О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 14.09.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 435   по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу  разпореждане № 3700/22.03.2010 г. по ч. гр. д. № 4909/2009 г- на Сливенския районен съд, с което е обезсилена издадена заповед за изпълнение.

В жалбата се твърди, че заявителят „Стабо БГ” ООД с адрес на управление гр. Стара Загора е подал заявление за издаване Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК.  Била е издадена такава заповед и длъжникът „Дием” ООД е депозирал възражение. На 12.02.2010 г. е било издадено разпореждане да се уведоми заявителя за постъпилото възражение, но е било изпратено съобщение до „Стабо БГ” ООД, но с адреса на длъжника в гр. Сливен. На 22.03.2010 г. е било издадено разпореждането за обезсилване заповедта за изпълнение, което обаче отново е било връчено на адреса на длъжника. Така на практика заявителят не е бил уведомен за постъпилото  възражение и не е могъл да предприеме действия по предявяване на   иска.  Поради това  разпореждането, с което е обезсилена заповедта за изпълнение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

По делото е постъпил писмен отговор от ответника, в който се заявява, че частната жалба е недопустима, поради подаването й след установения срок. Разпореждането е било постановено на 22.03.2010 г., а жалбата е била предявена на 07.07.2010 г.

С разпореждане № 3700 от 22.03.2010 г. е обезсилена издадената в полза на „Стабо БГ” ООД със седалище гр. Стара Загора, на основание на чл. 410 от ГПК заповед № 3152/17.11.2009 г. за изпълнение на парично задължение  срещу „Дием” ООД  със седалище гр. Сливен. Било е изпратено съобщение до „Стабо БГ” ООД, но чрез представителя С.Г. ***/К.Ш./ №* Това е връщност адресът на „Дием” ОД, а посоченият като представител на заявителя е представител на длъжника. Поради това не е било извършено надлежно връчване на разпореждането и по този начин не е започнал да тече едноседмичният срок за неговото обжалване. Поради това подадената частна жалба  е допустима.

Разгледана по същество тя е и основателна. По същия начин е било връчено и разпореждането от 12.02.2010 г., с което е било разпоредено да се уведоми „Стамо БГ”ООД, че от ответника е постъпило в срок писмено възражение и да бъде указано на заявителя, че може в едномесечен срок да предяви иск относно вземането си. Това разпореждане отново е било връчено  на представителя на длъжника и по този начин заявителят не е узнал за постъпилото възражение и не е могъл да предприеме необходимите действия в едномесечния срок за предявяване на иска. Поради това следва да бъде отменено разпореждането за обезсилване на издадената Заповед за изпълнение, делото следва да бъде върнато на районния съд, който трябва да предприеме необходимите законосъобразни действия за връчване на разпореждането от 12.02.2010 г. и след констатиране на надлежното връчване да се изчака изтичането на предвидения в закона едномесечен срок.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 3700/22.03.2010г. по ч.гр.д. № 4909/2009 г. на Сливенския районен съд, с което е обезсилена издадената в полза на  „Стабо БГ”ООД със седалище гр. Стара Загора на основание на чл. 410 от ГПК заповед № 3152/17.11.2009 г. за изпълнение на парично задължение срещу „Дием” ООД със седалище гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: