О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

Гр. Сливен,  08.09.2010 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на осми септември, през две хиляди и десета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

 

при секретаря………  .и с участието на прокурора ……………  разгледа докладваното от ……Гина Драганова …… в.  гражданско дело № 397 по описа за 2010 година и констатира:

  Делото е въззивно и се движи по реда на чл.  274 ал.1 т. 1 от ГПК.

             Образувано е по частна жалба на  ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” – гр.С., „П.” № * представлявано от и.д. Р.Я., депозирана чрез адв. М.Д.от АК – Сливен, ул. „Г.С.Р” № * офис *, против Определение № 2038/23.06.2010г., постановено по гр.д. № 2658/2010г. на РС – Сливен, с което е върната исковата молба на жалбоподателя с вх. № 10954/21.05.2010 г., поради неотстраняване на нередовностите й и е прекратено производството по същото дело.

 В частната жалба се твърди, че обжалваното определение  е неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят е предявил искова молба с вх. № 10954/21.05.2010 г. и след като е получил съобщение на съда, че същата е нередовна, е подал допълнителна Молба с вх. 0 11441/28.05.2010г., с която уточнил предявената вече искова молба и отстранил противоречието в цената на исковете  в нея и  петитума й, като приложил и един препис за ответниците от посочената втора молба. В частната   жалба жалбоподателят сочи, че за двамата ответника, е приложил един препис от исковата молба и един препис от допълнителната молба, тъй като „ и двамата са с общ постоянен адрес в с. С., общ.Сливен съгласно чл. 39 от ГПК”. Счита, че в полученото съобщение от съда не било посочено, че трябва да изпрати още един препис за другия ответник.

                Съдът констатира, че жалбата е подадена в срок по чл. 275 ал.1 от ГПК от легитимирано да обжалва лице, при обусловен за страната правен интерес и е насочена срещу валиден и допустим съдебен акт, поради което е процесуално допустима и следва да се разгледа по същество.

          За да се произнесе по частната жалба, съдът съобрази от фактическа страна следното. Ищецът - жалбоподател е депозирал искова молба вх. № 10954/21.05.2010г., с която е искал солидарно обсъждане на ответниците: 1. С.А.Д. с ЕГН ********** *** и 2. И.Х.Ч. с ЕГН ********** ***. Посочена е била цена на иска – главница 8 161,73 лв. и мораторна лихва 3 792,14 лв., а в петитума сумите са съответно „ 8 596,81 лв. и лихва 435,08 лв.върху главницата 8 161,73 лв., считано от датата на изплащане на обезщетението 16.11.2009г.”

С разпореждане от 25.05.2010г., съдът е оставил исковата молба без движение, за да се отстрани „противоречието в посочените цени на исковете по исковата молба и петитума й, както и да се представи един препис от исковата молба и приложенията”. Изрично съдът е предупредил жалбоподателя – ищец, че при неизпълнение на това разпореждане исковата ще бъде върната.

 Жалбоподателят е  представил Молба, с която уточнява цена, лихва и главница и отново е представил само един препис и от тази молба. Втори препис или копие от исковата молба и допълнителната молба по делото няма представени и по това не се спори. Жалбоподателят сам посочва, позовавайки се на чл. 39 от ГПК, че е представил по един единствен препис, както от исковата молба, така и от допълнителната молба, за двамата ответници.

          Така установеното от фактическа страна мотивира извода, че в конкретния случай, частната жалба е неоснователна.

          Обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Съображенията за този извод са следните:

          Законодателят изрично,  в разпоредбата на чл. 128 т.3 от ГПК посочва, че към исковата молба следва да се приложат преписи от нея,както и от приложенията към нея „ според броя на ответниците”. В конкретния случай ответниците са двама, живущи не в с. С., както се твърди в частната жалба, а в с. С., Сливенска община.  Видно от исковата молба двамата ответници са с различни адреси в това село. Единият живее в м. ”П.” № *, а другият на ул. „М.” № *.

          Позоваването  на жалбоподателя, на разпоредбата на чл. 39 от ГПК в конкретния случай е неправилно.

          Законодателят е предвидил, че след като едно дело има повече ответници и когато интересите не са противоречивисъдът по искане на насрещната страна или по своя преценка може да ги задължи да посочат един от тях или друго лице за общ съдебен адресат”.

 В случая, съдът не е бил сезиран с такова искане от ищеца – жалбоподател, а и с оглед различните адреси на ответниците, тъй като ход на делото не е даден, не е приел, че може да задължи ответниците да сочат един от тях или друго лице за общ съдебен адресат. Към този момент не е известно по делото, има ли ответниците противоречиви интереси или не.

В случая адресите на двамата ответници са известни на ищеца и той в съответствие с разпоредбата на чл. 128 т.3 от ГПК ищеца е бил длъжен да представи препис от исковата молба и приложенията, както и препис от допълнителната молба с приложенията й  за двамата ответници. Това той не е сторил в законния срок, а и до подаване на частната си жалба.

Твърдението му, че е изпълнил задължението си по ГПК е голословно, не се подкрепя от доказателствата по делото  и не може да бъде споделено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА Определение №    2038/23.06.2010г., постановено по гр.д. № 2658/2010г. на РС – Сливен, с което е върната исковата молба на ищеца, поради неотстраняване нередовностите й  и е прекратено производството по гр.д. № 2658/2010г. на РС – Сливен. 

 

          Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБългария.

 

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: