О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 31.05.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                   МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 276  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производство по чл. 419, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по жалба на Й.Б.К. лично и в качеството му на управител на „Рамона 97” ЕООД срещу разпореждане от 09.04.2010г. по гр. д. 246/2010 г. на НЗРС с която е допуснато незабавно изпълнение на издадената в производството заповед и е постановено издаването на изпълнителен лист. Жалбоподателят поддържа доводи, че в производството по чл. 417 от ГПК пред районния съд не е бил представен оригинала на записа на заповед, послужил като основание за допускане на незабавното изпълнение и че по тази причина липсва годен документ по смисъла на чл. 417 от ГПК. Освен това не било ясно на кого е предявен, а записа на заповед е особен акт и не може да се иска частично плащане по него. Поради това се иска отмяна на атакуваното разпореждане.

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител по пълномощие,  я оспорва изцяло като неоснователна.

След преценка на събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Със заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК Д.Г.М., чрез пълномощника си, е поискал издаването на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжниците за сумата от 20 хил.лв., представляваща частично вземане от цялата дължима сума по запис на заповед, издаден на 25.05.2009г. в гр.Котел за сумата от 300 хил. лв. Приложено е нотариално заверно копие от записа на заповед, от който е видно, че уговореният падеж е бил на 25.08.2009г., записа на заповед е бил предявен на 26.08.2009г. издателят се е задължил без протест да плати на предяваване.

С обжалваното разпореждане е уважено заявлението и е разпоредено да се издаде заповед, допуснато е незабавното й изпълнение и е разпоредено издаването на изпълнителен лист. Не се установява на коя дата заповедта е връчена на длъжника.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е допустима, тъй като е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт. Жалбата следва да се приеме за подадена в срок.

По същество жалбата е неоснователна. При произнасяне по молбата за допускане на незабавно изпълнение на заповед съдът проверява дали е представен документ, попадащ сред изчерпателно изброените в чл. 417 от ГПК и дали той е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. В случая тази проверка е била извършена от районния съд и законосъобразно въз основа на нея е формиран извод, че са налице предпоставките за допускане на незабавно изпълнение на издадената заповед. Представеният към заявлението документ е запис на заповед и е сред посочените в чл. 417, т. 9 от ГПК.

При искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед, съдът следва да извърши проверка относно формалните реквизити на записа на заповед по чл. 535 и 536 от ТЗ, тъй като те са условие за неговата действителност и липсата на някой от тях е пречка за пораждане на правните му последици; настъпил ли е падежът на съдържащото се в ценната книга вземане; заявлението изхожда ли от лицето, посочено като поемател по записа на заповед и срещу кого се иска издаване на заповедта за изпълнение. Издаденият запис на заповед от 25.05.2009 г. съдържа всички формални реквизити на ценната книга, съгласно чл. 535 от ТЗ, и не са налице непълноти на съдържанието по смисъла на чл. 536 от ТЗ, поради което той е редовен от външна страна. Падежът на представения запис на заповед е посочен на определена дата – 25.08.2009 г., но е налице и предявяване на същия на 26.08.2009г.

Документът е представен в нотариално заверен препис, който има значението на официален препис и е достатъчен, за да позволи на съда да извърши посочената по-горе проверка. По тази причина следва да се приеме, че в производството по чл. 417 от ГПК е представен годен документ по смисъла на цитираната разпоредба. Представянето на оригинала за извършване на отбелязване по чл. 418, ал. 5 от ГПК и за проверка дали вече не е направено такова отбелязване, е въпрос на конкретна практика на съда и не е от значение за проверката по чл. 417 и чл. 418, ал. 1 от ГПК.

Неоснователно е и възражението, че заявителят е претендирал част от вземането по записа на заповед, което било недопустимо. Няма законни ограничения за частична претенция и при издаването на изпълнителен лист за такава сума то ще бъде направено съответното отбелязване върху записа на заповед.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба Й.Б.К. лично и в качеството му на управител на „Рамона 97” ЕООД срещу разпореждане от 09.04.2010г. по гр. д. 246/2010 г. на НЗРС, в частта, с която е допуснато незабавно изпълнение на издадената в производството заповед и е постановено издаването на изпълнителен лист.

 

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: