О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 27.04.2010 год.

 

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                           МАРТИН САНДУЛОВ

 

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 190  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане на районния съд, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК. Твърди се, че разпореждането е незаконосъобразно, а изводите на съда са необосновани и неправилни. От представения договор за кредит с погасителен план и от извлеченията от счетоводните книги на банката се установява, че длъжникът е просрочил задълженията си както по главницата така и по лихвите. Изрично е регламентирано в договора, че при просрочване на вноски кредитът става автоматично предсрочно изискуем и изискуемостта настъпва без да е необходимо каквото и да било изявление на страните като кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора. При това производство съдът следва да провери само дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Извлечението от счетоводните книги съставлявало пълен и достоверен източник на информация, от която да се прецени, че става дума за подлежащи на изпълнение вземания по силата на самата правна норма, както е предвидил законодателят. Като е приел обратното Районният съд е постановил незаконосъобразен акт, поради това се иска отмяна на атакуваното разпореждане и постановяване на нов акт за издаване на заповед за незабавно изпълнение по подаденото заявление.

Със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от 10.12.09 г. „Райфайзенбанк България” ЕАД е поискало да бъде издадено заповед за незабавно изпълнение срещу Н.Н.Г. *** за парично задължение в размер на: главница от 14 903,27 лева, просрочена редовна лихва в размер на 1 645,54 лева и просрочена наказателна лихва в размер на 147,47 лева, както и за направените разноски. Вземането произтича от неиздължен кредит и към него са представени договор за банков кредит и извлечение от сметки. С разпореждане от 15.01.2010 г. Сливенският районен съд е отхвърлил заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение, тъй като е приел, че от съдържанието на договора било видно, че крайният срок за погасяването на паричното задължение е 120 месеца след сключването, който срок не е изтекъл т.е. не е настъпило изискуемостта на вземането. Освен това не били изложени съображения и не са представени доказателства, че кредита е обявен за предсрочно изискуем на някое от предвидените в договора основания.

Тези изводи на Районния съд са незаконосъобразни. От представения договор за банков кредит е видно, че при неплащане изцяло или частично на което и да е парично задължение по него в продължение на 150 дни от падежа, кредитът става автоматично и незабавно изискуем като банката не е длъжна да уведомява за това кредитополучателя- чл.10.1 от договора. В този случай изискуемостта настъпва без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните като кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора. От представените извлечения от счетоводните книги е видно, че е налице просрочване. Извлечението от банка е документ по чл. 417 от ГПК въз основа на който съдът издава заповед за незабавно изпълнение. Съдът проверява дали документът е редовен от външна страна и тогава издава заповедта. В случая е безспорно, че е налице редовен от външна страна документ, поради което като е отхвърлил искането съдът е издал един незаконосъобразен акт.

Поради това настоящият въззивен състав намира, че са налице всички предпоставки за уважаване на искането, а обжалваното разпореждане за отхвърлянето му е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

На заявителя следва да се присъдят посочените в заявлението суми, както и претендираните разноски за двете инстанции.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ разпореждане №190 от 15.01.2010 г. по гр.д. № 5277/2009 г. на Сливенския  районен съд , с което е отхвърлено заявление с вх. № 26 122 от 10.12.2009г. на „Райфайзенбанк /България” ЕАД със седалище гр.София за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изп. лист на парично задължение в размер на: главница от 14 903,27 лева, просрочена редовна лихва в размер на 1 645,54 лева и просрочена наказателна лихва в размер на 147,47 лева, както и за направените разноски срещу Н.Н.Г. като незаконосъобразно.

     

ВРЪЩА делото на СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

     

Определението е окончателно

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: