О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. С., 09.09.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                С.ският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в съдебно заседание на девети септември, през две хиляди и десета година,

 в състав:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:       МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:                   НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                          ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

При секретаря     и в присъствието на Прокурора ………… ….…, като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 401  по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Обжалвано е определение № 1710 от 28.05.2010 г. по гр.д. № 1508/2010 г. на Районен съд, гр. С., с което е прекратено производството по делото, като неподсъдно и изпратено по подсъдност на Районен съд, гр. К..

Жалбоподателят С.К.Ц., чрез пълномощника си –адв. Т. Ч. *** моли обжалваното определение да бъде отменено, като  незаконосъобразно, като се позовава на разпоредбата на чл. 105 от ГПК, според която искът се предявява пред съда, в който е постоянния адрес на ответника. В частната  си жалба сочи, че постоянният адрес на ответницата е в гр. С.. Новото записване по настоящ адрес било извършено след завеждане на делото, а именно на 12.05.2010 г. и съдът не следвало да се десезира от разглеждане на делото. Посочва, че липсата на възражение против молбата на противната страна не е аргумент на съда за прекратяване на делото. Претендира присъждане на направените разноски по обжалването.

Ответницата  по жалбата и по иска, не е представила отговор по частната жалба в дадения й срок.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок от лице, участващо в процеса, в качеството на ищец.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

          От извършената проверка на обжалвания съдебен акт, С.ският окръжен съд констатира, че пред С.ски районен съд  ищецът предявил иск с правно основание чл. 59, ал.9 от СК за изменение на родителските права след развода спрямо малолетното им дете Николай, родено на *** г. Приложен е заверен препис от Р. № 400 от 13.05.2009 г. по гр.д. № 1605/2009 г. на СлРС, с което е прекратен брата между страните и утвърдено споразумението им по всички въпроси.

По делото няма спор, че постоянният адрес на двамата е в гр. С.. Ответницата приложила към отговора си удостоверение за настоящ адрес, в което е удостоверено, че от 12.05.2010 г. е вписана с настоящ адрес в с. Г.Ч., общ. К., област Ст. Загора и постоянен адрес гр. С., местност “К.”, вила № ** /в брачното решение е № 497/.   

Съдът намира, че родовата подсъдност по предявения иск е районен съд, гр. С.. В случая съдът следва да съобрази основния принцип за подсъдността- чл. 105 от ГПК- “искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника”. Ответницата сама сочи като постоянен адрес гр. С.. Неприложима е специалната разпоредба на новия СК – чл. 123 и чл. 127, тъй като тя е относима само за определяне на родителските права при липса на брак между родителите и преди прекратяване на брака, но не и след прекратяването му.   

С оглед изложеното, като приема, че обжалваното определение е незаконосъобразно, настоящата инстанция ще го отмени и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия, без да присъжда разноски, тъй като съдът се произнася по процедурен, а не материално правен въпрос.

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1710 от 28.05.2010 г. по гр.д. № 1508/2010 г. на Районен съд, гр. С., с което е прекратено производството по делото, като неподсъдно и изпратено по подсъдност на Районен съд, гр. К., като незаконосъобразно.

ВРЪЩА гр. д. № 1508/2010 г. на СлРС на С.ски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия .

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

ЧЛЕНОВЕ :