О П Р Е Д Е Л Е Н  И  Е №

гр.Сливен, 17.08.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на  седемнадесети август, две  хиляди и десета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                      МАРИЯ ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч. гр.д. № 398 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 413 ал.2 във вр. с чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба от етажната собственост на ваканционно селище „Елит 2”, курортен комплекс „Слънчев бряг”, представлявано от председателя на Управителния съвет Р.Х., чрез адв. В.Д. от АК – Плевен, против разпореждане от 09.06.2010 г. по гр. д. №  1854/2010 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е върнато подаденото от етажната собственост заявление за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл. 410 от ГПК и е прекратено производството по делото. В жалбата се навеждат основания сочещи неправилност и незаконосъобразност на разпореждането и се моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по издаване на Заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Излагат се твърдения, че подаденото заявление отговаря на всички изисквания за редовност и са конкретно посочени обстоятелствата, от които произтича вземането срещу длъжника, а именно Решение на Общото събрание на етажната собственост за заплащане разходи за поддръжка на общите части на сградата. В жалбата се сочи, че Районният съд е следвало да извърши проверка на заявлението само от външна страна, която е формална и не е проверка на доказателствата. Счита, че е грешно становището на съда, че Общото събрание на етажната собственост е извършено съгласно ЗУЕС и е от  04.04.2010 г. Сочи се, че видно от самия протокол Общото събрание е проведено на 04.04.2009 г. и към момента на провеждането му е бил действащ ПУРНЕС, като новият ЗУЕС още не е влязъл в сила. Счита за неправилен извода на съда по отношение представителната власт на Управителя на ЕС и легитимността на избора му, като сочи, че е избран съгласно ПУРНЕС, при който изборът на орган за управление на етажната собственост е в компетенциите на Общото събрание. Счита за неправилен извода на съда, че съгласно протокола за провеждане на Общо събрание на етажна собственост е учредено сдружение на собствениците по ЗУЕС, тъй като решението е взето преди да е влязъл ЗУЕС в сила и срокът за изпълнение на решението е изтекъл, поради което е преклудирано изпълнението на това решение. Посочва, че Общото събрание т. 3 на Протокола е избрало формата на регистрация само в Общината, но срокът за тази регистрация е изтекъл в края на м. Юни 2010 г. Счита, че основанието за подаване на заявлението е действащият към момента ЗУЕС – чл. 38 ал. 2 и чл. 41, съгласно който етажната собственост може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и се представлява пред съда от Председателя на УС на ЕС. Моли да се отмени изцяло обжалваното разпореждане и да се присъдят направените разноски.

         Жалбата е допустима. Подадена е в законоустановения едноседмичен срок от страна, която има правен интерес от обжалване на разпореждането.

         По делото е приложено гр.д. № 1854/2010 г. на СлРС.

         От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 15.04.2010 г. е подадено заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от етажната собственост на ваканционно селище „Елит 2”, курортен комплекс „Слънчев бряг” – гр. Несебър, представлявано от Р. В. Х. с ЕГН **********, като Председател на УС на етажната собственост, чрез адв. Д. от АК-Плевен, против Ф. С. П. от гр. С., ул. „А. И.” № *, вх. *, ет. *, ап. * за сумата 9086,04 лв., дължима такса за стопанисване и поддръжка на общи части за периода от 01.06.2007 г.-31.03.2010 г., съгласно решение на Общо събрание на собствениците проведено на 19.09.2009 г., отразено в протокол от същата дата, ведно със разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 580 лв. и държавна такса на стойност 181.73 лв.

От представения по делото протокол на Общото събрание на ЕС във ВС „Елит 2” се установява, че същото е проведено на 04.04.2009 г. като по т. 4 от Дневния ред е извършен избор на УС и КС по реда на ПУРНЕС. Единодушно е прието председател на УС да бъде Р.В.Х..  По т. 2 от протокола е взето решение за учредяване на юридическо лице на основание ЗУЕС като избира председател на УС Р.В.Х.. Посочено е като условие за валидност на сдружението УС да извърши регистрацията на сдружението след влизането в сила на ЗУЕС. По т. 3 от Дневния ред събранието не е счело за необходимо да  се регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона на юридическите лица с нестопанска цел.

По делото е представен протокол за проведено Общо събрание на собствениците от ВС „Елит 2” на 19.09.2009 г., съгласно което председателят на УС е представил отчет на извършените разходи и е взето решение на Общото събрание за предприемане на принудително изпълнение срещу собствениците незаплатили дължимата такса за стопанисване на комплекса за периода от 01.06.2007 г. до 19.09.2009 г. и е взето решение за създаване на фонд за съдебни разноски.  По т. 2 от Дневния ред Председателят на УС на ЕС Х. е направил поименно изброяване на собствениците, които не са заплатили дължимите такси за поддръжка и е представил списък с незаплатените суми и съсобственици, като видно от списъка в няколко позиции фигурира името на длъжника Ф.С.П., срещу  когото е  поискано издаването на Заповед за изпълнение.

С разпореждане от 09.06.2010 г. по ч.гр.д. №  1854 по описа за 2010 г. на Сливенски районен съд е върнато заявлението на ЕС и е прекратено производството по делото, тъй като сдружението създадено съгласно решението на Общото събрание на етажната собственост не е вписано в публичния регистър и поради липсата представителна власт на Председателя на УС.

         От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

         Съгласно чл. 418 ал.2 от ГПК  изпълнителният лист се издава след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

         В случая видно от представените по делото писмени доказателства - Протокол от Общото събрание на собствениците на ВС „Елит 2”, същото е проведено на 04.04.2009 г. и съгласно действащия към момента на провеждането му ПУРНЕС Общото събрание е взело решение, съгласно чл. 4 т. 2 от ПУРНЕС за избор на УС и председател, който е легитимен, законосъобразен и не е обжалван по реда на чл. 13 от Правилника пред съответния Районен съд, при което решението за избора му е влязло в сила.

След влизане на ЗУЕС в сила на 01.05.2009 г. е проведено друго Общо събрание на собствениците на ВС „Елит 2” на 19.09.2009 г., на което Председателят на УС  е представил отчет за извършените разходи и списък на собствениците незаплатили дължимите такси, като е взето решение за предприемане на изпълнителна процедура срещу собствениците.

Настоящият въззивен състав намира, че представените документи от външна страна удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Липсата на вписване в съответните регистри за регистрацията на сдружение като юридическо лице на ЕС на основание ЗУЕС не е основание за дерогиране представителната власт на Председателя на УС избран единодушно на ОС на ЕС от 04.04.2009 г. по действащия ПУРНЕС. След като не са представени доказателства за вписването на сдружение, съдът приема, че такова не е учредено надлежно и следователно не съществува, но Председателят на УС на ЕС е надлежен орган на управление на съществуващата ЕС и липсата на сдружение на собствениците не е пречка за осъществяване на представителната му власт и делегираните му правомощия.

Съгласно чл. 11 от ЗУЕС Общото събрание избира членовете на УС или управителя за срок от две години. При действието на ПУРНЕС в чл. 4 т. 2 също се предвижда Общото събрание да избира УС или управител за срок от 2 г., при което все още не е изтекъл мандата на избрания с решението от 04.04.2009 г. Председател на УС на ЕС Р.Х..

В тази връзка съдът съобрази, че съгласно действалия към датата на съставяне на Протокола ПУРНЕС е налице легитимно проведено и съответно взето решение на ОС за избор на Председател на УС, като  единодушно е избрано лицето Р.В.Х. и същият се явява надлежно оправомощен по действащия ЗУЕС да представлява ЕС, както и да подава заявления по чл. 410 от ГПК. Съгласно чл. 38 ал. 2 от ЗУЕС когато собственик или обитател не изпълни решение в определения срок Председателят на УС /управителят/ може да подаде заявление за издаване на Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ал. 1 т. 1 от ГПК.  Към заявлението се прилага препис от решение на ОС.

В случая с подаденото заявление по настоящото производство са изпълнени всички законови изисквания, които удостоверяват подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника. Налице е представителна власт на законно избрания Председател на УС на ЕС видно от решението на ОС от 04.04.2009 г., както и приложен препис от решение на ОС за предприемане на принудителни мерки за изпълнение спрямо длъжника Ф.С.П., съгласно приложения списък за собствениците неиздължили таксите си за обслужване на общите части, за периода от 01.06.2007 г. до 19.09.2009 г.

По изложените съображения настоящият въззивен състав, намира разпореждането от 09.06.2010 г. на Районен съд Сливен по ч.гр.д. № 1854/2010 г., с което е върнато заявлението за издаване на заповед за  изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл. 410 от ГПК и е прекратено производството по делото, за неправилно  и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

 Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ  разпореждане от 09.06.2010 г. на Районен съд Сливен по ч.гр.д. № 1854/2010 г., с което е върнато заявлението за издаване на заповед за  изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл. 410 от ГПК и е прекратено производството по делото, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за продължаване на процесуалните действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                     2.