О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 25.05.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 228  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу определение № 2085 от 15.02.2010г. по гр. дело № 3428/2009г. , с което частично е върната насрещна искова молба и е прекратено производството по  делото в тази част.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Основният мотив на съда е, че в указания срок жалбоподателите не били индивидуализирали достатъчно претенцията си. Твърди се обаче, че са изпълнени дадените указания, а с обжалваното определение производството е прекратено в частите, за които не са били дадени указания. Поради това се иска отмяна на атакувания акт и връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

С разпореждане № 3803 от 15.12.2009г. районният съд е оставил без движение исковата молба, с която е предявен насрещният иск. Дадени са указания за конкретизация на на всяко заявено вземане, като посочат всяка заплатена от тях сума за какво задължение се отнася. С молба вх.№343 от 07.01.2010г. жалбоподателите са извършили конкретизация на претенциите. Съдът обаче с атакуваното определение, приел, че са отстранени само част от нередовностите на исковата молба и в останалата част молбата следва да бъде върната и производството да бъде прекратено.

Частната жалба е допустима, а разгледана по същество и основателна.

Съгласно чл. 127, ал. 1 т.4 и 5 ГПК исковата молба трябва да съдържа изложение на обстоятелствата, на които се основава искът и в какво се състои.  Ако исковата молба е непълна, неточна в изложение на обстоятелствата или е с неясно формулиран петитум, е необходимо съдът незабавно да вземе мерките предвидени в ГПК за отстраняване нередовностите на исковата молба. Случаят обаче не е такъв. Жалбоподателите са посочили, че претенцията им се основава за направени необходими разноски по имота през различните години, като за някои от тях изрично са посочили от какво произтичат. Не може да се приеме, че съдът изпитва затруднения, свързани с неясно или неточно изложение на обстоятелствата. На практика дадените от съда указания представляват покана до ищците да представят доказателства за заявените и конкретизирани по размер претенции. Безспорно е обаче, че непредставянето на доказателства, например писмени, за обстоятелствата на които се основава искът, заедно с исковата молба не е основание за прекратяване на производството. За съдът съществува задължението след изготвянето на доклада да разпредели доказателствената тежест и в този момент следва да посочи, че за посочен период доказателствената тежест за установяване на „необходимите разноски” е върху жалбоподателите.

Настоящият състав намира, че районният съд е бил надлежно сезиран с искова молба и е следвало да предприеме необходимите процесуални действия по разглеждането на претенциите.

Така подадената срещу определението частна жалба се явява основателна и следва да бъде уважена.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2085 от 15.02.2010г. по гр. дело № 3428/2009г. , с което частично е върната насрещна искова молба от А.П.А. и М.М.А. и е прекратено производството по  делото в тази част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: