О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N 

 

гр. Сливен, 16.11.2010 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            МАРГАРИТА ДРУМЕВА ЧЛЕНОВЕ:                                                           НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                 МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева въз.ч.гр.  д.  N 531 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Обжалвано е разпореждане, с което е отхвърлено заявление по чл. 417 и чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни книги на държавно учреждение.

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като неправилно РС е приел, че не е изпълнено изискването на чл. 410 ал. 2 във връзка с чл. 127 ал. 1 т. 4 от ГПК и в заявлението не са посочени обстоятелствата, на които се основава искането. Твърди, че тъй като неговото заявление е въз основа на извлечение от счетоводните книги, за него е предвидена самостоятелна т.2 пр. 2 на чл. 417 от ГПК и законът не предвижда изисквания за вид, форма и съдържание на същото. В извлечението е посочено, че е такова от задължение по партидата на длъжника по договор от № 20133228, описан подробно, и това е достатъчно, за да се приеме, че са налице законовите предпоставки за уважаване на заявлението. Поради това моли ОС да отмени разпореждането и постанови издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Няма постъпил отговор на частната жалба.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

След като се запозна със заявлението и представените пред РС към него документи, СлОС счита, че частната жалба е основателна и следва да се уважи.

В заявлението по чл. 417 от ГПК на частния жалбоподател се сочи, че документът, от който произтича вземането му е “извлечение по партидата на длъжника, по договор № 20133228 от .2008г. за предоставяне на помощ de minimis за закупуване на фураж за изхранване на животни млечно направление по смисъла на Регламент /ЕО/ № 1535/2007г. на Комисията от 20.12.2007г. за приилагане на членова 87 и 88 от Договора за Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти”.

Съгласно разпоредбата на чл. 417 т. 2 самостоятелно основание за издаване на заповед за изпълнение извлечението от счетоводните книги на заявителя, с което се установява вземане на държавно учреждение. В случая такова е представено, редовно е от външна страна, издадено от компетентен орган, посочва длъжника, основанието за възникване на вземането, както и неговия размер. Така то удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето против което се иска издаване на заповед и изпълнителен лист, което не е свързано с изпълнение на насрещно задължение на заявителя. Представянето на договора от 2008г. не е предпоставка за издаването на посочените актове по смисъла на чл. 417 т. 2 от ГПК.

Поради това, като е стигнал до обратните изводи, СлРС е постановил незаконосъобразно и неправилно разпореждане, което следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

На заявителя следва да се присъдят посочените в заявлението суми, както и претендираните разноски за двете инстанции.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане №15458. от  12.10.2010г. по ч.гр.д. № 5348/2010г. на СлРС, с което е отхвърлено като неоснователно заявление с вх. № 21258/06.10.2010г. на ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”, със седалище и адрес на управление на дейността гр. С., БУЛ. “Ц.Б” № * за издаване по реда на чл. 418 на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 т.2 от ГПК, против П.Г.А. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на  СлРС за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД и  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, съгласно мотивите.

 

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

                            

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: