О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 14.10.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на  четиринадесети октомври, през две хиляди и десета година,

в състав:                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА 

                                                                              МАРТИН САНДУЛОВ                                                        

При секретаря       и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 455/2010 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК, във връзка с §2, ал. 10 от ПЗР на ГПК.

Жалбоподателите В.М.Ж. и М.Ж.Ж. *** обжалват Постановление от 26.08.2010 г. по изп. д. 295/2005 г. по описа на ДСИ при НЗРС, с което е възобновено производството по същото изпълнително дело.

Твърдят, че е налице незаконосъобразност и необоснованост, след като е възобновено прекратено производство. Позовават се на влязло в сила  Р. № 148/11.04.2008 г. по ч.гр. д № 239/2008 г. на СлОС, с което е отменено постановлението за възлагане на недвижим имот от 12.03.2008 г. на ДСИ при РС, гр. Нова Загора.  

Жалбата е входирана при ДСИ на 07.09.2010 г., видно от щемпъла, положен върху нея. Жалбоподателите изпратили отделно жалба и направо до СлОС, входирана в канцеларията на съда на 17.09.2010 г., приобщена към настоящото дело.  

Ответните страни-  кредитори не са изготвили писмено възражение.

Отговор и писмени бележки са постъпили от третото лице- В.П.В.- купувач на имота по публичната продажба, заплатила продажната цена. Същото намира жалбата за недопустима, тъй като по прекратеното производство е останала неразпределена сума, внесена от нея. Ако съдът приеме жалбата за допустима, моли да бъде отхвърлена, като неоснователна. Посочва, че с Р № 65/21.02.2008 г. по ч.гр.д. № 776/2007 г. Сливенският окръжен съд задължил ДСИ да издаде постановление за възлагане на недвижимия имот, поради което е недопустимо да се пререшава с Р  по ч.гр.д. № 239/2008 г. на СлОС. Счита, че правата й на трето лице не могат да бъдат засегнати от прекратяване на производството, поради което й е издаден препис от влязлото в сила постановление за възлагане.

В писмените си обяснения ДСИ при НЗРС Д.К. посочва, че изпълнителното производство е образувано по искане на взискателя Х.З.Х.от гр. Нова Загора срещу длъжници М.Ж.Ж. и В.М.Ж.,***00 лв. Длъжниците получили призовки за доброволно изпълнение, но не са изпълнили задължението си, поради което е насочено изпълнение към недвижим имот, тяхна собственост. Посочва датите на извършените съдебно изпълнителни действия. Счита жалбата за неоснователна. С постановление от 06.06.2008 г. СИ прекратил изпълнителното производство на основание чл. 433, ал.1, т.1 от ГПК, по молба на първия взискател /без да има молба от присъединения взискател- ЕТ/ но това прекратяване не може да засегне правата на третото лице- купувач /плащането е станало още на 21.11.2007 г.- фактура на л. 132/. Към датата на прекратяване производството на делото В. В. била а собственик на имота, още повече постановлението за прекратяване на и.д. не й било съобщено. ДСИ посочва, че поради наличие на три различни решения на СлОС купувачката подала молба до ВКС за отмяна по реда на чл. 303 от ГПК и с Р. по гр.д. № 3595/08 г. ВКС приема, че решенията на СлОС не си противоречат.  ВКС окончателно решил правния спор по възлагането, поради което ДСИ приема, че Постановлението за възлагане на недвижим имот е в сила от датата на решението на ВКС- 12.04.2010 г.

Жалбата е постъпила в срок, но съдът я намира за недопустима, поради което да бъде оставена без разглеждане.

Съдът намира жалбата за недопустима, поради необжалваемост на действието “възобновяване на изп.д. № 295/05 г. на ДСИ при НЗРС”. Това действие не представлява акт на съдебния изпълнител, който да се обжалва, тъй като не попада в изрично посочените в чл. 435, ал. 2 и 3 случаи.

Съдът ще остави без разглеждане жалбата, като недопустима и ще прекрати производството по делото.

Въз основа на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Ж. и М.Ж.Ж. *** против Постановление от 26.08.2010 г. по изп. д. 295/2005 г. по описа на ДСИ при НЗРС, с което е възобновено производството по същото изпълнително дело, като недопустима.

Прекратява производството по ч.гр.д. № 455/2010 г. на СлОС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

 

ЧЛЕНОВЕ: