О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 19.05.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на деветнадесети май, през  две хиляди и десета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

   СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.в.гр.д. № 240 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

Постъпила е частна жалба против определение № 1110 от 06.04.2010г.  постановено по гр.д. № 3567/2009г. по описа на СлРС, с което е оставен без разглеждане, като недопустим, предявеният иск за отмяна на нотариален акт, с правна квалификация чл. 537, ал.2 от ГПК, като производството по делото е прекратено.

В жалбата се твърди, че гражданско - правния спор между страните е разрешен от съдилищата с влязъл в сила съдебен акт, но съдът не е отменил издадения констативен нотариален акт, обективиращ прогласеното за нищожно завещание, пораждащо правото на собственост за ответника. Поради това, единствен правен способ за защита, според частния жалбоподател, е предявяването на иск за отмяна на нотариалния акт в отделно съдебно исково производство. С оглед на това, моли въззивната инстанция да отмени като незаконосъобразно атакуваното прекратително определение и върне делото за разглеждане и произнасяне по съществото на спора от първоинстанционния съд.

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице имащо правен интерес от обжалването на атакуваното определение.

Същата е правилно администрирана от първоинстанционния съд.

В указания от съда срок, ответната страна не е представила отговор на въззивната жалба.

След анализ на изложеното в жалбата и събраните доказателства пред първоинстанционния съд, настоящия въззивен състав констатира следното :

С влязло в сила решение, постановено по гр.д. № 137/2003г. на СлРС е уважен предявеният от ищците иск по чл.26, ал.2 вр. с чл. 44 от ЗЗД, като е обявено за нищожно саморъчно завещание от 10.07.2002г., съгласно текста на което В. В.В. с ЕГН ********** в случай на смърт завещава на своя родственик Х.Т.Т. личния си пистолет и собствения си апартамент.

Съдебното решение е вписано в СлВп при СлРС като е извършено и съответно отбелязване по отношение на обявеното саморъчно завещанието.

Въз основа на това завещание е издаден констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит въз основа на завещание № 11, том VІ, рег. № 7319, н.д. № 656/19.09.2002г. на нотариус Е.Ш., с рег. № 128 и район на действие СлРС.

Гореизложеното формира следните изводи от правно естество,именно:

Частната жалба е допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

        За да прекрати производството по делото, районният съд е приел, че предявеният иск за отмяна на нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по завещание, е несамостоятелен по отношение на този, свързан със спора за материално право, породен от засягане на правата на трети лица с акта за собственост и се явява последица от неговото уважаване.
          Това разбиране на районния съд, мотивирало го да прекрати производството по делото, е законосъобразно. По отношение валидността на правопораждащия факт – саморъчно завещание от 10.07.2002г., е налице влязъл в сила съдебен акт, разпростиращ силата на присъдено нещо между настоящите страни в производството. Исканата отмяна на констативен нотариален акт представлява правна последица, но не на това съдебно решение. В случай, че възникне несигурност по отношение на правото на собственост върху недвижимия имот, то правоимащите биха могли да защитят правата си чрез предявяване на съответен вещен иск и в това ново производство следва да се поиска от съда отмяна на констативния нотариален акт.

По своята правна същност искането за отмяната на нотариален акт представлява охранително правораздаване. То предпоставя оспорване на правото на собственост и не подлежи на самостоятелно реализиране по общия исков път на съдебна защита.

В този контекст районният съд правилно е констатирал, че търсената защита е недопустима по исков път и прекратил производството по делото.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1110 от 06.04.2010г.  постановено по гр.д. № 3567/2009г. по описа на СлРС, с което е оставен без разглеждане, като процесуално недопустим, предявеният от В.В.В. и Д.В.В. против Х.Т.Т. иск за отмяна на нотариален акт, с правна квалификация чл. 537, ал.2 от ГПК, като производството по делото е прекратено.

         Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                           2.