О П Р Е Д Е Л Е Н  И  Е №

 

Гр.Сливен, 30.06.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на тридесети юни, две  хиляди и десета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                       МАРИЯ ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова възз. гр.д. № 266 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

          Образувано е по частна жалба на С.Д. *** срещу  Определение № 3854/18.12.2009г. на СлРС по гр.д. № 2774/2009г., с което се издава на Ц.Д.В. дубликат на изпълнителен лист, въз основа на постановена по ч.гр.д. № 1747/2009 г. заповед за изпълнение. В жалбата се сочи като неправилно и незаконосъобразно цитираното определение, тъй като в мотивите си съдът не е изяснил защо кредитира гласните доказателства и че от тези гласни доказателства се установява по безспорен начин изгубването или унищожаването на първоначалния изпълнителен лист. Счита, че свидетелските показания не установяват по категоричен начин, че такъв изпълнителен лист е изпратен на жалбоподателя – длъжник. Сочи, че не се е установило какво е съдържанието на пакета документи, поради липсата на опис, нито как са изпратени. Излага твърдения, че показанията на служителя от куриерската служба не са обективни и имало противоречия между отразеното в товарителницата от служителя и показанията му в съдебна зала. Сочи за неправилен изводът на съда, че от представената с отговора му молба до ЧСИ, която е била в пратката от куриерската служба се доказвало единствено, че между молителя и длъжника действително са налице задължения, произтичащи от издадената заповед за изпълнение. Счита, че не са налице предпоставките за издаване на дубликат на изпълнителен лист, тъй като не било безспорно доказано, че той е изгубен или унищожен, което създавало ситуация на правна несигурност. Моли да се отмени като неправилно обжалваното определение, с което се издава на Ц.Д.В. дубликат на изпълнителен лист.

          По делото е постъпил отговор от Ц.Д.В. *** против частната жалба, която счита за неоснователна. Счита, че са налице комулативните предпоставки за издаване на дубликат на изпълнителния лист. Сочи, че в конкретния случай от показанията на свидетелите П.И.Г.ЧСИ рег. № 837 с район на действие ОС – Сливен и Ж.С.С.представител на спедиторска фирма „Сити експрес” клон Сливен е безспорно установено, че молбата за образуване на изпълнително дело, ведно с приложения към нея изпълнителен лист в оригинал е бил изпратен по спедиторска фирма не на адрес на ЧСИ в гр.Хасково, който е трябвало да образува изпълнително дело по местна компетентност, а на адреса на длъжника в гр.Д., бул. „Х. Б.” бл. * вх. *ап.№ *, което е видно от представеното по делото копие на товарителницата от 29.04.2009г. на спедиторска фирма „Сити експрес” клон Сливен. От друга страна сочи, че липсва възражение от страна на ответника за погасяване на дълга или че въз основа на издадения изпълнителен лист срещу него е образувано изпълнително производство. Сочи, че събраните доказателства са безспорни, че изпълнителния лист е изгубен, поради което не може да образува изпълнително производство срещу длъжника С.Д.С., тъй като оригиналния изпълнителен лист се намира в самия длъжник С.. Моли частната жалба да бъде оставена без уважение като неоснователна, а определението на СлРС по ч.гр.д. № 2774/2009 г. на СлРС, с което му е издаден дубликат на изпълнителен лист въз основа на постановената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1747/2009 г. на СлРС да бъде оставено в сила.

          Жалбата е допустима. Подадена е в законоустановения едноседмичен срок, от страна, която има правен интерес от обжалване на определението.

          По делото е приложено гр.д. № 2774/2009 г. на СлРС.

          От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

          С Разпореждане от 23.04.2009г. по ч.гр.д. № 1747/2009 г. по описа на СлРС е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист, по силата на който С.Д.С. с ЕГН ********** *** е осъден да заплати на Ц.Д.В. с ЕГН  ********** *** сумата 5 000 лв. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.04.2009 г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 100 лв. въз основа на задължение по запис на заповед, издаден на 02.04.2008 г. в гр.Сливен.

          От показанията на разпитания по делото свид. П.И.Г.се установява, че същия работи като ЧСИ в гр. Сливен и в това му качество при  него е дошъл Ц.В., с който се познавал от по-рано. Представил му изпълнителен лист, от който е видно, че длъжникът е от гр.Д.. Той му предложил да помогне за образуване на изпълнително дело в гр.Хасково при негов колега и написал молбата за образуване на изп. дело и извикал куриера, с който работил тогава „Сити експрес” клон Сливен. Представителката на „Сити експрес” Желка Славова дошла при ЧСИ, но в бързината си забравила товарителницата. Свидетелят Г. й дал изпълнителния лист с молбата, като й написал на едно листче, къде трябва да изпрати пратката. След 10 дни разбрал, че пратката е изпратена на длъжника.

          От показанията на свид. Ж.С.С.се установява, че същата е представител на фирма „Сити експрес” клон  Сливен и е съставила товарителница, с която удостоверява, че пратката е изпратена през м. Април на адреса на длъжника, а не на съдебния изпълнител.

          От представената по делото куриерска товарителница № 8800009378 издадена от „Сити експрес” на 29.01.2009г. се установява, че със същата е изпратен пакет с тегло 0.500 грама от Ц.В. *** за С.Д. ***.

          От представената по делото молба от Ц.Д.В. до ЧСИ З.З.с рег. № 875 и район на действие ОС – гр.Хасково е видно, че молителят е поискал в изпълнение на изпълнителен лист от 23.04.2009г. за сумата от 5 000 лв. против С.Д.С., да се направят необходимите справки за проучване на имуществено състояние на длъжника и да се наложат обезпечителни мерки, като при неизпълнение в срока за доброволно изпълнение да се пристъпи към принудително изпълнение върху имуществото на длъжника, недвижими вещи, вземания и притежаване на МПС. Върху молбата от 29.04.2009г. изрично е посочено, че се прилага изпълнителен лист от 23.04.2009г. издаден с разпореждане въз основа на заповед за изпълнение № 1147/23.04.2009г. по ч.р.д. № 1747/2009 г. по описа на РС – гр.Сливен, както и квитанция за платени такси, същата не е оспорена от длъжника.

          С определение № 3854/18.12.2009г. на СлРС по гр.д. № 2774/2009г.  е издаден  на Ц.Д.В. дубликат на изпълнителен лист въз основа на постановената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1747/2009г. по описа на РС – Сливен.

          От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Съгласно разпоредбата на чл. 409, ал. 1 ГПК, ако първообразният изпълнителен лист бъде изгубен или унищожен, съдът който го е издал, по писмена молба на молителя издава дубликат от него въз основа на акта, по който е издаден първообразът.

За да бъде уважена молбата за издаване на дубликат, следва да са налице едновременно следните предпоставки: първо, издаденият изпълнителен лист да е изгубен или унищожен, т. е. същият не се намира в държане на молителя и второ, молителят да разполага с изпълнително основание, въз основа на което е бил издаден първоначалният изпълнителен лист. Молителят следва да докаже изгубването, респективно унищожаването на първообразния изпълнителен лист, както и да представи изпълнителното основание.

В настоящото производство молителят ангажира убедителни доказателства за факта на изгубването на оригинала на изпълнителния лист – установено е от събраните по делото гласни доказателства, а именно показанията  свидетелите ЧСИ Г. и служителката Славова, от куриерска служба „Сити експрес” клон Сливен, че по грешка изпълнителният лист е изпратен на адреса на длъжника в гр. Д., вместо на адреса на ЧСИ в гр. Хасково. Техните показания кореспондират и напълно се потвърждават от писмените доказателства по делото - куриерска товарителница № 8800009378 издадена от „Сити експрес” на 29.01.2009г., с която е изпратен пакет с тегло 0.500 грама от Ц.В. *** за С.Д. *** и молба от Ц.Д.В. до ЧСИ З.З.с рег. № 875 и район на действие ОС – гр.Хасково, с която молителят е поискал в изпълнение на изпълнителен лист от 23.04.2009г. за сумата от 5 000 лв. против С.Д.С., да се образува изпълнително дело и да се предприемат всички мерки за събиране на вземането му. Тези доказателства районният съд е приел, че са достатъчни, за да бъде прието, че издаденият изпълнителен лист е изгубен, като този негов извод се споделя от настоящата инстанция. Ще се касае до доводите, изтъкнати в подадената въззивна жалба, че липсвал опис на пратката, следва да се отбележи, че същите са изцяло неоснователни, тъй като върху представената и неоспорена като писмено доказателство молба до ЧСИ е посочено, изрично, че към нея е приложен изпълнителният лист издаден въз основа на постановената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1747/2009г. по описа на РС – Сливен.

Следва да се има предвид, че тежестта на доказване на факта на плащането на задължението, се носи от длъжника, както и негова е тежестта за доказване на факта, че въз основа на издадения изпълнителен лист срещу него е образувано изпълнително производство, което би опровергало твърденията на молителя за изгубването му. Нещо, което в случая не е сторено. Налага се изводът, че данните по делото са достатъчни, за да бъде прието, че издаденият първоначален изпълнителен лист е изгубен и не се намира в държане на молителя. Налице е, на следващо място, и изпълнителното основание, въз основа на което е бил издаден първоначалният изпълнителен лист - влязло в сила съдебно решение, поради което молбата на молителя по чл. 409, ал. 1 ГПК се явява основателна и следва да бъде уважена, като се издаде дубликат от изпълнителния лист.

          По изложените съображения,  настоящият въззивен състав намира жалбата за неоснователна, а определение № 3854/18.12.2009г. на СлРС по гр.д. № 2774/2009г., за  правилно и законосъобразно,  поради което следва да го потвърди.

          Мотивиран така и на основание чл. 274  от ГПК, съдът

 

 

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА  определение № 3854/18.12.2009г. на СлРС по гр.д. № 2774/2009г., с което се издава на Ц.Д.В. ЕГН  ********** *** дубликат на изпълнителен лист, въз основа на постановена по ч.гр.д. № 1747/2009 г. заповед за изпълнение на  Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

           Определението подлежи на обжалване  пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от връчването му на страната при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: