О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 17.06.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на седемнадесети юни през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                     МАРИЯ ХРИСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.в.гр.д. № 298 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

                Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

Постъпила е частна жалба против определение за прекратяване на ч.гр.д. № 56/2010г. на Районен съд – Нова Загора. В частната жалба се твърди, че ЧГД № 56/2010г. на НзРС е образувано по заявление на пълномощника на „БНП Париба пърсънъл Файненс” ЕАД, гр. София, за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Заявлението било уважено и издадена заповед за изпълнение, която следвало да бъде връчена на длъжника. След представяне на справка за адресна регистрация на длъжника, същия не бил намерен на посочените адреси и съдът указал на заявителя да внесе 150 лева, необходими за назначаване на особен представител на длъжника. Заявителят – жалбоподател не е изпълнил тези указания, които счита за незаконосъобразни, поради което производството по ч.гр.д. № 5682010г. на НзРС били прекратено. От въззивния съд се иска атакуваното определение да бъде отменено като неправилно и делото върнато за продължаване на процесуалните действия.

Частната жалбата е правилно администрирана от Районния съд – Нова Загора.

Първоинстанционния съд се е произнесъл при следните фактически обстоятелства :

По заявление за издаване на заповед за изпълнение вх. № СД -02-09-207/20.01.2010г. от пълномощника на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД - гр. София, е образувано ЧГД № 56/2010г. на НзРС. Заявлението е уважено като е издадена заповед № 63 за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК. При връчването на заповедта на длъжника е установено, че същия не пребивава на посечените в заявлението настоящ и постоянен адрес. По указания на съда заявителят е представил актуална адресна справка за настоящия и постоянен адрес на длъжника. При извършеното ново връчване на посочените в справката адреси, също се е установило, че длъжника ги е напуснал окончателно. При тези обстоятелства РС – Нова Загора е дал указания за внасяне на разноски в размер на 150 лева за назначаване на особен представител на длъжника, на който да бъде връчена заповедта. След като е получил съобщение за указанията, заявителят е уведомил писмено съда, че счита за недопустимо назначаването на особен представител в заповедното производство и не е внесъл в указания срок определения депозит – разноски за назначаване на особен представител на длъжника. Поради тези съображения РС – Нова Загора е прекратил производството по ЧГД № 56/2010г. на НзРС.

Гореизложената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи, а именно :

Настоящата въззивна инстанция констатира, че постъпилата жалба е депозирана в законоустановения срок, от лице имащо правен интерес от обжалването на атакуваното определение, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество е и основателна и следва да се уважи.

Съгласно измененията на ГПК /обн. в ДВ бр. 42 от 2009г./ разпоредбите относно връчването, визирани в чл. 47, ал.1 – 5 от ГПК са приложими и в заповедното производството. Законодателят не случайно не е упоменал ал.6 на цитираната норма, която предвижда назначаване на особен представител в исковото производство, тъй като същата е неприложима в заповедното производство. Поради това, постановеното определение за прекратяване на ЧГД № 56/2010г. на НзРС се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено, тъй като съдът е дал неправилни указания към заявителя, от чието неизпълнение същия не следва да търпи неизгодните последици на прекратяване на производството. В конкретния случай НзРС следва да приложи разпоредбата на чл. 47, ал.5 от ГПК, която визира, че съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на общината /кметството/. Извършеното по този начин връчване влече всички законни последници и поставя начало на следващите процесуални срокове, предвидени в особеното заповедно производство.

Поради изложените по-горе съображения, настоящият въззивен състав, намира атакуваното определение за прекратяване на производството за незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено, като делото се върне на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Мотивиран така и  на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

ОТМЕНЯ  Определение от 21.05.2010г. за прекратяване на ЧГД № 56/2010г. по описа на НзРС.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Нова Загора за продължаване на процесуалните действия.

Определението не подлежи на обжалване !

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                               2.