ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен, 19.09.2011 год.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДЕВЕТНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                      МЛ.СЪДИЯ: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно Въззивно гражданско дело № 327 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство е по реда на чл.418 ал.4 в вр чл.274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба с вх.№ 13529/18.06.2010 год. на Сливенски районен съд от  „ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/”  АД, със седалище и адрес на управление гр.С., Бул.”Х. Б.” № *представлявано В.С.М. срещу Разпореждане № …. от 10.06.2010г постановено в по ч.гр. д. № 2967/2010 год. по описа на Сливенски РС, с което е отхвърлено заявлението на жалбоподателя за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства приема за установено следното:

Първоинстанционното производство е образувано по предявено от „ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/”  АД срещу Р.Р.М. и н.Г. Дянкова, като солидарни длъжници, за парично вземане въз основа на Договор за банков кредит № 072-2957/30.03.2007 год. за сумата от 9 811,66 лева, главница,обезщетение за забава и законната лихва върху главницата от датата на предявяване на заявлението до окончателното й изплащане и се претендират направените по делото разноски.

С Разпореждане № …. от 10.06.2010г постановено в по ч.гр. д. № 2967/2010 год. по описа на Сливенски РС, е отхвърлено заявлението за издаване на заповед за изпълнени и изпълнителен лист.

Против разпореждането е постъпила частна жалба от „ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/”  АД.

С Разпореждане № 3497/01.03.2011 год. в ч.гр.д № 2967/2010 първоинстанциония Сливенски районен съд е върнал частната жалба вх.№ 13529/18.06.2010 год. на Сливенски районен съд от „ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/”  АД.

Разпореждането на съда е влязло в законна сила на 17.03.2011 год.

 

 

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Производството е недопустимо.

Образуваното производството е по частна жалба с която съдът е бил сезиран. В производството по проверка на редовността на частната жалба пред първоинстанциония съд е оставена без движение поради допуснати от жалбоподателя нередовности. В дадения от съда за срок за изправяне на допуснатите нередовности същите не са отстранени. Нередовна частна жалба е върната на жалбоподателя поради и разпореждането, с което е върната е влязло в законна сила.

В настоящия случай при така изложеното липсва частна жалба, против акт на първоинстанциония съд подлежащ на инстанционен контрол и основание за образуване на въззивното производство. Поради тази причина образуваното въззивно частно производство е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  производството по Ч.В.гр.д. № 327/2010 год. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред Върховния касационен съд

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: