 г. е била оставена без движение частна жалба от „УниКредит Булбанк” АД против определение 589/2009 г. и разпореждане от 04.11.2009г. за издаване на обезпечителна заповед. А с разпореждане 111 от 2010 г. е била оставена без движене частна жалба против искането на жалбоподателя за служебна отмяна на обезпечението и обезсилване на издадената обезпечителна заповед. И двете разпореждания слагат край на производството по депозираните от жалбоподателя частни жалби.

Съгласно разпоредбата на чл. 274 ал. 1 т. 1 от ГПК срещу определението на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато те преграждат по-нататъшното развитие на делото. В разпоредбата на чл. 279 от ГПК е посочено, че при обжалване на разпореждания се прилагат разпоредбите на чл. 274 до чл. 278 от ГПК, т.е. разпоредбите за обжалване на определенията. В конкретния случай и двете частни жалби против разпореждания 110 и 111 от 2010 г. са били против разпореждания, които са прекратявали развитието по дадено производство. Необходимо е било докладчикът по делото да спази предписаната процедура в ГПК по движение на депозираните частни жалби. Следвало е да провери дали частните жалби са депозирани в срок, да изпрати на противните страни съобщение за депозираните частни жалби, да им осигури възможност да представят становища по тях, а след изтичане на срока за представяне на отговор по частните жалби е следвало същите да бъдат изпратени със съответните преписки за произнасяне по същество до Окръжен съд – Сливен. Окръжен съд – Сливен е органът, който е следвало да се произнесе относно основателността на частните жалби. Недопустимо е докладчикът по делото с разпореждане да посочи, че оставя частните жалби „без движение”и „не дава ход поради липсата на правен интерес”.  Извършвайки такива действия по движение на частните жалби съдът е превишил правата си и се е произнесъл с незаконосъобразен  акт.

С оглед гореизложеното частната жалба в тази си част, с която се  иска отмяна на действията на съда, с които са оставени без движение частните жалби против разпореждания 110 и 111 от 2010 г. се явява основателна. Съдът следва да отмени тези действия на първоинстанционния съд и да върне делото в РС – Нова Загора за предприемане на действия по администриране съгласно разпоредбата на чл. 274 и сл. от ГПК.

Тъй като процедурата по администриране на частните жалби депозирани против разпореждания 110 и 111 от 2010 г. не е осъществена /това са две самостоятелни производства, различни от настоящото производство по частна жалба от 17.03.2010 г./ настоящият съдебен състав не може да се произнесе по същество по частните жалби, с които е искано отменяне на разпореждания 110 и 111 от 2010 г. Поради същите съображения съдът не може служебно да постанови отмяна на обезпечението и да обезсили издадената по дело №660/09 г. обезпечителна заповед, респективно да отмени определение №589/2009 г. на РС – Нова Загора.

Съдът не може се произнесе по искането за присъждане на деловодни разноски извършени от жалбоподателя по ч.гр. д .№660 от 2009 г. Към настоящия момент липсва окончателен съдебен акт, с който да е уреден статутът на жалбоподателя. Той е депозирал молба за конституирането му като трета подпомагаща страна, но от страна на съда липсва произнасяне по тази молба. Необходимо е РС – Нова Загора да постанови съдебен акт, с който да приеме като подпомагаща страна жалбоподателя или да отхвърли неговото искане, като съответно този акт на съда също ще подлежи на обжалване ( чл. 220 във вр. с чл.274 ал. 1 т. 2 от ГПК ). Ако в края на това производство се установи, че жалбоподателят е страна по ч.гр.д. №660/2009 г. то той би имал право да му бъдат присъдени разноски. Съответно ако не бъде конституиран като страна по делото разноски не биха му се следвали. Въпросът за статута на жалбоподателя / страна или не/ в производството  е от съществено значение и за произнасяне на въззивната инстанция по въпроса за допустимостта на частните жалби депозирани против разпореждания 110 и 111 от 2010 г. и следва да бъде разрешен преди произнасяне на съда по тях.

 

 

 

          На основание чл.252 от ГПК съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ОТМЕНЯ разпореждания от 22.02.2010 г. по частни жалби № СД-02-08-593 от  и № СД 02-08-594 от 18.02.2010 г., постановени по ч.гр.д. 660/2009г. на Новозагорския районен съд, като НЕПРАВИЛНИ и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

 

          ВРЪЩА делото на РС – Нова Загора с указания да се проведе процедурата предвидена в чл. 275 и сл. от ГПК по отношение на частни жалби № СД-02-08-593 от  и № СД 02-08-594 от 18.02.2010 г.

 

          Районен съд – Нова Загора ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ по искането на „УниКредит Булбанк” АД за конституиране като трета подпомагаща страна по ч.гр.д. №660/2009 г. по описа на съда.

 

 

 

 

Определението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.