О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр. Сливен, 02.07.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на втори юли през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 204 по описа на СлОС за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         На 21.04.2010г. е предявена искова молба от адв. С.П.С., в качеството му на процесуален представител по пълномощие на А.А.С. и З.Ж.С. *** против ЗД „ЕВРОИНС” АД гр. София, БУЛСТАТ 12165113 – в качеството на застраховател на автомобил участник в ПТП, с която са предявени искове с правно основание чл. 226, ал.1 от КЗ във връзка с чл. 45 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1 600 лева и неимуществени вреди в размер на 100 000 лева, възникнали вследствие на настъпилото увреждане.

         Препис от исковата молба е връчен на ответника със съответните указания, който в законоустановения срок е депозирал пред съда отговор.

         В депозирания отговор ответника е направил възражение за местна подсъдност на спора, като моли производството по делото пред СлОС да бъде прекратено и изпратено за разглеждане на надлежния съд, а именно Софийски градски съд.

         След извършената проверка, настоящия съдебен състав констатира, че седалището и адреса на  управление на ответника ЗД „ЕВРОИНС” АД е в гр. С., бул. „Х. К.б” № * и дружеството не е откривало клон извън населеното място, където се намира неговото седалище по смисъла на ТЗ. По тази причина подсъдността на конкретните искове не би могла да се определи съгласно разпоредбата на чл. 20 от ТЗ, доколкото на територията на страната не са налице юридически персонифицирани субекти /клонове или поделения/, по чието седалище да се предяви иск срещу ЗД „ЕВРОИНС” АД. Офисът на дружеството, намиращ се в гр. Сливен, не е клон по смисъла на ТЗ, нито има представени доказателства за структурното му обособяване като поделение. Предвид посоченото направеното възражение за липса на местна подсъдност се явява навременно и основателно, поради което същото следва да се уважи, с оглед разпоредбите на чл. 105 вр. с чл. 108, ал.1 от ГПК.

         В конкретния случай разпоредбата на чл.115 от ГПК не намира приложение, тъй като заплащането на застрахователно обезщетение произтича от договорни правоотношения, независимо, че отговорността на застрахователя е функционално обусловена от това, за което отговаря деликвента.

         Производството по делото, образувано пред СлОС следва да се прекрати, като същото бъде изпратено за разглеждане от съда по седалището на ответника - Софийски градски съд.

         Мотивиран от гореизложеното и на осн. 118 от ГПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 204/2010г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

         ИЗПРАЩА делото за разглеждане от надлежния съд – Софийски градски съд.

 

         Определението подлежи на обжалване на седмичен срок от съобщаването му на страните пред БАС.

 

         След влизане в сила на настоящето определение, същото да се изпълни !

 

 

 

 

                                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :