О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 06.12.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

        ЧЛЕНОВЕ:   НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                          МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 555  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена срещу разпореждане от 02.09.2010 г. по гр. д. № 5533/2009 г. , с което е върната въззивна жалба вх. №  8825/27.04.2010 г. подадена от   ГПК ”Наркооп”- гр.Ямбол против решение № 179/18.03.2010 г., поради неотстраняване в срок на нередовност.

В частната жалба се твърди, че  разпореждането е неправилно и незаконосъобразно. Нередовността на подадената въззивна жалба се изразява в това, че не е била заплатена  изцяло държавната такса и районният съд с разпореждане от 20.07.2010 г. е бил  указал на страната да я внесе.  По делото обаче е установено, че таксата е била внесена още преди това разпореждане на съда, поради което се иска отмяна на разпореждането за връщането на въззивната жалба и връщане делото на първоинстанционния съд за администрирането й.

Другата страна не е взела становище по жалбата.

Жалбата е допустима, а разгледана по същество е и основателна. С две платежни нареждания – едното от 14.06.2010 г., а другото от 16.07.2010 г. жалбоподателите са внесли държавна такса по сметка на СлОС в размер на 6 617 лв. С определение от 20.07.2010 г. съдът обаче е  приел, че е внесена д. т. в размер на 2000 лв. и е дал указание да бъде внесено допълнително държавна такса от 4221.48 лв., като е преценил, че  общият размер на държавната такса в случая е 6221.48 лв. Съдът не се е съобразил с обстоятелството, че страната е била представила две платежни нареждания за внесена д.т., от което безспорно се установява, че още преди  разпореждането тя е изпълнила това задължение и районният съд е  следвало да пристъпи към администрирането на  подадената въззивна жалба против постановеното решение.

Ето защо разпореждането, с което е върната въззивната жалба, е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на районния съд за администриране на тази жалба.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Отменя разпореждане от 02.09.2010 г. по гр. д. № 5533/2009 г., с което е върната въззивна жалба вх. №  8825/27.04.2010 г. подадена от   ГПК ”Наркооп”- гр.Ямбол против решение № 179/18.03.2010 г..

 

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за администриране на въззивната жалба.

 

Определението е окончателно

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: