О П Р Е Д Е Л Е Н  И  Е №

 

Гр.С., 30.06.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          С.ският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на тридесети юни, две  хиляди и десета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                       МАРИЯ ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова възз. гр.д. № 254 по описа за 2010 г. на С.ския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

          Образувано е по  частна жалба на  „ДСК Лизинг” АД  с ЕИК 131415749, със седалище и адрес на управление гр. София, район В., бул. „Ал.С.” № 101, МОЛ – София, София Тауър, ет. 4, чрез юриск. И.А.Е. – Р., срещу Разпореждане № 3932/26.03.2010  г., с което е оставено без уважение заявлението им за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу „Ютилитис” ЕООД и  П.П.Н. за парично вземане по запис на заповед от 09.01.2006 г. В жалбата се навеждат основания сочещи неправилност и незаконосъобразност на постановеното разпореждане. Счита, че неправилно решаващия съд е приел, че представеният запис на заповед не е редовен от външна страна и съответно не удостоверява, подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, както и че не е предявен на издателя и авалиста, поради което вземането по  ценната книга не изискуемо. Сочи се, че извода на съда за нередовност от външна страна не е мотивиран, а от приложения документ станало видно, че съдържа всички необходими реквизити по чл. 535 и 536 от ТЗ. Посочва, че представянето на оригинала на запис на заповед е необходимо едва при издаването на изпълнителния  лист, за да бъде извършено отбелязването по чл. 418 ал.2 от ГПК. Сочи, че  ценната книга е предявена на издателя и авалиста посредством нотариална покана рег. № 3884 том І акт № 184 от 15.05.2009г. на Нотариус рег.№ 092 на НК, която прилага към жалбата. Счита, че при записа на заповед предявяването по правната си същност е покана за изпълнение на вече поето задължение и като такава може да се направи и неформално чрез нотариална покана. Сочи за неправилен изводът на РС за липса на предявяване и че вземането по записа на заповед не е изискуемо. Моли, да се отмени като незаконосъобразно цитираното разпореждане, постановено по ч.гр.д. № 1453/2010 г. на РС – С. и да се върне делото на РС с указания за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Претендира направените по делото разноски.

          Жалбата е допустима. Подадена е в законоустановения едноседмичен срок от страна, която има правен интерес от обжалване на разпореждането.

          По делото е приложено гр.д. № 1453/2010 г. на СлРС.

          От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

          На 25.03.2010 г.  „ДСК Лизинг” АД с ЕИК 131415749, със седалище и адрес на управление ГР.С., район В., бул. „Ал.С.” № 101, МОЛ – София, София Тауър, ет. 4, със законен представител Д.Н.В., чрез юриск. И.А.Е.-Р. е подала заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК против длъжника „Ютилитис” ЕООД с ЕИК 119617155, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. „К.Б.” *-*-* със законен представител и солидарен длъжник П.П.Н. с ЕГН ********** за парично вземане в размер на 2 812 евро, произтичащо от запис на заповед за сумата от 9 719 евро, издаден на 09.01.2006 г.  в полза на „ДСК Лизинг” АД.

По делото е приложено ксерокопие на запис на заповед за сумата 9 719 евро, с която  Ютилитис” ЕООД, представлявано от П.П.Н. се задължава неотменимо и безусловно да заплати на „ДСК Лизинг” АД в срок до 01.03.2010 г. П.П.Н. е авалирала това задължение при условията, при които е прието, като поръчител, на 09.01.2006 г. Ксерокопието е нотариално заверено на 19.03.2010 г. от Нотариус З.Т.с район на действие Софийски районен съд и рег. № 438 на НК.  

          От представеното по делото ксерокопие  на нотариална покана от 22.04.2009 г. е видно, че е поканена г-жа П.П.Н. лично и в качеството й на управител на „Ютилитис” ЕООД  да заплати цялата сума в размер на 9 719 евро  по издадения на 09.01.2006 г. запис на заповед в полза на „ДСК Лизинг” АД. На обратната страна на копието от нотариална покана е удостоверено връчването й на адресата П.П.Н., което  е станало на 25.05.2009г. срещу уведомление и има подпис на Нотариуса Д.Ж.Н. с район на действие СлРС и рег. № 092 на НК, но няма приложена разписка или уведомление с подпис на получателя.

          От представеното по делото Удостоверение за актуално състояние на „Ютилитис”ЕООД е видно, че П.П.Н. е управител и едноличен собственик на капитала, който е посочен като внесен в размер на 5 000 лева и има основна икономическа дейност търговия на дребно в специализирани магазини.

          От представеното по делото Удостоверение за актуално състояние на „ДСК Лизинг” АД е видно, че се представлява от Д.Н.В. ЕГН **********, с посочен мандат до 07.03.2011 г., като член на Управителния съвет на дружеството, което е с капитал в размер 334 000 лв. и извършва основна икономическа дейност, изразяваща се във финансов лизинг. Съгласно представеното по делото пълномощно Д.Н.В., в качеството си на изпълнителен директор на „ДСК Лизинг” АД, е упълномощил Е.А.Е.-Р. като юрисконсулт да представлява дружеството пред всички съдилища в страната.

