О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 29.06.2010 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                    МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 320 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е отхвърлено искане за спиране на принудителното изпълнение по заповед за незабавно изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно и иска то да бъде отменено, като въззивният съд постанови спиране на принудителното изпълнение, по образуваното изпълнително дело пред ЧСИ въз основа на издадения изпълнителен лист. В частната жалба развива подробни материалноправни съображения за това, че задължението му е погасено изцяло, като анализира съдържанието на споразумението, послужило за издаване на заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, както и представените доказателства – фактури, с възражението. Счита и че насрещната страна била получила неправомерно процесуално предимство в нарушение на чл. 9 от ГПК, въвеждащ принцип за равенство.

Няма подаден отговор.

Настоящият въззивен състав намира частната жалба за редовна и допустима, подадена в законовия срок от процесуалнолегитимирана страна имаща интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт СлРС.

По същество счита жалбата за неоснователна.

Целта на заповедното производство е да се осигури бърз и лесен начин за уреждане на имуществени задължения с по начало безспорен произход /най-вече – парични задължения/. За защита на длъжника са предвидени множество възможност, в случай, че той има основателни възражения по повод възникването и съществуването на задължението. В случая, след установяване на наличието на изискуемите от закона предпоставки, РС е издал заповедза незабавно изпълнение и изпълнителен лист против частния жалбоподател-длъжник и той се е възползвал от възможността да подаде възражение и едновременно с това е поискал спиране на изпълнението. Законодателят е предвидил само две условия, при които съдът може да уважи това искане – представяне на убедителни писмени доказателства, или надлежно обезпечение за кредитора по чл. 180 и 181 от ЗЗД. Длъжникът не е представил обезпечение, решил е да ползва първата възможност, но представените от него писмени доказателства не представляват убедителни такива по смисъла на разпоредбата на чл. 420 ал. 2 от ГПК за недължимост на вземането, предмет на изпълнението. Както правилно е посочил СлРС, от тях не може да се направи еднозначен, несъмнен  и категоричен извод, че преведените суми се отнасят именно за задължението по споразумението от 20.05.2009г. Това е спорно обстоятелство, което не може да се изследва в това производство, предвид характера му, а следва да се докаже в исков, състезателен процес, който ще бъде проява точно на принципа за равенство на страните, на който се опира жалбоподателя.

Ето защо обжалваното определение е правилно изаконосъобразно и жалбата против него следва да бъде отхвърлена, а то - потвърдено.

Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278  от ГПК съдът

 

                                                  

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 11576/31.05.10г., против определение № 1673/25.05.2010г. по ч.гр.д.№ 2147/10г. на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1673/25.05.2010г. по ч.гр.д.№ 2147/10г. на СлРС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението   подлежи на  касационно обжалване с частна жалба пред ВКСРБ в едноседмичен срок от връчването.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:

: