О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 15.12.2010 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети декември през две хиляди и десета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                   ПЕТЯ СВЕТИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Светиева въззивно частно граждански дело 566 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

   

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 278 от ГПК, във връзка с чл. 121 от ГПК.  

Обжалвано е определение от 10.11.2010 година, постановено по гражданско дело № 5148/2009 година на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело № 5148/2009 година по описа на Районен съд - гр. Сливен и делото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд.

Определението е обжалвано в законоустановения срок от ищцата по първоинстанционното дело - И.М.В.. С частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното от районния съд определение за прекратяване на делото и изпращането му по подсъдност на РС - гр. София и се иска същото да бъде отменено.

От ответната по жалбата страна своевременно е депозиран отговор, в който се излагат аргументи, целящи опровергаване на направените в частната жалба оплаквания.

От въззивния съд се иска постановяване  на  определение, по  силата  на  което  обжалваното определение на  СлРС да бъде потвърдено.

Съдът, като взе предвид направените в частната жалба оплаквания, съображенията в депозирания отговор и данните по първоинстанционното дело, намира за установено следното:

Първоинстанционното гражданско дело № 5148/2009 година по описа на Районен съд - гр. Сливен е образувано по повод на искова молба на И.М.В., с правно основание чл. 226, ал. 1 от Кодекса на застраховането. В срока по чл. 119, ал. 3 ГПК, ответникът с отговора е направил възражение за неподсъдност на делото пред Сливенски районен съд, като е изтъкнал и доказал, че седалището и адреса на управлението му е в гр. София. С определение от 10.11.2010 година, постановено по гражданско дело № 5148/2009 година по описа на Сливенски районен съд, докладчика по делото, разглеждайки направеното своевременно от ответника възражение за неподсъдност, е счел същото за основателно, следствие на което е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на Софийски районен съд. В мотивите си съдебен състав, постановил обжалваното определение, позовавайки се на чл. 108, ал. 1 ГПК, съгласно който исковете срещу юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище и след  като  от доказателствата  по  делото е констатирал, че е предявен иск срещу юридическо лице, чието седалище  и адрес на  управление  е в гр. София е приел, че местно компетентен е Софийски районен съд.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез съда постановил атакувания акт. Разглеждайки жалбата по същество, въззивния съд я намира за основателна, а обжалваното определение за неправилно по следните съображения.

Обжалваното определение е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 113 от ГПК. Районният съд при преценката дали делото му е местно подсъдно не е съобразил разпоредбата на чл. 113 от ГПК съгласно, която иск на потребител може да бъде предявен и по неговия настоящ или постоянен адрес. Въззивния съд намира, че именно посочената разпоредба е приложима в конкретния казус. В настоящия случай предявеният иск е иск на потребител - увреденото физическо лице - ищцата И.М.В. предявява претенциите си срещу застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност", за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени в резултат на ПТП, настъпило на 29.01.2009 година по вина на водача на лек автомобил, застрахован при ответника. Ищцата има качеството на потребител на застрахователни услуги по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на застраховането и това е видно както от обстоятелствата, изложени в исковата молба, така и от представените като приложения към нея писмени документи.

 Разпоредбата на чл. 113 от ГПК предвижда алтернативна /изборна/ местна подсъдност, при която е допустимо местната подсъдност да бъде определена по избор на ищеца, т. е. по неговия настоящ или постоянен адрес. Посочвайки адреса си в исковата молба – гр. С,, кв. „С, к,” *-*-*, избора от ищцата е направен. Следователно компетентен да разгледа иска на потребителя е Сливенски районен съд.

Като не е съобразил алтернативната местна подсъдност по чл. 113 от ГПК, първоинстанционния съд е постановил незаконосъобразно определение, което следва да се отмени и делото да се върне на Сливенски районен съд за разглеждане на предявения иск.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА определение от 10.11.2010 година, постановено по гражданско дело 5148/2009 година по описа на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството гражданско дело 5148/2009 година по описа на Сливенски районен съд и делото е изпратено по подсъдност на Софийски районен съд, като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА гражданско дело 5148/2009 година по описа на Сливенски районен съд за разглеждане на предявения иск.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

           

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                             2.