          С разпореждане от 26.03.2010 г. по ч.гр.д. № 1453 по описа за 2010 г. на СлРС е отхвърлено изцяло заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, подадено от „ДСК Лизинг” АД гр. София срещу издателя на записа на заповед „Ютилитис” ЕООД гр. С., представлявано от управителя П.П.Н. и поръчител за сумата 2 812 евро, дължима по запис на заповед, издаден на 09.01.2006 г. в гр. С., на предявяване, в срок до 01.03.2010 г., тъй като записа на заповед е нередовен от външна страна.

          От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Съгласно чл. 418 ал.2 от ГПК изпълнителният лист се издава след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Съдът констатира, че записът на заповед по настоящото дело не е представен в оригинал, а в ксерокопие, поради което не може да прецени редовността на записа на заповед от външна страна и да изпълни задължението си по чл. 418 ал.2 от ГПК. Настоящият въззивен състав намира, че заявителят следва да представи оригинала при подаване на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение, тъй като едновременно с него се иска и издаване на изпълнителен лист. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че оригинала следвало да се представи при издаването на изпълнителния лист. Непредставянето на оригинала на записа на заповед препятства преценката на съда дали е редовен от външна страна, има ли зачерквания, прибавки и отбелязване, които съда е длъжен да прецени самостоятелно и непосредствено съобразно задължението си по чл. 418 ал.2 от ГПК, а не посредством преценката на нотариус и др. Нотариусът заверил ксерокопието няма правна възможност да удостовери обстоятелството дали друго ксерокопие или оригинала от същия запис на заповед не е представен пред друг съд за изпълнение, при което заявителя може да се сдобие с няколко изпълнителни листи за едно и също вземане. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. по т.д. № 1/2004 г. на ОСТК на ВКС в т. 5 се сочи за безспорно, че оригиналът на записа на заповед трябва да е налице към момента на издаване на издаване на изпълнителен лист. Съдът намира, че дори само на това основание представения запис на заповед в копие не може да се счита за редовен от външна страна и не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, поради което не следва да коментира налице е предявяване посредством представената по делото нотариална покана.

          По изложените съображения,  настоящият въззивен състав намира жалбата за неоснователна, а разпореждане № 3932/26.03.2010 г. по ч.гр.д. № 1453 по описа за 2010 г. на РС – С. за  правилно и законосъобразно,  поради което следва да го потвърди.

          Мотивиран така и на основание чл. 274  от ГПК, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 3932/26.03.2010 г. по ч.гр.д. № 1453 по описа за 2010 г. на Районен съд – С. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           Определението подлежи на обжалване  пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от връчването му на страната при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 418, ал. 2 от ГПК, в производството по издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ, изпълнителен лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Представеният от заявителя запис на заповед има изискуемото съгласно чл. 535 ТЗ съдържание, което го прави редовен от външна страна.

Съгласно чл. 536, ал. 2 от ТЗ, запис на заповед, в който не е посочен падеж, се смята платим на предявяване. В случая в процесния запис на заповед е посочено, че е платим на предявяване със срок за предявяване до 31.08.2006 г.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние на жалбоподателя към 28.12.2007 г., седалището и адресът му на управление са град Я., ул. "Т." № *, ет. *, ап. *.

С нотариална покана акт № xxx, том I, рег. № xxx от 23.08.2006 г. банката - кредитор е предявила за плащане записа на заповед на длъжника - жалбоподател и на поръчителите. Видно от констативен протокол акт № 38, том I, рег. № xxx от 23.08.2006 г. на посочения адрес на управление на длъжника "С. - **" ЕООД, град Я., нито на входа на жилищната сграда, нито на звънчевата инсталация има обозначение за наличието на посочените в нотариалната покана, търговски дружества и физическо лице.

Установено е, че на седмия етаж на сградата има три апартамента с № 19, 20 и 21, като на ап. № 20, което жилище е постоянен адрес на авалиста С. Я. Н. е изписано сем. "К." и въпреки многократните позвънявания на този апартамент, обитатели на жилището /офиса/ не са се отзовали. Констатирано е, че на осмия етаж - тавански има само една заключена врата без номер и табела на жилище или офис. Поради тези причини нотариалната покана не е връчена на посочените в нея адресати.

Съгласно ТР № 1/28.12.2005 г. по тълк. д. № 1/2004 г. на ОСТК на ВКС за да е налице подлежащо на изпълнение вземане, не е необходимо предявяването на записа на заповед за плащане. В случай, че издателят на записа на заповед отказва да удостовери предявяването или се укрива, извършеното предявяване се удостоверява чрез протест. Допустимо е удостоверяването чрез нотариална покана, само ако записът на заповед е освободен от протест, какъвто е настоящият случай. Ето защо, съдът намира, че доводът на жалбоподателя, че записът на заповед не му е бил предявен за плащане е неоснователен. Неоснователни и недоказани са твърденията в жалбата, че дружеството - жалбоподател не дължи сумата по изпълнителния лист, тъй като задължението било погасено.

В случая е представен запис на заповед и съдът, който издава изпълнителен лист, следва задължително да провери дали са налице изискуемите се от закона - чл. 535, чл. 536 ТЗ реквизити на записа на заповед, без които той би бил недействителен. Представеният запис на заповед отговаря на законовите изисквания, включително и относно предявяването, което е извършено с нотариална покана.