О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 17.06.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на седемнадесети юни май, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                    МАРИЯ ХРИСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.в.гр.д. № 308 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

        

         Съдебното производство е образувано по реда на чл. 577 във вр. с чл. 569 т.5 от ГПК по жалба на ЧСИ И.Б. с рег. № 800 на камарата на ЧСИ с район на действие Бургаски окръжен съд, против определение № 44 от 25 май 2010 г. на съдия по вписванията в СлВп при СлРС, с което е отказано вписване на възбрана върху недвижим имот по молба с вх. № 2270/25 май 2010 г. по описа на СлВп.

         С постановление от 19.05.2010г., в хода на изпълнително дело № 20108000400216/2010 г. на ЧСИ вписан под № 800 на КЧСИ с район на действие - Бургаски окръжен съд, по молба на взискателя за обезпечаване на вземането му въз основа на  изпълнителен лист от 15 март 2010 г., е наложена възбрана върху следния недвижим имот собственост на длъжника, а именно: Недвижим имот находящ се в гр.С., ул.”И.В.” № *, а именно магазин № 2 с обща застроена площ от 125,90 кв.м., разположен на две нива, от които : партерно ниво с площ от 67,30 кв.м. и второ сутеренно ниво с площ от 58,60 кв.м., състоящ се в търговска зала и складово помещение, заедно с 4,28 % ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземления имот. Посоченият имот представлява самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.69.1.7 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19 април 2006 г. на изпълнителния директор на АК, с предназначение : за търговска дейност, който имот попада в сграда № 1 с идентификатор № 67338.531.69.1 построена в поземлен имот с идентификатор № 67338.531.69.

ЧСИ твърди, че писмото за вписване е било представено в два екземпляра пред Служба по вписванията и е съдържало всички изискуеми реквизити по чл. 26 във връзка с чл. 24 от Правилника за вписванията. Моли да бъде отменено атакуваното определение, като постановено в противоречие на императивните изисквания на закона.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал вписване на възбраната, поради липса на представена от страна на ЧСИ  заверена скица – копие от кадастралната карта, а за самостоятелния обект в сграда и схема изискуеми съгласно чл. 77 ал.2 т.1 от ЗКИР.

         Този правен извод на съдията по вписванията относно нередовността на молбата за вписване е незаконосъобразен, тъй като нормата на чл. 77 ал.2 т.1 от ЗКИР в случая е неприложима. Видно от обстоятелствата визирани в чл. 77 ал.1 т.1 от ЗКИР препращаща към чл. 61 ал.1 от същия закон, касае се за процедура за вписване на подлежащи на вписване актове извън визираните в чл. 64 ал.1 от ЗКИР хипотези при вписване на възбрани върху недвижим имот. В този смисъл е и разпоредбата на ч. 6 ал.3 от ПрВп предвиждаща прилагане към подлежащите на вписване актове и скица -копие на имота, находящ се в район с одобрена кадастрална карта. За вписването на възбрана обаче, законодателят е предвидил особени правила възведени в нормите на глава V от Правилника за вписванията, като в разпоредбите на чл. 26 от същия изрично се сочи, че възбраната върху недвижим имот, срещу който е насочено изпълнението, се вписва по искане на съдия - изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан с писма в два еднакви екземпляра съдържащи освен данните в т. ”а-в” на чл. 24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист, както и от кой съд е издаден. Видно от приложеното писмо на съдебния изпълнител същото съдържа всички предвидени норми на чл. 24 и чл. 26 от ПрВп реквизити. Явно е, че в случаите на налагане на възбрана съдебния изпълнител не следва да представя за вписването и скица копие на недвижимия имот – самостоятелен обект намиращ се в район с одобрена кадастрална карта, т.е. непредставянето на такава не представлява такава нередовност, която да предпоставя законосъобразен отказ на съдията по вписванията да извърши вписването на възбраната. Атакуваното определение, с което съдията по вписванията е отказал вписването на възбраната по недвижим имот, независимо от наличието на предвидените от законодателя предпоставки за извършване на вписването е несъобразено със законовите императиви и поради това следва да бъде отменено.

С оглед разпоредбата на чл. 577 ал.3 от ГПК, съгласно която когато съдът отмени отказа на съдията по вписванията, вписването се смята за извършено от момента на подаване на молбата за него, изрично произнасяне в тази насока задължаващо съдията по вписванията да извърши искането по вписване на възбрана не се налага, тъй като същата ще се счита вписана от 25 май 2010 г.

         Предвид изложените съображения, Сливенския окръжен съд счита, че жалбата, по която е образувано настоящото производство се явява основателна и следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл. 577 от ГПК, настоящия съдебен състав при Сливенския окръжен съд

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ОТМЕНЯ определение № 44/25 май 2010 г. по описа на СлВп при СлРС, постановено по искане вх. № 2270/25 май 2010 г. на ЧСИ И.Б. с рег. № 800 на камарата на ЧСИ с район на действие Бургаски окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                         2.