О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр. Сливен, 10.06.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на десети юни през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                     МАРИЯ ХРИСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.в.гр.д. № 270 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

                Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

Постъпила е частна жалба против разпореждане от 30.04.2010г. постановено по гр.д. № 1789/2010г. по описа на Районен съд – Сливен, с което на осн. чл. 129, ал.4 от ГПК производството по делото е прекратено, а исковата молба е върната на ищеца, поради неотстраняване в срок на посочените от съда нередовност на исковата молба.

В частната жалба се твърди, че съобщението за констатираните нередовности на исковата молба с указание за отстраняването им е получено на 19.04.2010г., като в законоустановения срок на 22.04.2010г. са представени в РС – Сливен два броя искови молби с надлежно описан петитум, съобразно твърденията. Иска се отмяна на постановеното разпореждане и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалбата е правилно администрирана от Районния съд – Сливен.

Настоящата въззивна инстанция констатира, че постъпилата жалба е депозирана в законоустановения срок, от лица имащи правен интерес от обжалването на атакуваното разпореждане, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество е и основателна по следните съображения, а именно :

С искова молба вх. № 7821/14.04.2010г. подадена от адв. П.П., в качеството й на процесуален представител на Р.Т.П. е предявен иск против С.Д.Д. с цена на иска 1000 лева. В исковата молба се сочи, че искът е предявен в срока по чл. 415 ал.1 от ГПК  във връзка с подадено възражение от ответника срещу издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 970/2010г. по описа на РС - Сливен.  В петитума на исковата молба се иска, да се осъди  С.Д.Д. да заплати посочената сума от 1000 лева, представляваща парично задължение по запис на заповед, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на ИМ – 14.04.2010г. Моли се да бъде изискано и приложено ч.гр.д. № 970/2010 г. на РС – Сливен.

С разпореждане № 4764/15.04.2010г. по гр. д. № 1789/2010г.  на Сливенския районен съд - ХІІІ граждански състав, исковата молба е оставена без движение и е указано  на ищеца в едноседмичен срок от връчване на разпореждането да представи 2 бр. искови молби с надлежно описан петитум в съответствие с твърденията изложени в обстоятелствената част. На ищеца е указано, че исковата молба ще бъде върната при неизпълнение на указанията в едноседмичен срок, а производството по делото ще бъде прекратено.

Разпореждането е редовно връчено на 19.04.2010г. С молба от 22.04.2010г. процесуалния представител на ищеца – адв. П.П. е представила 2 бр.  от исковата молба с описан петитум , в съотвествие с обстоятелствената част на исковата молба.

С разпореждане от 30.04.2010г. по гр.д. № 178982010г. по описа на РС – Сливен, ХІІІ граждански състав е счел, че не са отстранени в срок нередовностите на исковата молба и прекратил производството по делото, като изрично в диспозитива е посочено, че ИМ се връща поради неотстраняване на нередовностите в срок.

От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл. 129  ал.1 от ГПК съдът проверява редовността на исковата молба, а съгласно ал.2, когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127 ал.1 и по чл. 128 на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Съдържанието на исковата молба по чл. 127 ал.1 от ГПК изисква да бъде посочен съда, името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, както ЕГН на ищеца, цената на иска, когато той е оценяем, изложение на обстоятелствата, на които се основава иска, в какво се състои искането, подпис на лицето, което подава молбата.

Всички тези реквизити са налице, като изложението на обстоятелствата, на които се основава искът са подробно описани и петитума на исковата молба е формулиран съгласно обстоятелствената част и същинската воля на ищеца.

Неправилно РС – Сливен е приел, че не са изпълнени указанията на съда.Посоченото в разпореждането на РС – Сливен от 15.04.2010 г. и от 30.04.2010г., като нередовност на исковата молба:  ненадлежно формулиран петитум е без основание.

Право на страната е да прецени какво точно да иска в исковата молба и по какъв начин да защити и брани претенцията си. Съдът е този, който за да определи реда за разглеждане на претенцията и правната квалификация на иска трябва да даде пълни и точни указания към ищеца. Видно от приложеното съобщение до ищеца на същия е съобщено : „Да представи два броя ИМ с надлежно описан петитум в съответствие с твърденията”. Той е сторил това в законоустановения срок и формално указанията на съда са изпълнени точно. От тук нататък съдът е следвало да прецени дали ще разгледа ИМ по реда на чл. 415 във връзка с чл. 422 от ГПК с довнасяне на дължимата д.т. или ще разгледа предявения иск като осъдителен, в отделно исково производство по общия ред с указания за внасяне на пълния размер на дължимата д.т.

Такава преценка първоинстанционния съд не е направил, а е прекратил производството поради неотстраняване в срок на нередовности на ИМ, което е неправилно.

Поради изложените по-горе обстоятелства, настоящият въззивен състав, намира атакуваното разпореждане за връщане на ИМ и прекратяване на производството за незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено, като делото се върне на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Мотивиран така и  на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

ОТМЕНЯ  Разпореждане от 30.04.2010г. по гр.д. № 1789 по описа за 2010 г. на ХІІІ граждански състав на Районен съд –гр.Сливен, с което е върната исковата молба, предявена от адв. П.П. ***, в качеството й на процесуален представител на Р.Т.П., поради неотстраняване нередовностите на същата в срок и е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд  гр. Сливен за продължаване на процесуалните действия.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                              2.