О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 13.09.2010 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                         МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 425  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане на районния съд, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК. Твърди се, че разпореждането е незаконосъобразно, а изводите на съда са необосновани и неправилни. От представения договор за кредит с погасителен план и от извлеченията от счетоводните книги на банката се установява, че длъжникът е просрочил задълженията си както по главницата така и по лихвите. Изрично е регламентирано в договора, че при просрочване на две поредни вноски кредитът става автоматично предсрочно изискуем и изискуемостта настъпва без да е необходимо каквото и да било изявление на страните като кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора. Като е приел обратното Районният съд е постановил незаконосъобразен акт, поради това се иска отмяна на атакуваното разпореждане и постановяване за издаване заповед за незабавно изпълнение по подаденото заявление.

Със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от 02.08.2010 г. „Алианц банк България” АД е поискало да бъде издадено заповед за незабавно изпълнение срещу Д.Д.К. и Т.П.Т. за парично задължение в размер на 6 600,19 лв. като това вземане се претендира ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на заявлението пред съда до окончателното му изплащане. Вземането произтича от неиздължен кредит и към него са представени договор за потребителски банков кредит и извлечение от сметки. С разпореждане от 03.08.2010г. Сливенският районен съд е отхвърлил заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение, тъй като е приел, че от съдържанието на договора било видно, че крайният срок за погасяването на паричното задължение е 04.01.2020г. т.е. не е настъпило изискуемостта на вземането. Тези изводи на Районния съд са незаконосъобразни. От представения договор за потребителски банков кредит е видно, че при просрочване на две поредни погасителни вноски и/или лихви кредитът става предсрочно изискуем. В този случай изискуемостта настъпва без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните като кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора. От представените извлечения от счетоводните книги е видно, че е налице просрочване на главница . както и на лихва. Извлечението от банка е документ по чл. 417 от ГПК въз основа на който съдът издава заповед за незабавно изпълнение. Съдът проверява дали документът е редовен от външна страна и тогава издава заповедта. В случая безспорно че е налице редовен от външна страна документ, поради което като е отхвърлил искането съдът е издал един незаконосъобразен акт. Ето защо разпореждането трябва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено издаването на заповед за незабавно изпълнение по заявлението.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ разпореждане № 11799 от 03.08.2010 г. по гр.д. № 4312/2010 г. на Сливенския  районен съд , с което е отхвърлено заявление с вх. № 17201 от 02.08.2010г. на „ Алианц банк България” ЕАД със седалище гр.София за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изп. лист на парично задължение в размер на главница от 6 600,19 лева, което се претендира ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на заявлението в съда, както и за направените разноски като незаконосъобразно.

     

ВРЪЩА делото на СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

Определението е окончателно

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: