О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 18.05.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на осемнадесети май, през две хиляди и десета година,

 в състав:                             

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

              ЧЛЕНОВЕ:             НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

МАРТИН САНДУЛОВ                            

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 263,  по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба против Определение № 36/ 16.04.2010 г. на съдията по вписванията при Сливенски районен съд Галина Златева, с което е отказано вписване на Молба за подновяване вписването на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията- гр. Сливен с акт № 124 том І д. № 657г., рег. №657/2000 г., рег. № 983 от 14.04.2000 г., учредена с нот. акт № 180 том № рег. № 1673/13.04.2000 г. д. 182/2000 г. на нотариус Д. Н., рег. № 092 на ННК, с вх. № 1620/16.04.2010 г. по описа на службата.

Жалбоподателят моли  определението да бъде отменено като незаконосъобразно. Като се позовава на разпоредбата на чл. 60, ал.2 от ГПК настоява, че молбата не е просрочена, а подадена в последния ден на 10 годишния срок.

Окръжният съд намира частната жалба за допустима, като подадена от страна в производството по вписване и има правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

Съгласно чл. 172 от ЗЗД, във вр. с чл. 18 от ПВп. действието на вписването на ипотеките трае 10 години и може да бъде продължено, преди да е изтекъл срока. В случая ипотеката е учредена на 14.04.2000г в Службата по вписванията гр. Сливен. Крайният срок за подновяването й е 14.04.2010 г. Молителят- АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ изпратил молбата по пощата /от гр. София/, като видно от пощенското клеймо, това е станало на 14.04.2010 г.  В Службата по вписванията- гр. Сливен е входирана  на 16.04.2010 г.

Настоящата инстанция намира, че неправилно и незаконосъобразно съдията по вписванията отказал да впише молбата за подновяване вписването на договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията- гр. Сливен. Не е съобразил разпоредбата на чл. 62, ал.2 от ГПК, който предвижда срокът да не се счита пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата.

Сливенският окръжен съд, като намира постановеното определение за неправилно и незаконосъобразно ще го отмени и разпореди вписване на молбата.

           По тези съображения

                                     

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ Определение № 36/ 16.04.2010 г. на съдията по вписванията при Сливенски районен съд Г. З.,  като неправилно и незаконосъобразно и ПОСТАНОВЯВА вписване на молбата на Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол, гр. София, вх. № 1620 от 16.04.2010 г. за подновяване вписването на договорна ипотека от 14.04.2000 г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: