О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 20.05.2010 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                     МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 265 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение с което е оставена без уважение молба за възстановяване на пропуснат срок за обжалване и се движи по реда на гл. ХХІ  от ГПК.

Частният жалбоподател счита определението за незаконосъобразно, тъй като неправилно е приел, че директорът на училището можел да взема решения, свързани с делото, освен това, счите, че срокът е спазен, тъй като започва да тече от връчване на решениието, а не от обявяването му, тъй като производството не бил оразгледано по реда на глава ХХV, и неправилно е приел, че не трябва да взима предвид определение № 622/30.12.08г. на ВКС. Поради това моли въззивния съд да отмени обжалваното опредеделение и постанови ново, с което уважи молбата за възстановяване на срока за подаване на въззивната жалба.

Няма подаден отговор на частната жалба от насрещната страна.

Настоящата инстанция счита частната жалба за допустима, подадена в срок от процесуалнолегитимиран субект с интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

По същество тя е неоснователна и следва да се отхвърли.

Аргументите на частния жалбоподател, касаещи течението на срока и спазването му по принцип, са неотносими в това производство. Те са били въведени и разгледани по повод частната жалба против разпореждането за връщане като просрочена на въззивната жалба. Разпореждането е потвърдено и е влязло в сила.

При разглеждането и произнасянето по молбата за възстановяване на пропуснат срок, се взимат предвид само и единствено тези факти, които правната норма е релевирала като значими и ги е издигнала като условие за уважаването й – “особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее”

В настоящия случай първоинстанционният съд правилно и в съответствие с разума на закона, е приел, че такива липсват.

Директорът на училището – страна в спора, е негов процесуален представител по закон, и като такъв може да предприема всички необходими действия, както и, в случай на краткотрайно отсъствие по служебни причини /което не е нито особено, нито непредвидимо или непреодолимо препятствие/ –  да положи грижата те да бъдат осъществени от друго лице. При наличието на процесуален представител по пълномощие организацията на защитните действия е сведена единствено до координация на същите и ефективна комуникация. Неосъществяването  им не е обективна, а субективна причина, която не попада в приложното поле на нормата на чл. 64 ал. 2 от ГПК. От своя страна същото важи и за поведението на процесуалния представител по пълномощие – неговото отсъствие също е преодолима пречка, която изисква предприемане на съответните, допустими от закона активни действия –например преупълномощаване.

Така е видно, че в конкретния случай единствено небрежността и неполагането на необходимата и достатъчна грижа за своите работи от страна на жалбоподателя, е довело до пропускането на срока, поради което искането за възстановяването му е неоснователно и не следва да се уважава.

Ето защо частната жалба също се явява неоснователна и атакуваното определение следва да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 07.04.2010г. по гр.д. № 3612/08г. на СлРС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО:

 

Определението  подлежи на  касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: