О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 08.12.2010 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми декември през две хиляди и десета година в състав:

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                                                               ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                                                               ПЕТЯ СВЕТИЕВА

като разгледа докладваното от  съдия  Светиева въззивно частно граждански дело № 521 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

             

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417 и чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД.

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като неправилно РС е приел, че не е изпълнено изискването на чл. 418 ал. 2 от ГПК. Посочва, че документа представен към заявлението е по т. 2 на чл. 417 от ГПК, а именно – извлечение от счетоводните книги, с който се установяват вземането на банката и законът не предвижда изисквания за вид, форма и съдържание на същото. Наред с това сочи, че документът е редовен от външна страна и съдържа нужната счетоводна информация за задължение по партидата на длъжника по договор за предоставяне на кредит транскарт по разплащателна сметка № 1035012604, описан подробно, което е достатъчно, за да се приеме, че са налице законовите предпоставки за уважаване на заявлението. Изтъква се, че в обжалваното разпореждане липсват каквито и да е било аргументи извлечени от документа по т. 2 на чл. 417 от ГПК, за мотивиране отказ за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Приви оплакване срещу основните аргументи на решаващия съд, приел, че липсват доказателства за правоприемство между „Евробанк” АД и „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, като се позовава от една страна на общоизвестността на факта на правоприемство, а от друга на възможностите на съда да извърши проверка чрез справка в сайта на Търговския регистър, по който начин категорично би установил наличие на правоприемство, без да е нужно допълнително доказване на този факт.

Считайки атакуваното разпореждане на СлРС за незаконосъобразно, моли въззивния съд да го отмени и постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт.

След като се запозна със заявлението и представените пред РС към него документи, както и с тези представени пред настоящата инстанция СлОС счита, че частната жалба е основателна и следва да се уважи.

В заявлението по чл. 417 от ГПК на частния жалбоподател се сочи, че документът, от който произтича вземането му е “извлечение от банкова сметка”, ***ит транскарт по сметка № 1035012604, сключен на 29.07.2004 г.”

Съгласно разпоредбата на чл. 417, т. 2, пр. 3 от ГПК, самостоятелно основание за издаване на заповед за изпълнение е извлечението от счетоводните книги, с което се установява вземане на банка. В случая такова от заявителя - „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД е представено и то е редовно е от външна страна - издадено от компетентен орган, посочва длъжника, основанието за възникване на вземането, както и неговия размер. Следователно приложения към заявлението от заявителя документ /“извлечение от банкова сметка”/ ***емане срещу лицето, против което се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, което не е свързано с изпълнение на насрещно задължение на заявителя. Следва да се подчертае, че договора за предоставяне на кредит транскарт по сметка № 1035012604, сключен на 29.07.2004 година не е предпоставка за издаването на посочените актове по смисъла на чл. 417 т. 2 от ГПК. От представените от частния жалбоподател в подкрепа на оплакванията си в жалбата Решение № 43 от 02.11.2005 г. по ф.д. № 24013 /1993 година по описа на СГС се установява по несъмнен начин, че заявителят е правоприемник на „Евробанк” АД и се опровергава водещия извод на РС, постановил атакуваното разпореждане. Налага се извода, че от заявителя - „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД е представен документ, който е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

Налице са условията на закона за уважаване на направеното със заявлението искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника - ЕТ ”СИРИУС-КМ К. А.”.

Предвид изложеното, като е стигнал до обратните изводи, СлРС е постановил незаконосъобразно и неправилно разпореждане, което следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

На заявителя следва да се присъдят посочените в заявлението суми, както и претендираните разноски за двете инстанции.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 12506 от 26.08.2010 година по ч.гр.д. № 4269 /2010 година на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление с вх. № 16982/30.07.2010 година по вх. рег. на СлРС, подадено от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление на дейността гр. София, общ. Средец бул. “Витоша” № 3 за издаване по реда на чл. 418 от ГПК на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 т. 2 от ГПК, против ЕТ ”СИРИУС-КМ К. А. „ със седалище и адрес на управление на дейността гр. С., обл. С., кв. “К. Ф.” *-*-* като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД за незабавно изпълнение  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

                                   

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                       2.