О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 14.09.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 376   по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу  разпореждане, с което съдът е обезсилил  издадена в полза на жалбоподателя на основание  на чл. 410 от ГПК Заповед за изпълнение на  парично задължение, поради  непредявяване на доказателства за предявен иск по  чл. 422 във вр. с чл. 415 ал. 1 от ГПК.

В жалбата се твърди, че  разпореждането  е необосновано. На лице са доказателства, че жалбоподателите са предявили иск  по чл. 422 във вр. с чл. 415 ал. 1 от КПК, по който е било образувано гражданско дело и съдът служебно е можел да установи това обстоятелство, поради това  се прави искане за отмяна на разпореждането.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

По повод постъпило заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, Сливенският районен съд е издал заповед № 729 на 10.03.2010 г., с която длъжникът „Интерспед” ООД  със седалище в гр. Сливен  се е задължавал да плати на кредитора „Пенемат” ООД със седалище с. В., обл.В. сумата от 720 лв. главница, ведно със законната лихва, считано от 15.02.2010 г. до изплащане на вземането, както и сумата  от 57.60 лв. лихва за забава на плащането на главницата  за периода от  04.05.2009 г. до 03.02.2010 г. В законния срок длъжникът е депозирал възражение, че не дължи изпълнение на вземането по издадената Заповед за изпълнение поради плащане и с разпореждане № 4407 от 06.04.2009 г. районният съдия е разпоредил да се уведоми „Пенемат” ООД, че от ответникът по заявлението му е постъпило в срок писмено възражение против издадената Заповед за изпълнение, както и да се укаже на заявителя, че може в едномесечен срок да предяви иск относно вземането си като довнесе следваща се  държавна такса, а ако не стори това и не представи в срока доказателства, че е предявил иска, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена. Това разпореждане е било връчено на процесуалния представител на заявителя на 20.04.2010 г. По делото не са постъпили доказателства за заведения иск и с разпореждане № 8268/09.06.2010 г. съдът е обезсилил  издадената заповед № 729/10.03.2010 г. за изпълнение на парично задължение срещу „Интерспед” ООД със седалище гр. Сливен.

Изложеното  по безспорен начин сочи, че заявителят не е изпълнил дадените му указания в едномесечния срок, след 20.04.2010  г. да представи доказателства за предявения иск относно вземането си.  Нещо повече, и към частната жалба не са приложени  доказателства, които да установят, че действително частният жалбоподател е изпълнил задължението си да предяви такъв иск. По този начин и като не е изпълнил задълженията си по закон  районният съд правилно, законосъобразно и обосновано е обезсилил издадената Заповед за изпълнение, а подадената  срещу разпореждането жалба се явява неоснователна.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Пенемат” ООД със седалище и адрес на управление: с. В., обл.В., представлявано от управителя Е.Ц.П. ПРОТИВ разпореждане № 8268/09.06.2010 г. по ч.гр.д. № 806/2010 г. на Сливенски районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНАV

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: