О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр. Сливен, 04.05.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на четвърти май през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ : МАРИЯ БЛЕЦОВА

   СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.в.гр.д. № 201 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

                Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

Постъпила е частна жалба против определение от 22.03.2010г. постановено по гр.д. № 1306/2010г. по описа на СлРС, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, молба за спиране на изпълнението по изп.д. № 20102230400061 по описа на ДСИ при СлРС, с правно основание чл. 524 от ГПК, подадена от длъжниците С.Й.М. и Д.К.М., като производството по делото е прекратено.

В частната жалба се твърди, че жалбоподателите са собственици на имота върху който е насочено изпълнението за предаване на ползването върху недвижим имот. Изпълнителното производство имало за предмет предаване на ползването върху недвижим имот /семейно жилище по смисъла на чл. 107 от СК /отм.// на бившата съпруга на сина им, съгласно влязло в сила решение за развод по гр.д. № 598/2009г. на СлРС. Жалбоподателите твърдят, че по така образуваното изпълнително производство те не трябва да бъдат страна, респективно - длъжници, а имат качеството на трето лице – собственик, респ. владелец на имота и могат да се възползват от защитата визирана в чл. 523 ал.2 от ГПК. Твърдят още, че са осъществявали владението върху недвижимия имот чрез отдаването му под наем още преди предявяване на исковата молба, по която е постановено решението, подлежащо на изпълнение.

Жалбата е правилно администрирана от Районния съд – Сливен. В указания срок е постъпил отговор от взискателя по изпълнителното дело, в който се твърди, че жалбоподателите нямат качеството на трето лице в изпълнителното производство и за тях липсва правен интерес от защитата, регламентирана в чл. 523 от ГПК. Молят въззивния съд да потвърди атакуваното прекратително определение.

Настоящата въззивна инстанция констатира, че постъпилата жалба е депозирана в законоустановения срок, от лица имащи правен интерес от обжалването на атакуваното прекратително определение, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество е и основателна по следните съображения, а именно :

Изпълнителният титул въз основа на който е образувано изпълнителното производство е издаден въз основа на молба на взискателя - Ж.К. Ж.. Като основание за издаване на изпълнителния лист е послужило влязло в сила решение за прекратяване на граждански брак, постановено по гр.д. № 598/2009г. по описа на СлРС. Бракоразводното дело е водено между бившите съпрузи Й.С. М. и Ж.К. Ж., като постановеното по него съдебно решение № 834/21.10.2009г. е влязло в сила. Влязлото в сила решение удостоверява със сила на пресъдено нещо изпълняемото право по отношение на предоставянето на ползването на семейното жилище в полза на майката Ж.К. Ж.. Силата на присъдено нещо на съдебния акт се разпростира само спрямо участниците в процеса. Жалбоподателите не са били страни в брачния процес и съответно те не фигурират нито в съдебното решение, нито в издадения въз основа на него изпълнителен лист. В този смисъл, те не дължат изпълнение и нямат качеството на главни длъжници в изпълнителното производство. Като трети лица в изпълнителното производство, осъществяващи владение и чрез отдаване под наем на предоставения за ползване недвижим имот, те могат да се възползват от защитата регламентирана в чл. 523 от ГПК. Налице е правен интерес от предявяване на молбата им пред Районния съд – Сливен в съответния законоустановен срок от извършването на въвода, на който същите са присъствали, предвид и факта, че жалбоподателите са осъществявали владението върху недвижимия имот още преди завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното съдебно решение.

С оглед на това, постановеното на 22.03.2010г. определение на Районен съд – Сливен за прекратяване на производството като недопустимо е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по реда на чл. 524 от ГПК.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение от 22.03.2010г. постановено по гр.д. № 1306/2010г. по описа на Сливенски районен съд, с което е оставена без разглеждане молбата на С.Й.М. и Д.К.М. за спиране на изпълнението по изп.д. № 20102230400061 по описа на ДСИ при СлРС, като производството по гражданското дело е прекратено като недопустимо.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. № 1306/2010г.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                             2.