О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 20.05.2010 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди и десета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА

                    СВЕТОСЛАВА КОСТОВА        

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 211 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството се движи по реда на гл.ХІХ от ГПК.

Образувано е по частна жалба на  „Булленд инвестмънтс” АД, гр.С., бул. „В.” №*, представлявано от В.С.К. против Определение от 13.04.2010г. на съдията по вписвания при Новозагорски районен съд за отказ да бъде заличено вписването на договор за аренда на земеделски земи от 22.10.2008г., вписан в службата по вписванията, гр. Нова Загора под № 4235/23.10.2008г. В жалбата се сочи, че отказа на съдията по вписвания е незаконосъобразен, тъй като неправилно съдът е приел, че не са налице изискванията на закона за вписване исканото обстоятелство. В жалбата е посочено, че съгласно чл.28 ал.1 от Закона за арендата и земеделието, арендодателят може да развали договор за ренда поради забавяне на плащането поредния договор за повече от три месеца. В конкретния случай жалбоподателят не бил получил редно плащане за повече от три месеца за две последователни години, отправил бил нотариална покана за разваляне на арендния договор като по този начин бил направил изрично волеизявление за разваляне на арендния договор.

                Жалбоподателят твърди, че неправилен бил изводът на съдията по вписвания, че прекратяването на арендния договор може да се осъществява единствено с анекс между страните, още повече, че законът предвиждал възможност за едностранно прекратяване на арендното отношение, а и практически било невъзможно подписването на анекс поради изострените отношения между страните. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да бъде указано на съдията по вписванията да бъде извършено исканото действие по вписване на обстоятелствата.

          От събраните по делото доказателства се установи следната фактическа обстановка:

          Между „Булленд инвестмънтс” АД СИЦ, в качеството на арендодател и К.Л.Л., в качеството му на арендатор бил сключел договор за аренда на земеделски земи на 22.10.2008г. Договорът за аренда бил вписан в службата при вписванията при Районен съд Нова Загора с вх. № 4235 от 23.10.2008г. в том № VІІ. В т.12 от договора било посочено, че същият може да бъде прекратен при забавяне на арендното плащане от страна на арендатора с повече от три месеца. От направеното отбелязване по договора на стр.3 е видно, че в полза на арендодателя бил издаден изпълнителен лист за сумата от 5 501,37 лв. за вземане произтичащи от договора за аренда за периода 2008-2009 г.

          На 02.02.2010г. на К.Л. била връчена нотариална покана от жалбоподателя, с която същият бил поканен да изпълни задължението си по аренден договор като извърши плащане в размер на 1056,84 лв. за стопанската 2008/2009 г.

          На 13.04.2010г. в Агенция по вписванията, служба по вписванията, гр. Нова Загора било депозирано заявление от жалбоподателя, с което същият помолил да бъде заличен договора за аренда на земеделска земя от 22.10.2008г., сключен между жалбоподателя като арендодател и К.Л. като арендатор. В заявлението било посочено, че договорът е развален на основание чл.28 ал.1 от Закона за арендата и земеделието като на арендатора е била изпратена нотариална покана. Към заявлението било приложена самата нотариална покана, договорът за аренда и  банково бордеро за внесена държавна такса.

 На 13.04.2010г. съдията по вписванията при Новозагорски районен съд  постановил обжалваното определение като отказал заличаването на Договора за аренда на земеделски земи. В мотивите си съдията посочил, че  основание за постановения отказ е обстоятелството, че заличаването следва да се извършва чрез анекс между страните с нотариална заверка на подписите или по съдебен ред, а представената нотариална покана не била основание за заличаване или прекратяване на договора за аренда на земеделските земи. Съдът посочил, че не са налице изискванията на закона, поради което на основание чл. 32А от Правилника за вписване отказал да извърши заличаването в съответния регистър.

На 15.04.2010г. отказът на съдията по вписванията бил връчен на жалбоподателя. Частната жалба била депозирана в законния 7-дневен срок на 21.04.2010г.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Съгласно чл.27 ал.2 от Закона за арендата и земеделието, прекратяването на договор за аренда на земя подлежи на вписване. Такова искане за вписване на обстоятелствата за прекратяване на договора за аренда е било направено от жалбоподателя с депозираното заявление от 13.04.2010г. Следва да се има предвид, че вписването има оповестително действие. В това производство съдията по вписванията може и следва да осъществява контрол по отношение на подлежащи на вписване актове само и единствено от формална страна. Той може да преценя единствено дали актът, който се иска да бъде вписан отговаря на изискванията за вписване. Т.е., дали представлява акт подлежащ на вписване по смисъла на чл.4 от Правилника за вписванията и отговаря ли той на изискванията на чл.6 от същия Правилник. Недопустимо е извършването на друга проверка от страна на съда по вписванията, касаеща материално-правните предпоставки за законосъобразността на конкретния акт, който е било поискано да се впише. В чл.4 от Правилника за вписванията, т.Е е посочено, че подлежат на вписване договорите за аренда, съответно подлежат на вписване и актовете, с които тези договори се прекратяват. В т.6 от Правилника за вписванията е посочено какво съдържание трябва да имат актовете, които се иска да бъдат вписани и при извършената преценка на конкретния случай е видно, че изискванията на този текст на закона са били изпълнени.

Може да бъде направен извод, че когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване, ако актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в  Закона на правилника за вписванията или ако той няма необходимото съдържание – индивидуализацията на страни, имот или не е внесена държавна такса. В настоящия случай не е налице нито една от тези хипотези. Жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

 

 

С оглед гореизложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ОТМЕНЯ определение от 13.04.2010 г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване, прекратяване на договор за аренда между  „Булленд инвестмънтс” АД СИЦ, в качеството на арендодател и К.Л.Л., в качеството му на арендатор , като вместо него ПОСТАНОВИ:

 

                ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.27 ал.2 от Закона за арендата и земеделието във връзка с чл.4 б.”Е” от Правилника за вписванията прекратяването на договор за аренда, депозирано със заявление от 13.04.2010г.

 

Определението не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.