О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 19.07.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на  деветнадесети юли, през две хиляди и десета година,

в състав:                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:      МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                                        СВЕТОСЛАВА КОСТОВА                                                        

При секретаря       и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 355/2010 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят И.Д.И. *** обжалва Протокол от 05.02.2010 г. по изп.д. № 166/2008 г. на ДСИ при СлРС за обявяване на купувач на апартамент в гр. С., кв. “С. З.”, бл. *, ет. *, ап. №*, с площ 67.28 кв.м. Твърди, че е налице противоречие на закона. Не била спазена разпоредбата на чл. 41 ал.2 от ГПК да бъде уведомен, че при отсъствие повече от месец от адреса, който съобщил по делото  и на който веднъж му е връчено съобщение, да съобщи нов адрес, в противен случай съобщенията му ще бъдат прилагани към делото и се смятат за връчени. Заявява, че макар и да не обитава постоянно посочения от него адрес по няколко пъти в седмицата проверява на адреса за съобщения, призовки и уведомления. Било налице преднамереност, субективизъм и произвол от страна на връчващата съобщенията  и на съдия изпълнителката Г. В.. Моли обжалвания съдебен акт, с който  процесния апартамент е възложен на М.С.Д. да бъде отменен.  

Жалбата е входирана при ЧСИ на 15.06.2010 г., видно от щемпъла, положен върху нея.

Ответната страна не е изготвила писмено възражение.

В писмените си обяснения ДСИ при СлРС Г. Г. В.посочва, че изпълнителното производство е образувано по искане на взискателя И.Д.И. против длъжница М.С.Д. за изнасяне на публична продан на недвижим имот- апартамент в гр. Сливен. За всички предприети и извършени  изпълнителни действия И. бил уведомяван по надлежния ред, чрез призовкар на посочения от него адрес в гр. Ямбол. Позовава се на разпоредбата на чл. 41, ал.1 и 2 от ГПК, че при промяна на адреса бил длъжен да уведоми съда за новия си адрес. Посочва, че представените от жалбоподателя 14 броя разписки доказват, че той е изпращал писма до различни институции, а не удостоверяват, че са му връчвани на съответния адрес. Намира жалбата за недопустима, поради което да бъде оставена без разглеждане.

Съдът намира жалбата за недопустима, поради необжалваемост на действието “Съставяне на Протокол от 05.02.2010 г. по изп.д. № 166/2008 г. на ДСИ при СлРС за обявяване на купувач на апартамент в гр. Сливен.

В случая не се обжалва  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, а обявяване на купувач. Постановлението за възлагане е последващ на обявяването на купувач момент.  Обявяването на купувач не представлява акт на съдебния изпълнител, който да се обжалва и който да попада в изрично посочените в чл. 435, ал. 1 и 3 случаи.

Съдът ще остави без разглеждане жалбата, като недопустима и ще прекрати производството по делото, без да навлиза по съществото на спора- правилно ли е приложена разпоредбата на чл. 41, ал.1 и 2 от ГПК. 

Въз основа на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.И. ***, с ЕГН- ********** против Протокол за обявяване на купувач на апартамент от 05.02.2010 г. по изп.д. № 166/2008 г. на ДСИ, при СлРС, като недопустима.

Прекратява производството по ч.гр.д. № 355/2010 г. на СлОС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

 

ЧЛЕНОВЕ: