О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 12.07.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на дванадесети юли, през две хиляди и десета година,

 в състав:                             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

              ЧЛЕНОВЕ:             НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                 МАРИЯ БЛЕЦОВА                            

 

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 341,  по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

Производството се движи по реда на чл. 213 и сл. от ГПК /отм./.  

Обжалвано е Определение  № 1785 от 26.05.2010 г., постановено  по гр.д. № 1514/1999 г. на Сливенския районен съд, с което е прекратено производството по делото по отношение на предявения иск от Д.Й.В. при условията на евентуалност с правно основание чл. 55, ал.1, предложение 1-во от ЗЗД за заплащане на причинени имуществени вреди в размер на 14 464 лв. солидарно от всички ответници и е постановено изпращане  на предявения евентуален иск по родова подсъдност на СлОС.

Жалбоподателката намира определението за незаконосъобразно. Счита, че СлРС незаконосъобразно се позовал на разпоредбата на §.1, ал.1 от ПЗР на ГПК, влязъл в сила на 01.03.2008 г. Този текст на закона задължавал първоинстанционните съдилища да довършат всички образувани пред тях дела, независимо от това на кой съд са подсъдни. Моли въззивният съд да постанови разглеждането на този евентуален иск да продължи пред досегашния първоинстанционен съд.

Възражение против жалбата е постъпило от ответника Н.Т.Д.. Намира частната жалба за недопустима, като просрочена. От т. 2 до т. 5 от възражението си ответникът по жалбата Н. Димов взема становище по съществото на спора- предявените искови претенции, а не конкретно по подсъдността на евентуалната претенция, поради което настоящата инстанция няма да ги обсъжда.

Съобщението за прекратяване производството по отношение предявения при условията на евентуалност иск за 14464 лв. изпратено до жалбоподателката В. е получено от съпруга й на 09.06.2010 г. Жалбата на жалбоподателката Д.Й.В. ***- ищец по делото, чрез пълномощника адв. Л. А. е входирана в СлРС на 16.06.2010 г., с вх. № 13154 и е оставена без движение за внасяне на ДТ от 15 лв. по сметка на СлОС. След внасянето на ДТ от 15 лв. СлРС в канцеларията на СлРС отново положили печат и отразили нов вх. №  13745/22.06.2010 г.

Съдът намира частната жалба на В. за допустима, като подадена в срок /от съобщението 09.06.2010 г. до 16.06.2010 г. не е просрочен едноседмичния срок/, но разгледана по същество е неоснователна.

Сливенският районен съд следвало още при предявяването на евентуалния иск за стойност над 10000 лв. да не го поставя на разглеждане, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал.1 във връзка с чл. 80, ал. 1, б. “б” от ГПК. Това, че докладчикът /при сменени няколко/ установил пропуска и го отстранил, не прави обжалваното определение незаконосъобразно. СлРС се позовал на разпоредбата на §1, ал.1 от ПЗР на ГПК само доколкото при образуваното първоинстанционно дело не е допуснато процесуално нарушение- нарушена подсъдност. Не може да се твърди, че дори при нарушена родова подсъдност, след като делото е образувано в СлРС и по отношение на евентуалния иск, то следва да продължи и след влизане в сила на новия ГПК.

Като намира жалбата за неоснователна, съдът ще я остави без уважение. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на Д.Й.В. *** против Определение  № 1785 от 26.05.2010 г., постановено  по гр.д. № 1514/1999 г. на Сливенския районен съд

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: