О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. Сливен,…18.01.2011г.

 

 

       Сливенският Окръжен съд  гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети януари, през две хиляди и единадесета година , като разгледа докладваното от съдията Бакалова, гр. д. № 399 по описа за 2010 г. и гр.д.№ 499/2010г. на  Сливенския Окръжен съд, за да се произнесе съобрази:

 

Производството по гр.д.№ 399/2010г. на СлОС е образувано по иска на Окръжна прокуратура – Сливен против Водно сдружение за напояване „Водата е живот” с правно основание чл. 13 ал.1 т.3 б. „а” от ЗЮЛНЦ за прекратяване на ответното сдружение, тъй като същото не е учредено по законния ред.

Производството по гр.д.№ 499/2010г. по описа на СлОС е образувано по исковата молба на Община  Сливен против Сдружение за напояване „Водата е живот” с. Млекарево, Община  Нова Загора с правно основание чл. 13 ал.1 т.3 б. „а” от ЗЮЛНЦ за прекратяване на ответното юридическо лице тъй като при учредяването му не са спазени законовите разпоредби.

В писмения отговор по гр.д.№ 499/2010г., ответникът е поискал да бъде обединено производството двете дела, тъй като е налице връзка между делата.

На ищеца Община Нова Загора е дадена възможност за становище по искането, като същата е изразила становище че не са налице условията за обединяване на производството.

Съдът след като се запозна с исковите молби по двете дела, основанията на които се иска прекратяване на ответното сдружение и исканията за доказателства намира че са налице условията за съединяване на двете дела по см. На чл. 213 от ГПК. Производствата по двете дела са образувани по искове на различни ищци, против един и същи ответник и с едно и също искане – за прекратяване на сдружението на основание чл. 13 ал.1 т.3 б. „а” от ЗЮЛНЦ. Голяма част от поисканите от ищците доказателства и по двете дела се дублират. Твърденията за незаконосъобразност при учредяването на сдружението се покриват в по-голямата си част. С оглед процесуална икономия и тъй като двете дела имат връзка по между си, следва производството по двете дала да бъде съединено.

Тъй като двете дала са в различни процесуални фази, следва да бъде постановено по второто дело определение по чл. 140 от ГПК(по доказателствените искания на Община Нова Загора и възраженията по   тях)  и делото да бъде пренасочено за ново открито с.з.

Ръководен от изложеното и на основание чл. 213 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

           

СЪЕДИНЯВА производството по гр.д.№ 399/10 по описа на СлОС и по гр.д.№ 499/2010 по описа на СлОС, като производството следва да продължи под № 399/2010г.

ДОПУСКА представените с исковата молба на Община Нова Загора Писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКА от СлОС , фирмено отделение копие от ф.д.№ 63/2008г.

По направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе след изслушването на становището на страните в с.з.

НАСРОЧВА с.з. за 10.02.2011- 10.-30 часа, за която дата да се призоват страните, като се уведоми ищеца ОП-Сливен и  ответника Сдружение за напояване „Водата е живот” с. Млекарево, Община  Нова Загора по телефона, че с.з. на 20.01.2011 няма да се проведе.

Определението не подлежи на обжалване.

Страните по двете дела да се уведомят за настоящото определение.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: