О П Р Е Д Е Л Е Н  И  Е №

 

гр.Сливен, 22.07.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори юли, две  хиляди и десета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                      МАРИЯ ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч. гр.д. № 321 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008 г.

         Образувано е по  частна жалба от А.А.Г. с ЕГН ********** ***-*-*чрез адв. Р.Т. *** и съдебен адрес гр. С., ул. „Д. П.” № *, офис 11 против разпореждане от 02.06.2010 г. по гр.д. № 2136/2010 г. на СлРС, с което е върната исковата молба вх. № 9184/30.04.2010 г., поради неотстраняване на нередовности, а именно непосочване какво представляват твърдяните от нея за причинени й от ответницата имуществени вреди и е прекратено производството по делото. В жалбата се сочи, че постановеното разпореждане е неправилно, тъй като изрично в исковата молба жалбоподателката описала, че по НОХД № 423/2010 г. съгласно Присъда № 315/26.03.2010 г., влязла в сила на 13.04.2010 г. по описа на РС – Сливен, на подс. М.М.М., родена на *** ***, ЕГН ********** е призната за виновна в това, че: за периода от 25.10.2007 г. до 14.08.2008 г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала в заблуждение у А.А.Г. ***, като я убедила да сключи договор за паричен заем № 1086552-104427/06.05.2008 г. с „Изи Асет Мениджмънт” АД и с това й причинила имотна вреда в размер на 1120 лв. ….., като причинила вреда в големи размери на обща стойност 48 438,78 лв., поради което и на основание чл. 210, ал.1, т. 5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, РС – Сливен й налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, чието изпълнение на основание чл. 66 ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от 3 години и 6 месеца. Жалбоподателката счита, че от исковата молба е видно и е посочила какво представляват причинените й имуществени вреди от М.М.. Счита, че не е налице нередовност на исковата молба и не е следвало да се прекратява производството по гр.д. № 2136/2010 г. Сочи, че е приложила и присъда по НОХД № 423/2010 г. по описа на РС – Сливен и мотиви към нея, от където също се вижда какво представляват причинените имуществени вреди, които се претендират. Моли след разглеждане на жалбата, да се отмени обжалваното разпореждане и да се върне делото на РС – Сливен, който да насрочи дата за неговото разглеждане. Моли да бъде приложено НОХД № 423/2010 г. по описа на РС – Сливен за изясняване обстоятелствата по делото.

         Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок от процесуално легитимирано лице, което има интерес от обжалване на разпореждането.

         Към делото е приложено и гр.д. № 2136/2010 г. на СлРС.

         От представените по делото писмени доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         На 30.04.2010 г. е подадена искова молба вх. № 9184 от А.А.Г., с ЕГН ********** ***-*-*, против М.М.М. с ЕГН ********** *** и цена на иска 1120 лв. за имуществени вреди. В исковата молба се сочи, че по НОХД № 423/2010 г., съгласно Присъда № 315/26.03.2010 г., влязла в сила на 13.04.2010 г. по описа на РС – Сливен, на подс. М.М.М., родена на *** ***, ЕГН ********** е призната за виновна в това, че: за периода от 25.10.2007 г. до 14.08.2008 г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала в заблуждение у А.А.Г. ***, като я убедила да сключи договор за паричен заем № 1086552-104427/06.05.2008 г. с „Изи Асет Мениджмънт” АД и с това й причинила имотна вреда в размер на 1120 лв. ….., като причинила вреда в големи размери на обща стойност 48 438,78 лв., поради което и на основание чл. 210, ал.1, т. 5, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, РС – Сливен й налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, чието изпълнение на основание чл. 66 ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от 3 години и 6 месеца. Жалбоподателката сочи, че изложените обстоятелства обуславят правния й интерес да предяви настоящия граждански иск срещу М.М.М.. В петитума на исковата молба се моли ответницата да бъде осъдена да заплати на основание чл. 45 от ЗЗД сумата от 1120 лв., представляваща причинени имуществени вреди, както и адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв., ведно със законната лихва, считано от 06.05.2008 г. до окончателното изплащане на сумата. Като доказателство към исковата молба е приложен препис от присъда № 315 по НОХД № 423/2010 г. по описа на СлРС с мотиви.

         С разпореждане от 03.05.2010 г. на РС – Сливен исковата молба е оставена без уважение с указание в едноседмичен срок да се посочи какво представляват причинените на лицето имуществени вреди, като е указано, че при неизпълнение, исковата молба ще бъде върната, а производството прекратено. Съобщението с указанията е връчено на жалбоподателката А.А.Г. на 12.05.2010 г.

         С молба от 15.05.2010 г. в срока за изпълнение на указанията е постъпила молба от А.А.Г. чрез адв. Р. Т., в която уточнява, че причинените й имуществени вреди са относно договор за паричен заем № 1086552-104427/06.05.2008 г., предоставен от „Изи Асет Мениджмънт” АД в размер на 1120 лв. и прилага като доказателство договора за паричен заем, погасителен план със седмични погасителни вноски, отстъпки и бонуси за клиенти без забавени вноски, квитанция № 1147 за вноска по кредит от А.А.Г. за сумата 1065,28 лв., запис на заповед за сумата 1461,12 лв., които А.Г. се задължава да заплати на „Изи Асет Мениджмънт” АД безусловно и неотменяемо, предложение за сключване на договор за паричен заем № 10442, договор за кредит № 1086552-104427/06.05.2008 г. с „Изи Асет Мениджмънт” АД и А.А.Г..

         С разпореждане от 02.06.2010 г. РС – Сливен по гр.д. № 2136 по описа за 2010 г. е върната исковата молба, поради неотстраняване на нередовността й, а именно непосочване от ищцата какво представляват твърдяните от нея за причинени й от ответницата имуществени вреди.

         От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл. 127 ал. 1 от ГПК изискванията към съдържанието на исковата молба са: да бъде написано на български език с посочване на съда името и адрес на ищеца и ответника на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса ако имат такива; цената на иска, когато той е оценяем; изложение на обстоятелствата на които се основана искът; в какво се състои искането; подпис на лицето което подава молбата. Съгласно ал. 2 на чл. 127 от ГПК в исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях и да представи заедно с нея всички писмени доказателства. Разпоредбата на чл. 128 от ГПК изисква към исковата молба да се представят пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник, документ за внесените д.т. и разноски, когато такива се дължат и преписи от исковата молба и приложенията към нея според броя на ответниците. Всички поставени изисквания от разпоредбите на чл. 127 и чл. 128 от ГПК определят нейната редовност, което е условие за даване ход на молбата.

Безспорно исковата молба представена с вх. №9184/30.04.2010 г. отговаря   на условията изискуеми съобразно закона в разпоредбите на чл. 127 и чл. 128 от ГПК. Съобразно изложените обстоятелства за наличието на присъда по НОХД №423/2010 г. влязла в сила на 13.04.2010 г. по описа на РС – Сливен, с която се признава подсъдимата М.М.М. за виновна в това, че за периода от 25.10.2007 г. до 14.08.2008 г. в гр. Сливен в условията на продължавано престъпление възбудила и поддържала заблуждение у ищцата А.А.Г., като я убедила да сключи договор за паричен заем №1086552-104427 от 06.05.2008 г. с „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и с това й причинила имотна вреда в размер на 1120 лв., се обуславя интересът и изчерпва обстоятелствата, на които се основава искът. Изрично в петитума към исковата молба се посочва, че се претендира по предявения граждански иск сумата от 1120 лв. причинени имуществени вреди, както и адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв., ведно със законната лихва, считано от 06.05.2008 г. до окончателното изплащане на сумата. В самото начало на исковата молба изрично е посочена и цената на иска – 1120 лв. и е уточнена, че са представляващи имуществени вреди. В изпълнение изискването на чл. 127 ал. 2 от ГПК ищцата е приложила писмени доказателства – копие от присъда №315/26.03.2010 г. по НОХД №423 по описа за 2010 г. на РС – Сливен и мотиви, от които е видно, че  ответницата М. уговорила общо 27 лица да изтеглят 51 бр. парични заеми за нея с уговорката, че тя ще погасява вноските от тяхно име и те няма да имат финансов ангажимент за това. Като причина за нуждата й от парични средства ответницата посочвала, че е самотна майка, заболяване на детето й, разходи за поддръжка и ремонт на къщата, където живее, материални затруднения и други подобни причини. Ответницата осигурявала идването на финансовите съветници от кредитните институции, като за част от сключените договори тя самата се явявала и в качество на личен финансов съветник на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД. Документите по сключените договори за паричен заем са оставали при нея и някои от пострадалите лица дори не са знаели размера на отпуснатите заеми. Парите по тези кредити М. вземала веднага след получаването им от задължените лица. При всички заеми М. погасявала по няколко начални вноски, за да се избегнат съмнения в користните й цели, но в последствие прекратявала обслужването на кредитите. По молба на ответницата М.М. ищцата А.Г. изтеглила един заем отпуснат на 06.05.2008 г. от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД  с №1086552-104427, с личен финансов съветник сключил договор за кредит ответницата М., за сумата 800 лв., като М. платила по този кредит 9 вноски и за приключването на заема на 16.09.2008 г. ищцата А.Г. е внесла 1120 лв. От писмените доказателства представени по делото се установява, че по наказателното производство съдът не е приел предявените граждански искове, като е преценил, че същите биха станали причина за отлагане на делото и би се затруднил хода на разглеждане на наказателния процес. Всички  представени доказателства безспорно обуславят интереса на ищцата да предяви по исков ред граждански иск и изчерпват обстоятелствата на които се основава искът. След като са дадени указания от РС с разпореждане от 03.05.2010 г., да се посочи какво представляват причинените на ищцата имуществени вреди, същата е депозирала допълнителна молба в указания срок и е уточнила, че причинените имуществени вреди са относно договор за паричен заем, който е представила в копие и е посочила точно размера на претендираните имуществени вреди – сумата 1120 лв., представляващи заплатените от нея вноски за приключването на заема отпуснат от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, с която сума е била ощетена от ответницата.

         По изложените съображения съдът намира, че в указания срок са изправени нередовностите в исковата молба, на посоченото основание, тъй като е налице изложение на обстоятелствата на които се основава искът, посочено е в какво се състои искането и са представени всички писмени доказателства.

         Настоящият въззивен състав намира, че не са налице основанията на чл. 129 ал. 3 от ГПК за връщане на исковата молба, поради което разпореждането на РС, с което прекратява производството по делото и връща исковата молба следва да се отмени като неправилно.

         Мотивиран така и на основание  чл. 278, ал.2 и сл. от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТМЕНЯ разпореждане от 02.06.2010 г. по гр.д. №2136 по описа за 2010 г. на Сливенски районен съд, с което връща искова молба вх. №9184/30.04.2010 г.  и  прекратява производството по делото като НЕПРАВИЛНО.

         ВРЪЩА делото на РС – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на исковата молба и даване ход на делото.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

        

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: