О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен,  04.05.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд,  гражданско отделение ,  първи състав в закрито заседание на четвърти май, през две хиляди и десета година,

 в състав:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:          МАРТИН САНДУЛОВ

     МЛ. С. МИРА МИРЧЕВА При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 227/2010 г., за да се произнесе съобрази:

Обжалвано е определение № 872/12.03.2010 г. по ч.гр.д. № 32/2010 г. на СлРС, с което на основание чл. 390, ал.2 от ГПК /сега ал.3/ е отменено допуснато обезпечение на бъдещ иск, предявен от “ПРЕСТИЖ 2004” ЕООД, Сливен, представлявано от законния си представител В. Г. С. срещу “ПЪТНА КОМПАНИЯ” ЕАД,гр. Ямбол, представлявано от управителите А.П. К. и З.С. Г. за заплащане на сумата 19646.70 лв., представляваща стойността на извършени дейности по посочени две фактури, чрез налагане на запор върху банковите сметки на “ПЪТНА КОМПАНИЯ” ЕАД,гр. Ямбол, открити в “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” до размер на сумата 19646.70 лв.  

Дружеството жалбоподател “ПРЕСТИЖ 2004” ЕООД, чрез процесуалния си представител- адв. М.М. *** го намира за неправилно, незаконосъобразно и постановено при неспазване на процесуалните правила. Посочва, че целта на обезпечителната мярка е да се обезпечи изпълнението на решение, което евентуално би било в негова полза. Въпреки, че исковата молба била депозирана в съда след изтичането на определения срок счита, че искът, който е обезпечен е наличен и обезпечението трябва да се запази такова, каквото е.  Моли обжалваното определение да бъде отменено.  

В дадения му срок ответникът по жалбата- не е депозирал пред съда отговор.

Съдът намира частната жалба  за процесуално допустима. Подадена е от страна в процеса, в законния срок и имаща правен интерес от обжалването.

От извършената проверка на обжалвания съдебен акт, съдът констатира:

С Опр. № 66/07.01.2010 г. по ч.гр.д. № 32/2010 г. Сливенският районен съд допуснал обезпечение на бъдещ иск, който ще бъде предявен от “ПРЕСТИЖ 2004” ЕООД, Сливен, представлявано от законния си представител В. Г. С. срещу “ПЪТНА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. Ямбол, представлявано от управителите А.П. К. и З.С. Г. за заплащане на сумата 19646.70 лв., представляваща стойността на извършени дейности по посочени две фактури, чрез налагане на запор върху банковите сметки на “ПЪТНА КОМПАНИЯ” ЕАД,гр. Ямбол, открити в “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” до размер на сумата 19646.70 лв. 

          С отделен диспозитив дал на молителя едномесечен срок за предявяване на иска, считано от получаване на обезпечителната заповед, в който срок последният следва да представи доказателства за предявяването му и предупредил, че при неизпълнение в срок, обезпечението ще бъде отменено служебно от съда. Пълномощникът- адв. М. се подписала върху определението на 11.01.2010 г., и отразила, че получила обезпечителната заповед. На същата дата е подписала и съобщението, с което й е връчен препис от определението.

На 23.02.2010 г. с молба, входирана в СлРС молителят  ЕООД посочил, че е образувано гражданско дело и приложил препис от исковата молба.

С молба от 26.02.2010 г. “Пътна компания” ЕАД, гр. Ямбол помолил СлРС да отмени обезпечението, поради това, че в указания срок не е образувано исково производство. На 05.03.2010 г. адв. М. с възражение моли да не бъде отменено наложеното обезпечение на бъдещ иск и прилага разпореждане от 24.02.2010 г. за оставяне без движение исковата молба.

СлРС приел, че са налице условията на чл. 390, ал.2 от ГПК за служебно отменяне на обезпечението и постановил такова.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи :

Законодателят в чл. 390, ал.3, изр. 2 /преди изменението и допълнението на ГПК ал.2/ от ГПК, постановил “Ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в  определения срок, съдът служебно отменя обезпечението.” В случая едномесечният срок за предявяването на иска изтича на 11.02.2010 г., а иска е предявен на 23.02.2010 г.- т.е. с 12 дни закъснение. Посоченият срок има преклузивен характер. Недопустимо е разширително тълкуване на законовата разпоредба. В този смисъл е постоянната практика на съдилищата- Опр. № 278/10.11.2008 г. на ВтАС по в.ч.гр.д. № 573/2008 г.; Опр. № 68 от 09.03.2009 г. на ВтАС по ч.гр.д. № 128/2009 г. и др.

До същия извод е достигнал и районният съд, поради което жалбата срещу постановеното от него определение следва да бъде оставена без уважение.

По тези съображения, Сливенският окръжен съд, като намира обжалваното определение за законосъобразно ще го  потвърди.

Водим от изложеното,

           

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 872/12.03.2010 г. по ч.гр.д. № 32/2010 г. на Районен съд, гр. Сливен, като правилно и законосъобразно.

Определението не подлежи на обжалване .

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ :