О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 17.09.2010 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав, в закрито заседание на седемнадесети септември, през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:             НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                 МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от М.ДРУМЕВА въззивно гр. дело № 353 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на чл. 423 от ГПК.

          Образувано е по възражение , направено от пълномощника на П.В.Д. ***- адв. Г.Х.,***, с правно основание чл. 423, ал.1, т. 1 и 2 от ГПК, като се твърди, че била лишена от възможност да оспори вземането, поради: 1.заповедта за неизпълнение не била връчена надлежно и 2. заповедта за изпълнение не й е била връчена лично и в деня на връчването не е имала обичайно местопребиваване на територията на РБ.  

          Във възражението си  твърди, че трайно се установила в Р Гърция и на постоянния й адрес в РБ никой не живее. Не била надлежно уведомена за образуваното срещу нея заповедно производство, както и издадената заповед за изпълнение. Такава не й е връчена и до ден днешен. Твърди, че в дома й няма изградени тръби, по които да се топлоподава и не ползва никаква топлинна енергия, нито дължи процент за минаващи пред дома й тръби.

          Моли съдът да приеме възражението й и даде указания по чл. 415 от ГПК. Представя удостоверение от ОД на МВР, Сливен за периода 08.04.2005 г. до 15.09.2010 г. датите на излизане от РБ за Р Гърция и влизане в РБ през ГКПП КУЛАТА шосе.  

          Съдът констатира, че с разпореждане от 06.11.2009 г. по ч. гр.д. № 4777/2009 г. на СлРС е разпоредено на основание чл. 411, ал.2 от ГПК да се издаде и е издадена заповед за изпълнение в полза на заявителя “Топлофикация- Сливен” ЕАД, Сливен против длъжницата  П.В.Д. ***. На разписките- съобщение- уведомление връчителят отразил, че адресата е в чужбина  и жилището е необитаемо. С разпореждане от 27.01.2010 г. СлРС разпоредил да се издаде изпълнителен лист, като приел, че заповедта за изпълнение е  връчена на длъжницата по реда на чл. 47, ал.1 от ГПК, чрез залепване на уведомление на 11.01.2010 г. на посочения в заявлението адрес и в справката за адресна регистрация, издадена от Община Сливен за настоящ и постоянен адрес.

                Видно от приложената справка – удостоверение на ОД МВР от 09.09.10 г., молителката Д. *** 2005 г.- 09.2010 г. преимуществено е живяла в Р Гърция и в РБ.

          Излязла от РБ на 13.09.2009 г. Няма доказателства да е била в РБ през периода м. ноември 2009 г.- времето на издаване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист и заповедта, както и през м. януари 2010 г.- разпореждане от 27.01.2010 г. за издаване на изпълнителен лист. След последващо влизане в РБ, чиято дата не е отразена, молителката излязла от РБ на 11.05.2010 г.  

          От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

          Производството по чл. 223 от ГПК е производство по възражение пред въззивния съд, с което е дадена възможност на защита срещу заповедта за изпълнение поради невъзможност за оспорване. Молителката се позовава на т. 1 и т. 2 от ал.1 на чл. 423 от ГПК – т.е на нередовност на връчването или невъзможност за узнаване на връчването, поради това, че не е имала обичайно местопребиваване на територията на страната.

          Съдът намира, че позоваването на т. 1 е неоснователно. Не може да се приеме, че връчването е нередовно, след като е спазена разпоредбата на чл. 47, ал.1, 2, 3и 4 от ГПК, като е залепено уведомление на вратата на апартамента на длъжницата.

Длъжницата не е била намерена на посочения в заявлението адрес. Установен е постоянния и настоящ адрес на същата  и е залепено уведомление, за което съдът с резолюция приел, че е налице редовно връчване. При това положение остава единственият извод, че издадената заповед за изпълнение е влязла в сила, след като в законния срок не са направени писмени възражения и съгласно чл. 416 от ГПК е следвало да се издаде изпълнителен лист.

В заповедното производство съдът не може да назначава особен представител, което още по- ясно се очертава с Изменението и допълнението на ГПК, публикувано в ДВ бр. 42/2009 г., с което разпоредбата на чл. 47, ал.7 от ГПК е допълнена, като се предвижда “Разпоредбите на ал. 1- 5 се прилагат съответно за връчването на съобщения на подпомагаща страна, както и за връчване на заповед за изпълнение.” Разпоредбата на чл. 47, ал.6 от ГПК намира приложение в исковото производство при връчена при условията на ал. 1 от тази разпоредба искова молба, но не и в заповедното производство.    Особеното процесуално представителство по чл. 29 от ГПК ще има там, където има исково производство. В заповедното производство няма особено представителство.

По второто основание: Установено е категорично, че заповедта за изпълнение не е връчена лично на молителката и че в деня на връчването не е имала обичайно местопребиваване в РБ- отметка на връчителя на съда и удостоверение от ОД МВР. След като са налице основанията на чл. 423, ал.1, т.2 от ГПК, настоящата инстанция ще приеме възражението на молителката и ще върне делото, като укаже на СлРС на основание чл.423, ал.4 от ГПК да спази разпоредбата на чл. 415 от ГПК, за указване на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса.  

Ето защо Сливенски окръжен съд

         

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ПРИЕМА ВЪЗРАЖЕНИЕТО на П.В.Д. ЕГН- **********,***, чрез адв. Г.Х. *** против заповедта за изпълнение поради невъзможност за оспорване на вземането по гр.д. № 4777/2010 г. на СлРС.

Връща делото на СлРС с указание  да спази разпоредбата на чл. 415 от ГПК, за указване на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса. 

Определението не подлежи на обжалване. 

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: