О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 08.07.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 334  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу определение № 64 от 08.07.209г. по гр.дело № 60/2008г. на КРС, с което е заменено допуснато обезпечение на предявените искове. В жалбата се твърди, че единствено възможното обезпечение по делото е чрез налагане на обезпечителната мярка „спиране на изпълнението” на образуваното изпълнително дело. Приключването на това дело с евентуална продажба на имущество на дружеството ще доведе до големи щети, а определената от съда обезпечителна мярка „залог на парична сума в размер на 12 000 лв.” не би могла да компенсира вредите, още повече, че в рамките на образуваното производство няма законово основание дружеството да усвои паричния залог. Поради това се иска отмяна на постановения съдебен акт.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

Частната жалба е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. С определение №137 от 14.07.2008г районният съд се е произнессъл по особеното искане, което е било направено с искова молба вх.№ 909/7.07.2008г. и е допуснал обезпечение на предявените с исковата молба претенции чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението по изп.дело № 20078000400023/2007г. на ЧСИ И.Б., рег.№800 на камарата на ЧСИ с район на действие този на ОС Бургас. Съдът е допуснал исканото обезпечение без да поиска внасянето на гаранция, тъй като ответникът бил гарантиран чрез наложената в изпълнителното производство възбрана на имота.

По повод подадена от ответника молба и внесена от него сума от 12 000 лв, колкото е цената на обективно съединените искове, районният съд е постановил атакуваното определение и допуснал замяна на обезпечението, тъй като е приел, че в случая е приложима разпоредбата на чл.398 ал.2 от ГПК и не е необходимо съгласието на другата страна.

Определението е правилно.

В жалбата не са развити конкретни доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение.

Съдът е бил сезиран с молба за замяна на допуснатото обезпечение, като страната- молител е внесла по сметката на съда цената на претенциите така както ги е заявил с исковата молба ищецът. В случая действително намира приложение разпоредбата на чл.398 ал. 2 от ГПК и за замяната не е необходимо съгласието на ищеца. Още повече, че независимо от изразеното от районния съд в определение №137 от 14.07.2008г. становище, допускането на обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” винаги е съпроводено с представянето на обезпечение от молителя – чл.390 ал.3 от ГПК. Доводите на жалбоподателя, че продължаването на изпълнителното дело ще доведе до значителни вреди за дружеството не могат да бъдат споделени. Приемането им безрезервно би означавало да се приеме, че целта на образуваното по исковата молба гражданско дело е да осуети приключването на изпълнителното.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 1333/02.10.2009г. против определение № 64 от 08.07.209г. по гр.дело № 60/2008г. на РС - Котел, с което е заменено допуснато обезпечение на предявените искове.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: