ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

16.09.2014 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…шестнадесети септември………… през

две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр...дело № …367….по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството по делото е било спряно на основание чл. 229 ал.1 т.2 от ГПК, поради смърт на ответника Н.Т.Д., с определение от 06.03.2014г. На ищцата е указано да посочи наследниците на починалия ответник и адресите им за призоваване. Съобщението й е връчено на 11.03.2014г. Същата не е изпълнила това си задължение  в срока по чл. 230 ал.2 пр. първо от ГПК. Следва производството по делото да бъде прекратено на основание чл. 230 ал.2 пр. последно от ГПК.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 230 ал.2 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 367/10 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: