ОПРЕДЕЛЕНИЕ №                                

гр. Сливен, 25.11.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и десета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от Хр. Марева ч.гр.д. № 354 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по възражение на основание чл. 423, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Във възражението подадено от адв. Г. Х. като пълномощник на Я.в.Д. се твърди, че доверителката й е установена и пребивава трайно в РГърция и н постоянния й адрес в РБ не живее никой, поради което не е била надлежно уведомена за издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 4776\09г. на РС – Сливен. Такава заповед и досега не й е връчена. Наред с това излага съображения за оспорване на вземането към „Топлофикация” АД като погасено по давност в хипотезата на чл. 116, б. в от ЗЗД – действията на принудително изпълнение да предприети през м. май 2010г.

Предвид изложеното по-горе се иска въззивният съд да приеме възражението су казания за продължаване на делото по молбата за издаване на заповед за изпълнение с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

Възрежинето е допустимо, но не следва да бъде приемано.

По ч.гр.д. № 4776\10г. на РС – Сливен е издадена заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. от ГПК в полза на „Топлофикация – Сливен” ЕАД срещу длъжник – Я.В.Д. за заплащане на суми: главница в размер на 661, 67 лв.; мораторни лихви в размер на 258,55лв. за ползвана и незаплатена топлинна енергия през периода 31.12.2004г. – 30.09.2009г. за обект в гр. Сливен, заедно със законна лихва за забава считано от от 05.11.2009г. и деловодни разноски в размер на 26,50 лв.

Заповедта за изпълнение не е могло да бъде връчена – видно от извършеното от връчителя удостоверяване, поради което връчването е осъществено по реда на чл. 47, ал. 1 от ГПК.

В подкрепа на твърдението, че молителката пребивава трайно на територията на РГърция, вкл. към момента на извършване на връчването по реда на чл. 47, ал. 1 – ал. 5 от ГПК във възражението е направено искане за издаване на съдебно удостоверение по чл. 186 от ГПК за снабдяване с друго от КИАД към ОД на МВР – Сливен, от което да е видно кога длъжницата е напуснала страна и има ли завръщане след тази дата. Съдът е уважил искането. Съдебното удостоверение е изготвено и е разпоредено връчването му след представяне на документ за д.т. от 5 лв. Указан е едноседмичен срок за събиране на посоченото доказателство с предупреждение за евентуалните неблагоприятни последици при неизпълнение на указанията. Указанията са съобщени чрез адв. Г. Х. на 18.10.2010г. и съдебното удостоверение е получено от нея на 27.10.2010г., но и до момента не е представено удостоверение за задграничните пътувания на нейната доверителка.

Въз основа на гореизложеното се налага правния извод, че възражението е неоснователно, т.к. не се доказва кумулативно изискуемата от нормата на чл. 423, ал. 1, т. 2 от ГПК предпоставка длъжника да не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България. Включително при установяване броя и сроковете на пътувания извън страната, в доказателствена тежест на длъжника по повод на подаденото възражение е да установи целта на пътуванията с оглед изискването за преценка дали се касае за обичайно местопребиваване.

Извън изложените по-горе съображения следва да се посочи, че разглеждането на възражението за оспорване на вземанията по издадената заповед за изпълнение като погасени по давност е недопустимо в рамките на производството по подаденото възражение по чл. 423, ал. 1 от ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Г.Х. *** в качеството й на пълномощник на Я.В.Д., ЕГН **********,*** за приемане на възражение по чл. 423, ал. 1, т. 2 от ГПК срещу издадената заповед за изплънение по ч.гр.д. № 4776\10г. по описа на РС – Сливен като недоказано и неоснователно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ВКС на РБ!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: