О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр. Сливен, 28.07.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                          МАРИЯ Х.

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.в.гр.д. № 358 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

         Постъпила е частна жалба против разпореждане от 06.07.2010г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, постановено по ч.гр.д. № 3818/2010г. по описа на СлРС. С обжалваното разпореждане състав на СлРС е разпоредил да се издаде заповед за незабавно изпълнение в полза на жалбоподателя ВККЧЗС „Агроимпулс” - гр. Сливен срещу Д.Х.Д. за сумата от 10 000 лева, законната лихва върху главницата, считано от 05.06.2010г., както и разноски по делото. Със същото разпореждане е отхвърлено искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на заявителя за заплащане на сумата над присъдените 10 000 до пълния претендиран размер от 13 878.31 лева.

С частната жалба се иска отмяна на разпореждането в неговата отхвърлителна част. Жалбоподателят излага доводи, че претендираната със заявлението обща сума от 13 878.31 лева е дължима по представения договор с нотариална заверка на подписите и подробно описана по компоненти в представената счетоводна справка. От съда се иска още да бъде допусната поправка по отношение на изписаното в заповедта наименование на кредитора, да се посочи крайния момент на дължимите и присъдени законни лихви, като разпореждането се допълни и с изрично посочване на размера на присъдените разноски.

Частната жалба е правилно администрирана от РС – Сливен. Подадена е в законоустановения срок от лице, което е правно легитимирано и има интерес от обжалването, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения, а именно :

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по реда на чл.417 от ГПК въз основа на заявление на кредитора, към което са приложени договор за кредит от 23.07.2008г. с нотариална заверка на подписите, погасителен план към него, извлечение от счетоводните книги на кооперацията по партидата на длъжника. Съгласно представения договор, размера на отпуснатия кредит е 10 000 лева, но заедно с лихва за ползване на кредита /редовна лихва/ в края на срока на договора, длъжникът е следвало да заплати на кредитора общо сумата от 11 216.64 лева. От представената счетоводна справка е видно, че просрочената и неизплатена част от кредита възлиза на 10 793.73 лева, като в това число е включена сумата отпусната по кредита 10 000 лева  и редовна лихва за потребление на кредита - 793.73 лева. Съгласно чл.8 от представения договор за кредит при просрочване на погасителните вноски по главницата и лихвата за потребление на кредита, се начислява наказателен лихвен процент за забава в размер на договорената текуща лихва за съответния период, завишена с надбавка от 20% върху просрочената сума. Съответно неиздължената наказателна лихва върху просрочената главница за периода от 23.07.2008г. – начало на забавата, до 05.07.2010г. – предявяване на заявлението по реда на чл.417 от ГПК, възлиза на обща стойност 3 084.48 лева, съгласно представената счетоводна справка.

Посочените задължения са въз основа на представения договор с нотариална заверка на подписите и същите като акцесорни задължения, следват главното задължение – главницата, поради което въззивния съд приема, че са дължими от кредитополучателя.

Ето защо, постановения отказ следва да бъде отменен, като първоинстанционния съд издаде на заявителя заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата от 3 878.31 лева, дължима по договор за кредит от 23.07.2008г., от които неиздължена редовна лихва от 793.73 лева и наказателна лихва върху просрочената главница и просрочените редовни лихви в размер на 3 084.48 лева.

По отношение на искането за поправка на допусната техническа грешка при изписването на наименованието на заявителя, в издадената заповед за изпълнение, същото следва да се направи пред съда постановил акта, а именно РС – Сливен. В компетенциите на същия е да постанови допълване на разпореждане от 06.07.2010г. по ч.гр.д. № 3818/2010г. на СлРС в частта на крайния момент на дължимите лихви, както и на точната цифра на присъдените разноски, конкретизирана изрично в заповед № 2669 за незабавно изпълнение, издадена по реда на чл.417 от ГПК.

Частния жалбоподат е направил искане за присъждане на разноски и такива с оглед основателността на молбата следва да му бъдат присъдени, доказани до размер от 25 д.т. пред въззивната инстанция.

Предвид горното, настоящия въззивен съдебен състав при СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 06.07.2010г. по ч.гр.д. № 3818/2010г. по описа на СлРС в частта с която е отхвърлено искането на заявителя Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частни земеделски стопани „Агроимпулс” - гр. Сливен, над уважения размер от 10 000лева до претендирания размер от 13 878.31 лева.

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съгласно изложеното в мотивите на настоящето определение.

 

ОСЪЖДА Д.Х.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частни земеделски стопани „Агроимпулс” гр. С., ул. „Г. М.” № *, представлявана от председателя Г.к.И. сумата от 25 лева, представляваща разноски пред въззивната инстанция.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                       2.