О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 10.12.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, граждански отделение първи състав в закрито заседание на дес`ети декември, през две хиляди и десета година,

 в състав:                             

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

           ЧЛЕНОВЕ:               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                              МАРТИН САНДУЛОВ                            

 

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 564  по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:          Производството се движи по реда на гл.ХХІ от ГПК- чл. 274 и сл.  във връзка с чл. 103 и сл. от ГПК.  

                Образувано е по частна жалба на адв. Г.М. ***, в качеството му на пълномощник на ищцата С.П.П. *** против определение на Сливенски районен съд по гр.д. № 4468/2010 г., постановено на 21.10.2010 г., с което производството по делото е прекратено, поради неподведомственост и е постановено изпращане на компетентния Административен съд, гр. Сливен.

          Жалбоподателката П., чрез адв. М. моли обжалваното определение да бъде отменено, като неправилно и твърди, че  няма спор в правната теория и практика, че недопустимостта на неоснователното обогатяване е не само източник на задължения, но и принцип на гражданското, а не на административното право. Счита, че правното основание на заведения от нея иск е чл. 55, ал.1 от ЗЗД, а не е искане за обезщетяване на вреди от незаконосъобразен акт на административен орган- Наредба на общински съвет, гр. Сливен, чиито текстове- чл. 38 и 55 са отменени с Р. № 30/25.03.2009 г. по адм.д. № 254/2008 г. на Адм. съд,   Сливен.

 

Ответникът по жалбата Община Сливен не е взел становище по частната жалба, а в отговора на исковата молба /л. 33/ прави възражение за неподсъдност. Сочи, че липсват основанията за предявяване на иск по чл. 55, ал.1 от ЗЗД, като делото не следвало да се гледа по гражданско правен ред. Отделно прави възражение за неоснователност на иска.

Сливенският окръжен съд констатира, че  ищцата предявила иск против ответник Община Сливен за сумата 13016.25 лв., като твърди, че сумата е заплатена по сметка на ответната община по повод разглеждане на проект за жилищна сграда и Разрешение за строеж. Като се позовава на Р. на Административен съд, гр. Сливен, с което са отменени чл. 38 и 55 Наредба на общински съвет, гр. Сливен, касаещи събиране на такси и цени за услуги и си приспада действително дължимите суми, претендира останалата /исковата/ сума, която била заплатена на отпаднало основание. Соченото от ищцата правно основание е чл. 55, ал.1 от ЗЗД.

Сливенски районен съд приел, че   се касае за иск за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица по чл. 1, ал.2 от ЗОДОВ, който е специален закон и на основание чл. 128, ал.1, т.5 от АПК прекратил производството и го изпратил за произнасяне на компетентния Административен съд, гр. Сливен.  

          Съдът намира, че частната жалба е основателна. Предявеният иск не е за обезщетяване за вреди, причинени от незаконосъобразен акт на административен орган, а за неоснователно обогатяване, при което ответникът се обогатил за сметка на обедняване на ищцата, въз основа на   отпаднало основание. Сочените суми били получени от Община Сливен на отпаднало основание и предявеният иск е с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД. Воденето на този иск не е пречка ищцата да предяви и друг пред Административния съд за обезщетяване и на претърпени вреди, ако са й причинени такива. Вредата и неоснователното обогатяване са различни основания, които страната преценява дали да предяви. Неоснователното обогатяване по чл. 55, ал.1 от ЗЗД е специална норма спрямо общата по чл. 59 от ЗЗД. Само иск, заведен на основание чл. 59 от ЗЗД е недопустим, ако за ищцата е съществувала друга  правна възможност, но иск по чл.55, ал.1 от ЗЗД не би бил недопустим- ППл.ВС №1/1979 г.- т. 9 и 10.   

          По тези съображения, като не споделя правните изводи на Сливенския районен съд, съдът ще отмени обжалваното определение, като неправилно и незаконосъобразно и ще разпореди продължаването на съдопроизводствените действия.

 

          Водим от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ Определение по гр.д. № 4468/2010 г., постановено на 21.10.2010 г., от Сливенски районен съд, като неправилно и незаконосъобразно.

          Връща гр.д. № 4468/2010 г. на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

                                                          ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                                       2.