О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 02.12.2010 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                     МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 551 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение с което са оставени без разглеждане искове за отмяна на уволнение, възстановяване на предишната длъжност и заплащане на обезщетение за оставане без работа, и е прекратено производството по тях, и се движи по реда на гл. ХХІ  от ГПК.

Жалбоподателката твърди, че съдът незаконосъобразно и неправилно е приел, че исковете не са предявени против процесуалнолегитимиран субект, тъй като трудовият й договор е сключен с министъра на здравеопазването, негова е и компетентността да прекрати трудовото правоотношение, и, въпреки, че последното е възникнало между нея и РЦЗ-Сливен, пасивната материална легитимация относно уволнението принадлежи на министъра, следователно процесуалнолегитимиран ответник е Министерството на здравеопазването.

Поради това моли въззивния съд да отмени обжалваното определение и постанови спорът да бъде разгледан по същество от РС.

В законовия срок няма подаден отговор на частната жалба.

Въззинвната инстанция счита частната жалба за допустима и неоснователна.

Обективно съединените искове касаят трудово правоотношение и са предявени  против Министерство на здравеопазването. Действително, както трудовият договор, така и заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, са подписани от министъра на здравеопазването, в съответствие с разпоредбата н ачл. 61 ал. 2 от КТ.

Насрещна на работника или служителя страна в процеса по трудовите спорове, обаче, е работодателят, както еднозначно и императивно разпореждат правните норми на КТ /в случая -  на чл. 344 и сл. от КТ/. Тоест процесуалната пасивна легитимация е само на това лице, което притежава качеството “работодател” по смисъла на пар. 1 т. 1 от ДР на КТ – субектът, който наема самостоятелно работници и служители по трудово правоотношение. Така разпоредбата на чл. 61 ал. 2 от КТ ясно и недвусмислено сочи, че в настоящия случай работодател е предприятието, в което се намира длъжността на жалбоподателката – РЦЗ-Сливен, а с оглед вида на самата длъжност, трудовият договор се сключва с по-горестоящия от работодателя орган /Министъра на здравеопазването/ – тоест е несъмнено, че трудовото правоотношение е възникнало между жалбоподателката и РЦЗ-Сливен и единствено последният има материалноправното качество на работодател, което поражда и процесуалната му правосубектност като ответник по трудовия спор.

Като е стигнал до този извод РС е дал указания на жалбоподателката-ищца, да насочи иска си срещу пасивно процесуалнолегитимирано лице, но тя не е сторила това, поради което той е оставен без разглеждане, като недопустим, поради липса на надлежен ответник, и производството е било прекратено.

Поради изложените по-горе съображения, въззивната инстанция намира, че обжалваното определение е правилно и липсват причини за неговата отмяна.

Частната жалба, като неоснователна, следва да се остави без уважение, а определението – да се потвърди.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 23966/05.11.2010г. против определение от 03.11.2010г. по  гр.д. № 4622/10г. на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 03.11.2010г. по  гр.д. № 4622/10г. на СлРС като  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението  подлежи на  касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: