П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 30.11.2011 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тридесети ноември през две хиляди и единадесета година, в  състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл. КРАСИМИРА КОНДОВА

     

               

при секретаря П.С. и с участието прокурора  ……………, сложи за разглеждане в.гр.дело № 493 по описа за 2010 година, докладвано от Н.Янакиева

 

          На  именното повикване в 09.00 часа се явиха:

 

Въззивницата, редовно призована,  лично и с процесуален представител по пълномощие по  чл. 20 ал. 1 б. „а” от ГПК /отм./ адв. M., редовно упълномощена и приета от по-рано.

Въззиваемият, редовно призован,  не се явява и не се представлява.

На 28.11.2011 г. в деловодството е подадена писмена молба от въззиваемия, с която заявява, че на същия ден му предстои да постъпи в болница за операция, но не е в състояние да представи медицински документи, тъй като в лечебното заведение му отговорили, че ще му дадат всички документи след приключване на престоя му в болницата. Освен това заявява, че е оттеглил пълномощията, които е дал на процесуалния си  представител - адв. Ц., за настоящото дело. Поради това моли делото да бъде отложено за друга дата.

Адв. M.: Молбата е неоснователна. Нямаме възражение по даване ход на делото. Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът НАМИРА, че не са налице условията на чл. 107 ал. 2 от ГПК /отм./, тъй като за твърдението на ответника, че е възпрепятстван да се яви в съдебното заседание поради внезапно възникнала пречка, не са представени никакви писмени доказателства. Съдът счита с оглед датата на подаване на молбата, че той е могъл и е бил длъжен да представи документи от заведението във връзка с предстоящото му постъпване в болницата, като не е необходимо след това да представя цялата медицинска документация. Липсата на такива доказателства прави твърдението му голословно и към този момент съдът не може да счете, че са налице условия да не бъде даден ход на делото. Ето защо и на основание  чл. 107 ал. 1 от ГПК /отм./,  съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Днешното с.з. е за теглене на жребий между страните, тъй като  решението, с което е обявен за окончателен разделителния протокол, който им е бил предявен, е влязло в сила. Ето защо и на основание чл. 291 от ГПК /отм./, съдът 

 

ПРИСТЪПВА към теглене на жребий.

Съдът изготви две идентични листчета, на които изписа  като съдържание съответно „дял І /първи/” и „дял ІІ /втори/”, отговарящи на предявения разделителен протокол.

Съдът ПРИКАНИ  присъстващата в залата съделителка да изтегли жребий.

ВЪЗЗИВНИЦАТА изтегли едното листче и го представи на съда.

 Съдът КОНСТАТИРА, че  жребият изтеглен от въззивницата М.Д.Д. съдържа в себе си  дял І /първи/.

С оглед извършеното теглене на жребий, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

І. ПОСТАВЯ в дял на М.Д.Д. дял І от  обявения за окончателен разделителен протокол, както следва:

- Недвижим имот - дворно място, представляващо  УПИ ХІІ-189, кв. 13 по плана на с. М., общ.Сливен с площ 1930 кв. м., ведно с построените в него полумасивна сграда, състояща се от 3 стаи и коридор, със ЗП от 60 кв.м., полумасивна лятна кухня, застроена върху 30  кв. м.  и две стопански сгради с обща  кубатура от 500 куб.м., при граници на имота: изток-улица,  север – УПИ ХІ- 190,  запад - УПИ ХІV-188  и юг - УПИ ХІІІ-189 със справедлива пазарна стойност  9 380 лв.

ІІ. ПОСТАВЯ в дял на П.Д.Н. дял втори от обявения за окончателен разделителен протокол, както следва:

 - дворно място,  представляващо  УПИ ХІІІ-189,  в кв. 13 по плана на с. М., общ Сливен, с площ 1065 кв.м, при граници: изток - улица, север – УПИ ХІІ-189, запад - УПИ  ХІV-188  и юг - УПИ ХХІ-189 със справедлива  пазарна стойност 3 480 лв.

-  селскостопански склад със ЗП  от 128 кв. м., сграда  - навес  за стара канцелария, построена в имот № 000366 от ДПП в м.  „До каптажа” в землището на с М., общ. Сливен с площ на целия имот 391 кв. м. и граници: имот № 000367  - селскостопански склад, имот №000097 – пасище  - мера на Община Сливен,  имот  № 000312  - друга селскостопанска територия на ДПП, имот № 000104 –полски път, със справедлива пазарна стойност  1860 лв.  или обща стойност на целия дял – 5340 лв.

За уравняване на стойността на посочените дялове М.Д.Д. следва ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.Н. сумата 2020 лв.

ОСЪЖДА  М.Д.Д. да заплати по с/ка на СлОС  д. т. върху стойността на дела й  в размер на 294.40 лв.

ОСЪЖДА П.Д.Н. да заплати по с/ка на СлОС д.т.  върху стойността на дела му в размер на 294.40 лв.

Тъй като с изтегляното на жребий и поставянето в дял на поделяемите имоти между съделителите е изчерпан предмета на делото, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството  по в.гр.д. №  493/2010 г. на СлОС

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от днес за въззивницата и от връчването му за въззиваемия.  

 

          Протоколът се състави  в с.з., което се закри в 09.30 ч.

 

         

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                     2.

 

 

                                                          СЕКРЕТАР: