ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 11.10.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети октомври през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 349 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по подадената от В.Й.Д. искова молба за поставянето на ответника Щ.Д.Ч. под запрещеншие.

На основание чл. 129, ал. 2 от ГПК съдът е дал указания за отстраняване нередовност на исковата молба – довнасяне на д.т. и представяне на документ за това, които са съобщени на 29.07.2010г. Към настоящия момент указанията не са изпълнени.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 и ал.4 от ГПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 349 по описа за 2010г. на ОС – Сливен поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: