ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

21.12.2010 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и първи декември .……………………….

през две хиляди и десета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                              Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………………………………..…..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  562 описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на „Церера 98” ООД, чрез управителя Ц.И.Ц. против определение от 05.11.2010г ., постановено по гр.д. № 682/2010 г. по описа на Районен съд -  гр. Нова Загора.

            В частната си жалба твърди, че посоченото определение, с което е прекратено производството поради оттегляне на иска е неправилно и незаконосъобразно тъй като оттеглянето е направено след първото редовно заседание по делото и не са налице условията на чл. 232 от ГПК. Счита също така, че неправилно е осъден да заплати направените в производството разноски , като счита че липсват доказателства той като ответник, с поведението си да е станал причина за завеждането на исковете. Моли съда, след допълнително уточняване на частната жалба,  да постанови определение, с което отмени протоколното определение от 05.11.20010г. по гр.д.№ 682/2010г. на НзРС, с което е прекратено производството поради оттегляне на исковете и е осъден да заплати на ищеца направените разноски в размер на 200лв. на ответника и по сметка на НзРС в размер на 130 лв. и д.т. в размер на 100 лв.

            Жалбата е подадена в срок и е допустима и разгледана по съществото си е основателна.

            Производството по гр.д. № 682/2010 г. на Новозагорския районен съд  е образувано по исковата молба на Д.П.П. против на „Церера 98” ООД гр. Стара Загора. С нея са предявени при условията на кумулативно съединяване искове за присъждане на незаплатено трудово възнаграждение и за обезщетение за неползван платен годишен отпуск   съответно в размер на 763,60 лв. и 40,90лв., както и ска за присъждане на мораторна лихва в размер на 9 лв. Първото по делото с.з., за което страните са били редовно призовани е проведено на 29.10.2010г. На него са присъствали представители и на двете страни и са извършени процесуални действия : проекта за доклад е обявен за окончателен, приети са доказателства, изслушана е назначената експертиза. Делото е отложено за с.з. на 05.11.2010г. На това заседание също са присъствали представители и на двете страни. Пълномощникът на ищеца е заявил че оттегля предявените искове и моли делото де се прекрати и претендира присъждането на направените разноски. С атакуваното протоколно определение е прекратено производството по делото поради оттегляне на иска и осъден ответника на ищеца направените разноски в размер на 200лв. на ответника и по сметка на НзРС в размер на 130 лв. и д.т. в размер на 100 лв. Видно от протокола на съдебното заседание, съдът преди прекратяването на делото не е поискал от ответната страна да изрази съгласие или не с направеното оттегляне на иска. Не са били налице предпоставките на чл. 232 от ГПК за прекратяване на производството поради оттегляне на иска – оттеглянето не е направено до провеждането на първото делото заседание , когато не е необходимо  съгласието на ответната страна. Тъй като оттеглянето на иска е направено след провеждането на първото заседание, за да бъде прекратено производството е необходимо изричното съгласие на ответната страна. Видно от протокола от с.з. ответника не е изразил съгласие за оттегляне на иска. В отговора на частната жалба, ищецът твърди че е било налице мълчаливо съгласие, тъй като ответника не е изразил несъгласие с оттеглянето.  За извършването на процесуалните действия е необходимо изразяването на изричната вола на страните, която не може да се предполага при липса на изрична правна норма за това. Очевидно е че е налице несъгласие с прекратяването, след като ответника е подал настоящата частна жалба и е поискал отмяна на определението за прекратяване на производството.

            Тъй като следва да бъде отменено определението за прекратяване на производството, следва де си отмени и определението в частта му за присъждане на разноски и държавна такса, тъй като не са налице предпоставките за това – производството не е приключило и  се възстановява неговата висящност.

            Ръководен от изложеното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

ОТМЕНЯ определение от отритото съдебно заседание на 05.11.2010г ., постановено по гр.д. № 682/2010 г. по описа на Районен съд -  гр. Нова Загора, с което е прекратено производството поради оттегляне на предявените искове и осъдено ТД на „Церера 98” ООД да заплати на Д.П.П. направените разноски в размер на 200лв. и по сметка на НзРС разноски в размер на 130 лв. и д.т. в размер на 100 лв.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Нова Загора за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Определението  не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: