О П Р Е Д Е Л Е Н  И  Е №

 

гр.Сливен, 23.07.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и трети юли, две  хиляди и десета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                      М. ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия М. *** по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008 г.

         Образувано е по  частна жалба от адв. М.Г. ***, като пълномощник на Е.Г.С. *** *-*-* против определение от 04.06.2010 г. по гр.д. № 974/2010 г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото.  В жалбата се сочат основания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното определение, тъй като на 25.02.2010 г. ищцата Е.С. е подала молба за развод пред СлРС и издала изрично пълномощно на адв. Г., в което изложила обстоятелствата, че от 2002 г. постоянно живее в Испания, работи по трудово правоотношение там и е невъзможно да се яви на първо съдебно заседание, като моли неявяването й да не се счита „без уважителни причини” по смисъла на чл. 321 ал.1 от ГПК. В пълномощното дава правомощия на адвоката си да изрази становище от нейно име, че не желае помирителни срокове и причините, поради които е направила искането си за развод, както и че не желае да продължи усилията си за помирение и заздравяване на брака. Упълномощила е също с правата да сключи от нейно име споразумение, като е посочила изрично в какви параметри. Като доказателство за отсъствието си от страната по уважителни причини представила удостоверение за регистрация в Испания като гражданин на Съюза, номер за самоличност на чужденец, с право на работа безсрочно. В жалбата се сочи, че в момента на подаване на исковата молба ищцата е нямала сключен трудов договор. Такъв е сключен по-късно на 01.04.2010 г., поради което не е могла към момента на подаване на исковата молба да го представи. Сочи, че в съдебно заседание пълномощника на ответника е направил изрично изявление да се даде ход на делото и не оспорил факта, че ищцата трайно се намира в Испания. Счита, че неправилно РС, въпреки изричните изявления, че ответника не възразява относно отсъствието на ищцата и изричното искане от страна на ищцата делото да се гледа в нейно отсъствие, РС прекратил производството по делото. Счита, че преди да прекрати производството, съдът е следвало да укаже, предвид направеното с исковата молба искане, че представеното удостоверение за регистрация не установява уважителни причини за неявяването на ищцата в брачното производство. Моли да се отмени атакуваното определение като неправилно и да се върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Представя известие за евентуален трудов договор на пълно работно време и срочен трудов договор /в превод на български от испански/ като доказателства, установяващи уважителни причини за неявяването на ищцата в първо по делото заседание.

         Против жалбата не е депозиран отговор или възражение от ответника в указания срок.

         Към делото е приложено гр.д. № 974/2010 г. на РС – Сливен.

         Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок от процесуално легитимирано лице, което има интерес от обжалване на определението.

         От представените по делото писмени доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         На 25.02.2010 г. е подадена искова молба, вх. № 4278 от Е.Г.С. с ЕГН ********** *** *-*-* с правно основание чл. 49 ал.1 от СК за прекратяване на сключен между нея и С.К.С. *** граждански брак, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брачните отношения по негова вина. По исковата молба е образувано гр.д. № 974/2010 г. на СлРС. Като особено искане ищцата е посочила в исковата молба, че постоянно работи по трудово правоотношение в Испания и е невъзможно да се яви в първо съдебно заседание и моли неявяването й да не се счита без уважителни причини по смисъла на чл. 321 ал.1 от ГПК, като посочва изрично, че в с.з. ще участва с пълномощник. Прилага удостоверение за сключен граждански брак № 02953/14.07.2001 г., удостоверение за регистрация на гражданин на Съюза и нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава адв. Г. да изрази становището й в съдебно заседание, че не желае помирителни срокове, да даде обяснение за причините за развод и че не желае да продължи усилията си за помирение и заздравяване на брака. С пълномощното предоставя право на адвоката си и за сключване на споразумение относно личните отношения, ползването на семейното жилище, издръжка между съпрузите и относно фамилното име. В пълномощното изразява становище, че не претендира за издръжка от съпруга си, по смисъла на закона нямат семейно жилище, желае да запази брачното си фамилно име С., но при несъгласие от ответника, е съгласна да носи предбрачното си фамилно име Петрова. Сочи, че разноските следва да останат за страните така, както са направени. Пълномощното е нотариално заверено на 19.02.2010 г. от нот. Е.Ш. с РД, РС – Сливен и рег. № 128 на нотариалната камара.  

С Разпореждане № 2525/26.02.2010 г. СлРС е изпратил препис от исковата молба на ответника с подробно указание за възможността да даде писмен отговор.

В указания срок на 06.04.2010 г. е постъпил отговор от ответника С.К.С. с ЕГН ********** *** войвода, като посочва, че е временно пребиваващ в Кралство Испания чрез пълномощник адв. С.Б. *** и заявява, че искът е допустим и основателен що се касае до настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство в брачните им отношения. Ответникът заявява изрично, че също желае прекратяване на брака, като оспорва само вината за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство и сочи, че принос имат и двамата съпрузи. Не се противопоставя след развода съпругата му да продължи да носи брачното си фамилно име С.. Изрично заявява, че не може да се явява по бракоразводното дело, тъй като трайно пребивава в Испания и работи там, за което представя писмени доказателства – удостоверение, че работи като съдружник в кооператив за транспорти услуги в Испания от 01.06.2008 г., както е записано в регистъра на съдружниците на кооператива. Представя и нотариално заверено пълномощно от 06.11.2009 г., издадено от нот. Е.Ш. с РД, РС – Сливен и с рег. № 128 на Нотариалната камара, с което упълномощава майка си Т. Р. А. и баща си К. С. *** войвода да го представляват пред съдебните органи, както и адвокатско пълномощно, с което се преупълномощава адв. С.Б. *** да го представлява по гр.д. № 974/2010 г. на СлРС от дата 11.03.2010 г.

С разпореждане № 1148/07.04.2010 г. е оставен без движение отговора на исковата молба, като е указано на ответника да посочи лично упълномощен от него адвокат, като представи пълномощно и потвърди изрично писмено поддържа ли подадения отговор от адв. Б..

С молба от 22.04.2010 г. адв. Б., като пълномощник на ответника, представя копие от пълномощно, заверено в консулската служба при ГК Валенсия Испания от дата 12.04.2010 г., с което я упълномощава лично да го представлява по бракоразводното му дело № 974/2010 г. като потвърждава всички нейни действия до момента, да изрази от негово име съгласие за споразумение по делото със следните параметри: съдът да не се произнася по въпроса за вината, за дълбокото и непоправимо разстройство на брака им, съпрузите да не си дължат издръжка след развода, нямат семейно жилище, съгласен е съпругата му да запази брачното си фамилно име и разноските към момента на подписване на споразумението, да останат така, както са направени. С молба от 05.05.2010 г. на адв. Б. пълномощното й от С.К.С. е представено в оригинал. С определение № 1529/11.05.2020 г. на СлРС по гр.д. № 974/2010 г. на СлРС, съдът е извършил доклад по делото, допуснал е по двама свидетели на ищеца и ответника и насрочил делото за разглеждане в открито с.з. на 04.06.2010 г. В съдебно заседание на 04.06.2010 г. пълномощниците на страните заявяват изрично, че желаят да се даде ход на делото, като адв. Б. не оспорва факта, че ищцата трайно се намира в Испания. Съдът е счел, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съобразно разпоредбата на чл. 321 ал. 1 от ГПК, поради неявяване на ищеца без уважителни причини, тъй като от приложеното удостоверение за гражданин на Съюза и регистрация, не се установяват причини, поради които ищцата не може да присъства в съдебно заседание. С протоколно определение  от 04.06.2010 г. е прекратено производството по делото.

         От представените по делото доказателства пред настоящата съдебна инстанция известие за евентуален трудов договор на пълно работно време и срочен трудов договор се установява, че ищцата работи по трудово правоотношение в Испания във фирма „Форес Каманес Роса” като помощник сервитьор при пълно работно време с продължителност на договора от 01.04.2010 г. до 19.09.2010 г. и пробен период от 1 месец.

         От представените по делото доказателства, съдът направи следните правни изводи:

         Съгласно чл. 34, ал.2 от ГПК за предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно. Съгласно ал.3 на чл. 34 от ГПК за сключване на спогодба за намаляне, оттегляне или отказ от иска за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото, също е необходимо изрично пълномощно. Разпоредбата на ал.4 на чл. 34 от ГПК предвижда пълномощното да има сила до завършването на делото във всички инстанции, ако не е уговорено друго.

         От представените по делото доказателства се установява, че и двете страни имат постоянно местопребиваване в Кралство Испания, където живеят и работят по трудови правоотношения. Страните са спазили всички изисквания на разпоредбата на чл. 34, като са упълномощили лично, с изрично пълномощно адвокати, които да ги представляват.

        Действително разпоредбата на чл. 321, ал.1 от ГПК предвижда в първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните да се явят лично, като при неявяване на ищеца без уважителни причини, производството се прекратява.

       Настоящият въззивен състав намира, че в производството по делото са

 

представени безспорни доказателства за наличието на уважителни причини за неявяването на ищцата в първото съдебно заседание, а именно наличието на трудов договор за пълно работно време в Кралство Испания с продължителност от 01.04.2010 г. до 19.09.2010 г., както и обстоятелството, че към дата на завеждане на исковата молба 25.02.2010 г. и администрирането й, не е могла да представи доказателството за трудовото си правоотношение, тъй като същото е възникнало през м. април 2010 г. Обстоятелството, че ищцата живее и работи в Испания, не се оспорва от ответника и процесуалния му представител не възразява да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Със самата искова молба ищцата изрично е посочила, че постоянно работи в Испания и моли да не се счита неявяването й в първото съдебно заседание за такова без уважителни причини, поради продължителното й отсъствие от страната. Съдът намира, че представените по делото доказателства безспорно установяват това обстоятелство и не следва отсъствието на ищцата, която се представлява от надлежен изрично упълномощен процесуален представител, да се счита неявяване без уважителни причини по смисъла на чл. 321 ал. 1 от ГПК.

         Като е приел обратното, без да даде указания за представяне на доказателства за уважителните причини за отсъствието на ищцата, РС е постановил неправилно определение, което следва да се отмени и да се върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия .

         По изложените съображения и на основание чл. 278 и сл. от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

         ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.06.2010 г. на СлРС по брачно гр.д. № 974 по описа 2010 г., с което прекратява производството по делото, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         ВРЪЩА гр.д. № 974/2010 г. на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: