О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 29.11.2010 г.  

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав, в закрито заседание на двадесет и шести ноември, през две хиляди и десета година в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                МАРТИН САНДУЛОВ      

като разгледа докладваното от М.ДРУМЕВА въззивно ч. гр. дело № 540 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл.ХХІ от ГПК във връзка с чл. 418, ал.4 от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на адв. А.Б.Д., ПАК, в качеството си на пълномощник на  “Юробанк и ЕФ Джи България” АД, София против Определение от 30.07.2010 г., постановено по ч. гр.д. № 4188/2010 г. на СлРС, с което е отхвърлено заявлението на “Юробанк и ЕФ Джи България” АД, София за издаване на заповед за изпълнение и изп. лист по чл. 417 от ГПК с ответник Е.С.Д.,***.  

В мотивите си СлРС приел, че не е установено кои последователни месечни вноски ответницата не е заплатила, тъй като не са указани нито в заявлението, нито в извлечението от счетоводните книги на банката, нито в месечното извлечение № 7990640. Освен това не било установено, че банката има подлежащо на изпълнение вземане от ответницата, тъй като липсвали доказателства, че тези месечни извлечения са достигнали- са връчени на ответницата.

В жалбата пълномощникът на заявителя твърди, че разпореждането е неправилно, необосновано и постановено в противоречие с материалните и процесуалните правила. Процесуално неправилно било произнасянето с определение, а не с разпореждане. Ако съдът счете, че извлечението от счетоводните книги е непълно, следвало да бъдат посочени конкретните законови разпоредби, които счита за нарушени. Сочи съдебна практика в този смисъл- О № 811/30.12.2009 г., по т.д. № 861/2009 г., ТК на ВКС. Настоява, че банката представила необходимите доказателства относно наличието на подлежащо на изпълнение вземане срещу Е.Д.. Доказали, че чрез обикновена поща на длъжницата е изпращано Месечното извлечение, в което са посочени операциите на банката през месеца, задължението от предходното Месечно извлечение, падежът на минималната кредитна вноска, от което може да се направи извода, че Месечното извлечение е покана за изпълнение към Картодържателя, както и това е уведомление, че  не е изпълнил повече от две последователни месечни вноски, с което е осъществено условието на чл. 15 за прекратяване на ОУ.  Настоява, че  Месечното извлечение съдържа необходимата информация по чл. 15 от ОУ  /ОБЩИ УСЛОВИЯ/, а именно, че ответницата не е заплатила минималните суми по две последователни месечни вноски, с което са се осъществили условията за прекратяване на Договора и  обявяване на кредита за предсрочно изискуем.

Жалбоподателят посочва, че Картодържателят не е уведомил Банката, че не е получил последното извлечение от 12.07.2010 г., с което е прекратен Договора и кредита е станал изискуем предсрочно, ако действително не го е получил. В чл. 16 от ОУ изрично било посочено, че ако в срок от 60 дни от издаването на което и да е Месечно извлечение Картодържателят не уведоми Банката в писмена форма, че не е получил следващото се Месечно извлечение, то се счита за връчено. Съдът следвало да приеме, че е налице активно поведение от страна на картодателя и че волеизявлението му за прекратяване на договора е достигнало до Длъжника. МОЛИ съдът да отмени обжалваното определение и да постанови издаването на Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист в полза на банката заявител срещу длъжницата за посочените суми, дължими по Заявление- договор за издаване на кредитна карта “Юролайн” и да бъдат присъдят направените разноски.

От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от фактическа страна следното:  

Сливенският районен съд е сезиран със заявление от “Юробанк и ЕФ Джи България” АД, София за издаване на заповед за изпълнение и изп. лист по чл. 417 от ГПК против длъжница Е.С.Д.,***  за сумата 3771.22 лв., дължима по Заявление- договор за издаване на кредитна карта “Юролайн” и да се присъдят направените разноски от 379.18 лв., от които д.т. – 75.42 лв. и адвокатско възнаграждение 303.76 лв.

Приложени са банково бордеро за внесена такса, извлечение от счетоводните книги, договор, общите условия за кредитиране, заверено копие от Заявление за издаване на кщредитна карта, заверено пълномощно на служител на банката,  подписал извлечението от счетоводните книги и адвокатското пълномощно; 

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването на съдебния акт и е допустима.

          Разгледана по същество е основателна.

Въззивната инстанция първоначално проверява редовността на подаденото заявление, след което извърши проверка по повод жалбата по чл. 418, ал.4 от ГПК с повтаряне проверката, която върши съдът по повод  молбата да се издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, а именно: проверката на несъдебното изпълнително основание по чл. 418, ал.2 от ГПК – предвидено ли е от закона и редовно ли е от външна страна, удостоверява ли подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаване на листа.  Преценява налице ли са конкретните предпоставки за издаване на заповедта за изпълнение- изискуемост, ликвидност и безусловност. 

Безспорно изпълнителното основание- извлечение от счетоводните книги на банката взискател е предвидено в закона- чл. 417, т.2, предложение последно от ГПК.

Съдът приема, че Месечното извлечение, което длъжницата получава, представлява покана за изпълнение към нея, както и това е уведомление, че  не е изпълнила повече от две последователни месечни вноски, с което е осъществено условието на чл. 15 за прекратяване на ОУ.  Месечното извлечение съдържа необходимата информация по чл. 15 от ОУ  /ОБЩИ УСЛОВИЯ/ а именно, че ответницата не е заплатила минималните суми по две последователни месечни вноски, с което са се осъществили условията за прекратяване на Договора и  обявяване на кредита за предсрочно изискуем.

В чл. 16 от ОУ изрично е посочено, че ако в срок от 60 дни от издаването на което и да е Месечно извлечение Картодържателят не уведоми Банката в писмена форма, че не е получил следващото се Месечно извлечение, то се счита за връчено. След като длъжницата- Картодържател не е уведомила банката, че не е получила последното извлечение от 12.07.2010 г., с което е прекратен Договора, кредита е станал изискуем предсрочно, дори действително да не го е получила.

Следва, че документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение  вземане срещу длъжника. Налице е и изискуемост, ликвидност и безусловност. 

С оглед изложеното  е налице абсолютната, кумулативно предвидена в чл.418, ал.2 от ГПК предпоставка за издаване на изпълнителен лист в представеното изпълнително основание, поради което неправилно и незаконосъобразно не е уважена молбата за разпореждане за незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание  за претендираната сума.

Съдът не споделя отразените правни изводи в обжалваното  разпореждане, изписано като определение, поради което ще го отмени и

         

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОТМЕНЯ Определение от 30.07.2010 г., постановено по ч. гр.д. № 4188/2010 г. на Сливенски районен съд,  като неправилно и незаконосъобразно.

          ВРЪЩА делото на |Сливенски районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

ЧЛЕНОВЕ: