О П Р Е Д Е Л Е Н  И  Е №

 

гр.Сливен, 21.07.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и първи юли, две  хиляди и десета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                      МАРИЯ ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч. гр.д. № 316 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 274 от ГПК, в сила от 01.03.2008 г.

         Образувано е по  частна жалба на Д.И.П. в качеството на представител на ПСК „Тера строй инвест Сливен” АД – Сливен срещу разпореждане по гр.д. № 698/2009 г. на РС – Нова Загора за прекратяване на производството. В жалбата се сочи, че съдът неправилно е разпоредил връщане на въззивната жалба, поради подаването й след срока за обжалване. Сочи се, че не обърнал внимание на факта, че жалбата е изпратена с писмо чрез куриерска фирма „Спиди”, като пратката е предадена на куриера в срока за обжалване на 03.05.2010 г., което се удостоверява от товарителницата. Счита, че съгласно чл. 62 ал.2 от ГПК срокът не е пропуснат ако молбата е изпратена по пощата, както е в конкретния случай. Моли да се отмени разпореждането на РС – Нова Загора по гр.д. № 698/09 г. за връщане на жалбата като просрочена и да се дадат указания на съда да продължи действията по администриране на въззивната жалба. Като доказателство към жалбата е представено копие от товарителница от 03.05.2010 г.

         Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок от процесуално легитимирано лице, което има интерес от обжалване на разпореждането.

По делото е постъпил отговор против частната жалба от С.С.З. *** чрез пълномощника си адв. Г.С. ***, който моли да се остави без уважение частната жалба, тъй като разпореждането на съда е правилно и законосъобразно. Сочи, че нормите на ГПК са императивни и изрично е посочено, че за достоверна дата се счита само тази, на която има клеймо от пощата. Счита, че в случая въззивната жалба е просрочена, поради което моли частната жалба да бъде оставена без уважение.

         Към делото е приложено гр.д. № 698/2009 г. на НзРС.

         От представените по делото писмени доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         На 11.11.2009 г. в РС – Нова Загора е постъпила искова молба от С.С.З., с ЕГН ********** *** против ПСК „Тера строй инвест Сливен” АД, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „К.С.” № *, ап.* и адрес за кореспонденция гр. С.З., кв. „Г.” административна сграда „Тера груп”, п.к. 310, с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК и чл. 344, ал.1, т.1, 3 и 4 от КТ. Съдът се е произнесъл с решение № 43/19.03.2010 г. по образуваното гр.д. № 698 по описа за 2009 г. на НзРС, като е уважил исковете на ищцата. Препис от решението е връчен на ответника ПСК „Тера строй инвест Сливен” АД чрез адв. Т.К.А. на 15.04.2010 г., и в него е посочено, че подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред СлОС, при което срока за обжалване на решението изтича на 29.04.2010 г.

         Видно от представената по делото товарителница № 11636751, издадена на 03.05.2010 г. от куриерска фирма „Спиди” гр. С.З. адв. Т.А. е изпратил до РС – Нова Загора пратка със съдържание документи, за които не се спори, че представляват въззивна жалба. По делото е представена и вносна бележка от 03.05.2010 г. за сумата 40 лв., внесена като държавна такса за въззивна жалба по гр.д. № 698/2009 г. на НзРС от вносител адв. Т.К.А..

Видно от входящия № върху въззивната жалба № СД-02-08-1421 по описа на РС – Нова Загора същата е с дата 05.05.2010 г.

С разпореждане от 10.05.2010 г. по гр.д. № 698/2009 г. на РС – Нова Загора е върната въззивната жалба като подадена след изтичане на срока за обжалване.

         От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

         Съгласно чл. 259, ал.1 от ГПК срокът за въззивно обжалване е двуседмичен от връчването му на страната, като жалбата се подава чрез съда, който е постановил решението. Съгласно ал.2 на чл. 259 от ГПК срокът за въззивно обжалване се прекъсва само с подаването на молба за правна помощ, каквито данни не са налице по делото.

         По делото е безспорно установено, че пълномощника на ответника ПСК „Тера строй инвест Сливен” АД гр. С., адв. Т.А. е получил съобщение за изготвеното решение на 15.04.2010 г. Същият е упълномощен от Д.И.П. като представител на ответното дружество да го представлява по гр.д. № 698/2009 г. на РС – Нова Загора, като завежда и води делото до приключването му пред всички инстанции и пълномощното е с дата от 03.02.2010 г., като до момента не е постъпило уведомление за оттеглянето му.

         Видно от разпоредбата на чл. 259, ал.1 от ГПК, както и от посоченото изрично в решението отбелязване, срокът за обжалване е двуседмичен, при което е изтекъл на 29.04.2010 г.

Неоснователни са твърденията на жалбоподателя, че е спазил срока за обжалване, като е подал въззивната жалба с товарителница от 03.05.2010 г. Съгласно чл. 62 ал. 2 от ГПК срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Безспорно съдът би приел като доказателство по делото за спазване на срока документ от куриерска фирма, но само ако същият беше издаден до 29.04.2010 г. включително. Като не е сторил това и подал въззивната жалба на 03.05.20010 г. жалбоподателят е пропуснал срока за обжалване на решението № 43/19.03.2010 г. по гр.д. № 698 по описа за 2009 г. на НзРС, поради което жалбата му се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

         Като е стигнал до същите изводи РС – Нова Загора е постановил правилно и законосъобразно разпореждане за връщане на въззивната жалба като просрочена и същото следва да се потвърди.

         По изложените съображения и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Д.И.П. като представител на ПСК „Тера Строй Инвест Сливен” АД, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „К.С.” № *, ап.* и съдебен адрес гр. С.З., кв. „Г.”, административна сграда „Тера груп”, п.к. 310 срещу разпореждане от 10.05.2010 г. по гр.д. № 698/2009 г. на РС – Нова Загора, с което е върната жалбата им против решение № 43/19.03.2010 г. по гр.д. № 698 по описа за 2009 г. на НзРС, като ПРОСРОЧЕНА.

         Определението подлежи на обжалване пред ВКС на Република България при условията на чл. 274 ал.3, вр. чл. 280 ал.1, от ГПК.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: