ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр.Сливен,  22.12.2010 год.

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД , второ гражданско отделение, в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ДЕКЕМВРИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

           ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                              ПЕТЯ СВЕТИЕВА                              

                            

като разгледа докладваното от съдия Атанас Славов Частно гражданско дело /В/ № 530 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по глава ХХI ГПК "Обжалване на определенията".

Производството е образувано по частна жалба /макар в самата жалба да е посочена като въззивна/ от „БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София ул.”Московска№ 19,чрез Финансов център Сливен при Регионален център Бургас, вписана на основание Решение № 1/26.01.1999 год. на СГС под № 857 том.16, стр.22 по ф.д. № 756/1999 год. ЕИК:121830616 чрез главен юрист консул Р.И.Г. и в качеството й на пълномощник с изрично пълномощно и съдебен адрес на призоваване гр.Сливен бул.”Цар Освободител” № 4 срещу Разпореждане  № 15732/19.10.2010 год. по Ч.гр.дело № 4992 по описа ЗА 2010 год. на Сливенски районен съд, с което е ОТХВЪРЛЕНО заявлението вх.№ 19976/21.09.2010 год. на „БАНКА ДСК” ЕАД.

Разпореждането с което е отхвърлено искането за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение е обявено на жалбоподателя на 25.10.2010 год. , а частната жалба против него е постъпила на 26.10.2010 год.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 в вр. чл. 129 ал.3 от ГПК и е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал. 1 ГПК

За да постанови обжалвания акт първоинстанционният съд е приел, че заявителя в случая жалбоподателя с представеното извлечение по сметки към подаденото от него заявление не може да установи, че вземането на банката заявител е изискуемо. Представения по договора за кредит анекс е видно, че крайния срок за подаване погасяване на кредита е на 19.08.2019 год. и той не е настъпил. Липсват доказателства, че кредита е станал предсрочно изискуем.

Жалбоподателя в частната си жалба твърди, че съгласно т.14 .1.А от описания по-горе анекс, при не плащане на която и да е вноска в срок от 30 дни след падежа на 31 –вия ден банката заявител може да пристъпи към принудително събиране на вземането си тъй като то е станало изцяло ликвидно и изискуемо предсрочно.

Въззивния съд като се запозна с представените по делото доказателства и прецени доводите на жалбоподателя и приема за установено следното:

Първоинстанционното производство е образувано по предявено от „Банка ДСК” ЕАД гр.София срещу П.Н.Р. от с.Ковачите, С.Д.Р. ***, и М.Ж.М. , като поръчител за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение за сумата от главница 9 436,07 лева, договорна лихва за периода 06.12.2007 год. до 20.09.2010 год. в размер на 1 129,66 лева, наказателна лихва за периода от 06.04.2010 год. до 20.09.2010 год. в размер на 434,28 лева и законната лихва върху главницата считано от 21.09.2010 год. до окончателното й изплащане и юрист консулско възнаграждение в размер на 470,70 лева и заемни такси в размер на 35 лева, разноски по заявлението в размер на 270,70 лева

Към заявлението са представени Извлечение по сметки от 21.09.2010 год. извлечение по кредитна сметка 11/14899417 по Договор за кредит от 06.12.2007 год. Договор за кредит за текущо потребление от 06.11.2007 год. Анекс към договора за текущо потребление от 19.08.2009 год.

Сливенския районен съд с Разпореждане от 26.05.2010г. е оставил заявлението без движение и е определил едноседмичен срок за заявителя да уточни от кои по ред вноски и в какъв размер всяка от тях е формирано заявеното вземане.

В обжалваното разпореждане първоинстанционния съд е достигнал до извода и е приел, че е сезиран с със заявление за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение чрез издаване на изпълнителен лист , за което вземане не настъпил падежа т.е. вземането на банката заявител не е било изискуемо към момента на подаване на заявлението.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ: От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Производството е по реда на чл.418 ал.4 в вр. 279 в вр. чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

Частната жалбата е основателна.

Разпореждането на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно и следва да се отмени.

Основния въпрос, който се поставя в случая, какво трябва да съдържа изискуемото по чл. 417, т. 2 ГПК редовно "извлечение от счетоводни книги, с което се установяват вземания на банки", респ. на държавни учреждения и общини.

Удостоверителният обхват на извлеченията от счетоводните книги трябва да се изведе от две основания в кумулативна връзка за издаване заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, а това са наличието на редовен от външна страна документ по смисъла на чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК и да удостоверява подлежащо на изпълнение вземане (чл. 418, ал. 2 ГПК).

Преди да постанови издаване на заповед за незабавно изпълнение и да разпореди издаване на изпълнителен лист, съдът трябва да провери дали представеното извлечение от счетоводните книги представлява редовно от външна страна основание по смисъла на чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК за образуване на заповедно производство. Извлеченията от счетоводните книги, са тези които установяват вземания на държавни учреждения, общини и банки.

Извлечения от счетоводните записвания трябва да удостоверяват задължението на длъжника към банката заявител и да съдържа данни за договора кредит.

Основни елементи на този договор са датата на кредита, размер на кредита по картата, данни за движението на паричните средства – усвояване на кредита и погасяването му, размерът на просроченото задължение по главницата, какъв размер следва да плати, кога и колко, както и договорните и наказателните лихви, ако са уговорени.

Извлеченията от счетоводните книги трябва да удостоверяват и подлежащото на изпълнение вземане т.е. да удостоверява ликвидността и изискуемостта на заявеното от заявителя вземане. В тези случаи извлечението от сметки следва да съдържа данни дали са се сбъднали онези условия от договора, които го правят предсрочно и изцяло изискуем. В извлеченията от счетоводните книги трябва да съдържат данни откога длъжникът е изпаднал в забава при непогасяването на две и повече погасителни вноски, т.е. сбъднало ли се е условието за автоматичната предсрочна изискуемост на задължението, без да е необходимо картодържателя да бъде уведомяван, кои и колко месечни вноски не е платил в посочените от договора срокове.

Изискването на закона за редовност от външна страна на изпълнителното основание по чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК не изключва задължението на съда по чл. 418, ал. 2 ГПК да провери дали то удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника.

За да изпълни съдът това си задължени, заявителят трябва да му представи данни за настъпване падежа на вземането, както изчерпателно бе посочено по-горе.

По съществото на жалбата:

В представеното от заявителя „БАНКА ДСК” ЕАД „извлечение от счетоводни книги” от формална страна се съдържат данни за ликвидността и изискуемостта на заявеното вземане.

В случая извлечението от счетоводни книги се съдържат данни, че се е сбъднало условието на чл.14.1 а ОТ Анекса  към Договор за кредит за текущо потребление от 19.08.2009 год.

Представеното извлечение от счетоводните книги в случая съдържат и данни, че длъжникът е изпаднал в забава към 19.08.2010 год. и вземането на заявителя е станало предсрочно ликвидно и изискуемо.

При наличието на тези данни може да се направи обоснован извод, че се  сбъднало условието за автоматичната предсрочна изискуемост на задължението.

От изложеното може се приеме, че в извлечението от  счетоводни книги  се съдържат всички от формална страна данни за да представлява документ по смисъла на чл.418 т.2 от ГПК. Документът е е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжниците. Налице е изискуемост, ликвидност и безусловност.

В заключение следва да се отбележи , че  е налице абсолютна, кумулативна предвидената в чл.418 от ГПК предпоставка за издаване на изпълнителен лист в представеното изпълнително основание, поради което неправилно и незаконосъобразно не е уважено заявление за издаване на заповед за изпълнение и допускане на незабавно изпълнение.

Представеното към заявлението на жалбоподателя „извлечение от счетоводни книги” се съдържа данни за подлежащото на изпълнение вземане, поради и тази причина първоинстанционния съд неправилно и незаконосъобразно е отхвърлил заявлението.

Мотивиран така и на основание чл. 278 от ГПК въззивният съд

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане № 15732/19.10.2010 год. на Сливенски районен съд по ч.гр. д. № 4992/2010г.

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: