О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

гр. Сливен, 16.07.2010 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

като разгледа докладваното ч. гр. д.  N 352 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по молба за определяне на срок при бавност и се движи по реда на чл. 255-чл. 257 от ГПК.

Молителката твърди, че тя и друго лице, са подали молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на съдебно решение, която била оставена без уважение с разпорежданеот 22.06.2010г. от СлРС, което те са обжалвали. Твърди, че съзнателно съдията-докладчик бави изпращането на делото в СлОС и умишлено изпращала жалбата им до насрещната страна. Заявява, че това поведение на съда било неправомерно и моли СлОС да изиска незабавно преписката и да се произнесе по жалбата им.

След като по реда на чл. 255 ал. 2 от ГПК настоящият състав на горестоящия съд се запозна с делото и становището на докладчика, констатира, че подадената молба е допустима, но неоснователна.

С молба от 26.05.2010г. Р.С. /молителката/ и Стоян Стоянов, са поискали от СлРС издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 2461/2002г. на ВКСРБ. РС се е произнесъл по тази молба с разпореждане № 9005/22.06.2010г. по гр.д. № 400/99 на СлРС. Това разпореждане е обжалвано от молителите с частна жалба от 29.06.2010г., която, с разпореждане на съдията-докладчик от 30.06.2010г. е оставена без движение като нередовна с указание за внасяне на дължимата държавна такса от 15 лв. След отстраняване на 05.07.10г., в рамките на дадения срок на посочената нередовност, СлРС е продължил процедурата по администриране на частната жалба, като е разпоредил на 06.07.10г. връчване на препис на насрещната страна, като й е дал възможност в 1 седмичен срок да подаде писмен отговор. На 07.07.10г. деловодството на СлРС е изпратило, съгласно разпореждането, преписа на другата страна, като до момента не е върнат обратно отрязъка за връчването му.

На 12.07.10г. е подадена чрез СлРС до СлОС настоящата молба.

От изложеното е видно, че СлРС е действал стриктно и точно при постъпване на всеки акт, с който е бил сезиран от молителите. Всичките му процесуални действия са в хармония с правилата и изискванията на ГПК, извършени са своевременно и без неоправдано забавяне.

Това прави молбата за определяне на срок при бавност неоснователна и същата следва да бъде отхвърлена.

Ръководен от изложеното, този състав на СлОС

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ молба с вх. № 15630/ 12.07.2010г. от Р.С. *** за определяне на срок при бавност по гр. д. № 400/99г. на СлРС, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Определението, заедно с делото, да се върнат незабавно на СлРС.

                            

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: