О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 11.06.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на единадесети юни, през две хиляди и десета година,

 в състав:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

            ЧЛЕНОВЕ:            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

Мл. съдия МИРА МИРЧЕВА                           

 

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 304,  по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

                Производството е образувано по частна жалба и се движи по реда на чл. 213 и сл. от ГПК /отм./, във връзка с чл. 126, ал.2 от ГПК /отм./.

                Обжалвано е Разпореждане от 06.04.2010 г., постановено по гр.д. № 1514/1999 г. на СлРС, с което е оставена без разглеждане молба вх. № 7105/01.04.2010 г., подадена от Н.Т.Д. за изменение и допълнение на протокол от проведено на 24.03.2010 г. съдебно заседание, като недопустима- л. 11 към приложеното ч.гр.д.223/2010 г. на СлОС.  

          В частната си жалба, жалбоподателят Н.Т.Д. *** моли разпореждането да бъде отменено, като неправилно и да бъде разпоредено извършване на допълване на протокола, тъй като било от решаващо значение на делото. Настоява, че съдът като приел неправилно, че с молбата се иска преразпит на свидетел я оставил без разглеждане. Такова искане за преразпит направил с отделна молба. Уточнява, че поправката на протокола се иска във връзка с непълното изписване в него на показанията на св. М. В. и конкретно, че ключа на склада е счупил С. П. и че когато отишъл в склада “ние сме били вече в него, където се товарило зърното”. Посочва за нередовно призоваване на ответници по делото, но в случая това твърдение не е относимо към жалбата и искането за поправка на съдебен протокол.

Частната жалба е входирана в СлРС на 09.04.2010 г.

Съдът намира частната жалба за допустима, като подадена в срок от надлежна страна, участваща в процеса и имаща правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна:

Съгласно разпоредбата на чл. 126, ал.2, изр. 2 и 3 от ГПК /отм./ поправки на протокола се допускат само въз основа на направени от участващи в процеса лица бележки по съдържанието на протокола в 7- дневен срок от изготвянето му. По тях се произнася председателят, след като призове страните и молителя и изслуша обясненията на секретаря.

Жалбоподателят Н.Т.Д., в качеството си на ответник подал  молба вх. № 7105/01.04.2010 г. за допълнение на протокол от проведено на 24.03.2010 г. съдебно заседание по гр.д. № 1514/1999 г. на СлРС. Исканията са записани в две точки: 1. допълване на отговора на св. М. В., че ключа на склада бил счупен от  С. П. С. и т.2 оплакване, че с отказа на същия свидетел да отговори на поставени от него въпроси са нарушени правата му на защита.

Като приел в разпореждането си, че молителят Н.Д. единствено сочи отказ на разпитания свидетел В. да отговори на поставени от него въпроси на практика се цели преразпит на свидетел, което не може да стане чрез процедурата по чл. 126, ал.2 от ГПК /отм./ СлРС, постановил неправилен съдебен акт. Не отчел искането в т. първа от молбата за допълване на незаписан отговор на въпрос и конкретно, че ключа на склада бил счупен от  С. П. С..

Направеното искане за допълване на протокола е направено в законния срок от участваща в процеса страна, поради което съдът е следвало да насрочи делото в открито с.з., с призоваване на страните и произнасяне по искането.  

Настоящата инстанция, като не споделя правните изводи на СлРС,  намира обжалваното разпореждане за неправилно и ще го отмени и върне делото за провеждане процедурата по чл. 126, ал.2 от ГПК /отм./.   

По тези съображения, Сливенския окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И  :

         

          ОТМЕНЯ Разпореждане от 06.04.2010 г., постановено по гр.д. № 1514/1999 г. на СлРС, като неправилно и връща делото за провеждане на процедурата по чл. 126, ал.2 от ГПК /отм./.  

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ :